Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0142-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0036
Наименование: “Подкрепа за промяна”
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Главна цел на проекта е развитие и усъвършенстване на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Община Кърджали, което ще допринесе за подобряване качеството на живот на възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи хора и ще създаде условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, ще насърчи желанието им за социално включване и ще намали риска от институционален тип грижа. Разширяване на кръга от услуги, предоставяни в семейна среда и насочени към възрастни и деца с увреждания и самотно живеещите хора. Утвърждаване на професиите “социален асистент” и “домашен помощник” в Община Кърджали, чрез създаване на условия за поддържащо обучение, консултации и обмяна на опит. Преодоляване на негативното отношение към ползването на социални услуги в домашна среда Създаване на нови работни места в сферата на социалните услуги
Дейности: 1. Формиране на екип за организация и управление на проекта При стартиране на проекта ще се назначи екип за управление на проекта. В екипа се предвижда да бъдат включени опитни и компетенти специалисти от община Кърджали с възможности да осигурят ефективно управление и реализиране на заложените цели и дейности в проекта.
2. Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали и провеждане на информационна кампания в общността. Разработване и отпечатване на листовки и брошури, съдържащи задължителната информация за визуална идентификация, информация за доставчика на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник”, ред и начин за предоставяне на социалните услуги, профил на потенциалните потребители, размер на таксите, условия за кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, адрес, телефон за контакт и друга информация. Информационната кампания ще се осъществи чрез провеждане на две пресконференции, периодично ще бъде публикувана информация за изпълнение на проекта в местните вестници, местния радиовъзел и сайта на Община Кърджали.
3. Създаване и функциониране на Обществен съвет с представители на институции и неправителствени организации и приемане на правилник за дейността му. Ще се създаде Обществен съвет с участие на представители от Дирекция “Социално подпомагане”- Кърджали, РО на СИБ – България в гр.Кърджали и БЧК – Кърджали, с цел подпомагане на екипа по проекта, осигуряване на прозрачност при взимане на решенията и реализиране на дейностите. Обществения съвет ще разглежда постъпили жалби и сигнали адресирани до него. Ще информира доставчика за възникнали проблеми по време на реализацията на проекта, както и ще прави предложения за решаването им в рамките на проекта, законовата уредба и бюджета на проекта. Дейността на Обществения съвет се регламентирана с вътрешен правилник.
4. Разработване и отпечатване на формуляри за отчитане и контрол на дейността, регистър на потребителите на социалните услуги, регистър на социалните асистенти и домашни помощници и за входящата и изходяща кореспонденция по проекта. В началото на стартиране на проекта ще се разработят следните документи и формуляри: индивидуален план, месечен график, дневник на потребителя, проект на договор за предоставяне на социалната услуга на потребителя, трудов договор за социалния асистент, формуляр за проверка на място, декларация за социалния асистент и домашния помощник за поверителност на информацията, заявление за започаване на работа от социалния асистент и домашния помощник, длъжностни характеристики на социалния асистент и домашния помощник и други форми при необходимост. Ще се създадат: регистър на потребителите на социалните услуги, регистър на социалните асистенти и домашни помощници и регистър за входящата и изходяща кореспонденция по проекта. Всички тези формуляри целят да създадат ред и добра отчетност по проекта и са в съответствие с българското законодателство.
5. Разработване и отпечатване на документацията, регламентираща реда и начина на предоставяне на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник”. През първия и втория месец след стартиране на проекта, преди назначаването на социалните асистенти и домашни помощници, ще се разработят правила, процедури и инструкции: -Правила за вътрешния ред на доставчика на услугите „Социален асистент” и “Домашен помощник”; - Процедура за разглеждане на жалби; -Правила за информиране и предприемане на действия при рискове; -Правила за извършване на дейности, свързани с опазване на здравето на потребителя с придружаващи инструкции за получаване и изпълнение на рецепти, закупуване на лекарства, помощ при приемане на лекарства, други здравни процедури съгласувани с лекар; -Правила и процедури при опазване на имуществото и финансовите средства на потребителя – процедура за достъп до дома на потребителя, за боравене с финансови средства; -Правила и процедури за сигнализиране и компетентна намеса в случаи на злоупотреба; -Инструкция за изрични забрани за социалните асистенти и домашни помощници; - Инструкция за безопасни условия на труд; - Констативни протоколи за проверки; - Други – при необходимост. Разработените правила и процедури ще подпомогнат работата на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги и ще осигурят ефективно управление на целия процес.
6. Подбор на потенциалните потребители на социални услуги и организиране изготвянето на оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане” - Кърджали. Желаещите да ползват услугата “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” ще подават заявления по образец, документ за самоличност на лицето или законния представител – за справка;медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидат-потребителя; декларация за личния доход от предходния месец на кандидат-потребителя Подбора на потребителите на социални услуги ще се извършва по реда на постъпилите заявления от хората с увреждания, родителите на деца с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и въз основа на професионалната оценка на потребностите от услуги на всеки кандидат поотделно. По изключение може да бъде включен потребител, при който е налице особено рискова ситуация или за предоставяне на краткосрочна услуга. Оценка на потребностите от социални услуги ще се извърши за всички лица, заявили желание да ползват предлаганите услуги. Всички депозирани заявления за ползване на услугите от кандидат-потребителите се изпращат до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Кърджали с искане за извършване на оценка на потребностите. Изготвените от Дирекция “Социално подпомагане” – Кърджали оценки на потребностите, придружени със списък на лицата, подредени в низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки, се предават на доставчика на услугата с приемо-предавателен протокол. Възлагането и изработването на оценки може да се извършва през целия период на изпълнение на проекта при поява на нови кандидат-потребители и ако има свободни места, те се разглеждат. Оценката се актуализира на 6 месеца, но може да се преразгледа и по-рано по молба на потребителя или негови близки, роднини или законен представител, както и при промени, настъпили в състоянието на потребителя или на специфичните му потребности. По този начин ще се гарантира равенство и недопускане на дискриминация и в същото време ще се подберат възрастни и деца, на които ще могат да бъдат предоставени предвидените по проекта социални услуги.
7. Изработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги на потребителите. Индивидуалният план за предоставяне на услугата описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Изготвя се въз основа на получената оценка на потребностите от Дирекция “Социално подпомагане”, като се прави и оценка на риска за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Планът включва: - цел на социалната услуга; - специфични потребности; - договорени услуги; - честота на предоставяните услуги; - име и телефон на социалния асистент; - специфични обстоятелства. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. Планът се изготвя на достъпен за потребителя език и формат в два еднообразни формуляра, които се подписват от него или от негов законен представител и доставчика. Този план е в основата на предоставянето на социалните услуги. Без него не може да се организира работата на социалния асистент и/или домашен помощник.
8. Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници. Подборът и назначаването на социалните асистенти и домашни помощници ще се извърши съгласно изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигурява защита на потребителите. Кандидатите за социални асистенти и домашни помощници могат да бъдат безработни, работещи, учащи се, пенсионери в добро физическо и психическо състояние. При кандидатстване за работа се подават следните документи: -Заявление до работодателя по образец; -Автобиография; -Диплома за завършено образование; -Медицинско за постъпване на работа; -Медицинско за психично здраве; -Свидетелство за съдимост. Доставчика ще определи със заповед комисия за разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. Целта на събеседването е да се установи мотивацията за работа на кандидата, нагласата за работа с хора с увреждания, трудов и професионален опит, физическо и психическо състояние. Одобрените от комисията кандидати се предлагат на доставчика за назначаване. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Определената със заповед на доставчика комисия заседава при постъпили заявления от нови кандидати за социални асистенти и домашни помощници и при наличие на свободни работни места. В случаите, когато има много повече кандидати от обявените свободни работни места, представили се задоволително на събеседването, се съставя резервен списък на социалните асистенти и домашни помощници, които може да бъдат назаначавани при наличие на свободно работно място. Назначаването на социалните асистенти и домашни помощници ще се извърши със сключване на трудови договори съгласно изискванията на Кодекса на труда. Трудовите договори могат да бъдат сключени за пълен работен ден или почасово в зависимост от договореностите, които са съгласувани между доставчика, потребителя, социалния асистент и/или домашен помощник. Неразделна част от трудовия договор е длъжностната характеристика на социалния асистент и домашен помощник, в която са описани задължения, отговорности и подчиненост. При започване на работа социалните асистенти и домашни помощници подписват декларация за спазване на поверителност на личните данни и информация за потребителя, запознават се с всички правила и процедури, разработени от доставчика за регламентиране на дейността и се провежда инструктаж за безопасни условия на работа.
9. Обучение на социалните асистенти и домашни помощници. Всички новоназначени социални асистенти и домашни помощници ще преминат 4 дневен въвеждащ курс на обучение, преди да започнат работа в дома на потребителя. В обучението задължително ще бъдат включени следните теми: -общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент и домашен помощник умения; -основни задължения на социалния асистент и домашния помощник; -специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания; -методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”; -етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник ; -здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; -процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; -и други теми свързани с предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Проведеното обучение за социални асистенти и домашни помощници ще бъде в съответствие с раздел “Развитие и обучение” от Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” в общността, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Обучението на социалните асистенти и домашни помощници ще даде възможност да се предоставят качествени социални услуги на потребителите
10. Организиране и даване на консултации през целия период на проекта. По време на реализиране на проекта ще се дават консултации на социалните асистенти и домашни помощници от назначения екип за управление на проекта. Предвижда се и организиране на периодични общи срещи със социалните асистенти и домашни помощници при възникнали проблеми и/или за обмяна на опит. С консултациите се цели да се повиши квалификацията на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на по-качествени услуги.
11. Сключване на договори между доставчика и потребителите. Договорът се изготвя в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугите, в два еднообразни екземпляра - по един за потребителя и за доставчика. Договорът ще съдържа следната задължителна информация: -име и адрес на доставчика на социалната услуга и телефонен номер за връзка с него; -име на социалния асистент и/или домашена помощник и телефонен номер за връзка с тях; -видовете дейности по практическото предоставяне на услугите, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; -обстоятелства, при които предоставянето на услугите се прекратява или преустановява, включително временното им преустановяване от страна на потребителя; -процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности на потребителя и на неговия индивидуален план за предоставяне на социалните услуги; -задължения за осигуряване на качеството на услугите; -оборудване и/или консумативи, които ще бъдат осигурявани от потребителя и/или доставчика за извършване на дейностите; -отговорности на потребителя и на доставчика по опазване на здравето и взаимната им безопасност; -начини на предоставяне на услугите при ползване на отпуск от страна на социалния асистент и/или домашен помощник; -договорености за достъп и напускане на дома на потребителя (притежаване на ключ, код на алармена система, и пр.); -размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; -отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; -срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване. Договори могат да се подписват през целия период на изпълнение на проекта в зависимост от появата на нови кандидати за потребители. Подписването на договора е гаранция и за двете страни, че ще бъдат доставяни социалните услуги и че ще бъдат извършвани конкретните дейности.
12. Изработване на месечни графици на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на социалните услуги на потребителите и водене на дневник на потребителя. Месечните графици се разработват след изработване на индивидуалния план на потребителя. В месечния график се разписват конкретно всички дейности, които ще бъдат извършвани от социалния асистент и/или домашен помощник, обвързани по честота – дата и часове, съгласно договорените в индивидуалния план. Отбелязва се име и телефон на социалния асистент и/или домашен помощник . В план-графика се отразяват и някои специфични изисквания на потребителя, които не са записани в индивидуалния план. Месечният график се разработва до 30 или 31 число на предходния месец и започва да се изпълнява от 1-во число на следващия месец. Графикът се изработва от координатора е се подписва от социалния асистент и/или домашен помощник и ръководителя на проекта. Месечният график ще регулира работата на социалните асистенти и домашните помощници и ще създаде възможност за упражняване на ефективен контрол от доставчика. Графикът е гаранция за извършване на дейностите в определената честота. Социалният асистент и домашен помощник водят дневник за своите посещения, в които записват важни ежедневни дейности, които са извършили при предоставяне на услугите. Потребителят или негов законен представител са информирани за съдържанието на дневника и имат достъп до него. Дневникът се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, води се ясно, четливо, съдържа дата и подпис на социалният асистент и домашен помощник и ако е необходимо и на потребителя.
13. Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” в семейна среда. Социалните асистенти и домашни помощници ще извършват дейностите, които са договорени и разписани в индивидуалния план и месечния график на потребителя, съобразявайки се с неговите ежедневни нужди и предпочитания. Основни дейности, които ще се извършват от социалните асистенти за предоставяне на услугата са следните: І. Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; ІІ. Административни услуги; ІІІ. Медицински услуги; ІV.Педагогически услуги за деца; V. Придружаване до работното място и обратно; VІ. Други специфични дейности. Основни дейности, които ще се извършват от домашните помощници за предоставяне на услугата са следните: І. Почистване на жилището; ІІ. Подържане на лична хигиена; ІІІ. Хранене; ІV. Битови услуги. Предлагането на услугите в семейна среда ще удовлетвори специфичните потребности на потребителите и ще подпомогне и насърчи вземането на самостоятелни решения, засягащи техния бит и живот. Предлаганите услуги ще подпомогнат личната активност на потребителите и правото им на участие в обществения живот. Ще съхранят човешкото достойнство и ще гарантират правото на личен избор на обслужваните лица. Ще намали риска от търсенето на грижи от институционален тип.
14. Организиране и водене на задължителната документация. Съставянето, поддържането и воденето на задължителната документация осгурява ефективно управление на дейността, добра информационна база и защита интересите на потребителя. Доставчикът създава и съхранява в посочения от българското законодателство срок всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на социалните услуги и за защита на потребителите. Задължителната документация, която трябва да се води е следната: -лично досие за всеки потребител; -лично досие за всички социални асистенти и домашни помощници, работещи по трудово правоотношение и/или предоставящи услуги по граждански договори; -регистър на трудови злополуки и инциденти, както и докладите за тях; -регистър на установените случаи на насилие/злоупотреба или подозрение за насилие/злоупотреба (включително за употреба на сила при ограничаване на действия на потребители), както и за действията и мерките, които са предприети; -регистър на отправените похвали и жалби и предприетите действия; -финансови документи за всички осъществени транзакции. Всички документи свързани с предоставяне на услугите се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Те се актуализират периодично и се съхраняват подредени, в добро състояние.
15. Създаване и поддържане на система от лични данни за потребителите, социалните асистенти и домашни помощници чрез водене на регистри. Доставчикът, като администратор на лични данни, създава и поддържа система, съдържаща следните данни: 1. За потребителите, които обслужва: - име, рождена дата, постоянен и/или настоящ адрес, телефон; - семейно положение; - име, постоянен и/или настоящ адрес, телефон на законен представител, роднина или близък; - име, адрес, телефон на личния лекар; - име, адрес, телефон на социалния асистент и/или домашен помощник; Информационната система на доставчика съдържа и следните данни: - срок на предоставяне на услугата; - специфични потребности при предоставяне на услугата, установени при оценката; - дата на последваща преоценка на специфичните потребности; - цели при предоставянето на услугата „Социален асистент” и/или «Домашен помощник»; - описание на основните дейности и грижи, които се предоставят; - оценка на рисковете; - план за взимане на лекарства и други въпроси, свързани със здравето; - допълнителни специфични обстоятелства. Доставчикът осигурява достъп на потребителите или техните законни представители до информацията, която ги засяга, и ако е необходимо, ги улеснява при ползването на тази информация. 1. За социалните асистенти и домашните помощници: - име, рождена дата, постоянен и/или настоящ адрес, телефон; - семейно положение. Поддържането на системата е в съответствие със Закона за защита на личните данни. Необходима е за пълна информираност на доставчика, относно потребителите, социалните асистенти и домашни помощници за ефективно управление, сигурност и защита за потребителя.
16. Организиране и извършване на периодични проверки на социалните асистенти и домашни помощници, оценка на качеството на извършваните дейности и отчети за дейността. Доставчикът наблюдава непрекъснато дейността на социалните асистенти и домашни помощници. Извършват се периодични проверки и се съставят констативни протоколи, в които се описват: - извършени дейности, съгласно договорените; - качеството на извършените дейности - трудовата дисциплина на социалните асистенти; - редовното водене на дневника на потребителя; - спазването на месечните графици. Чрез извършване на периодичните проверки се цели също така да се следи: -спазват ли изискванията в длъжностната характеристика на социалните асистенти и домашни помощници; - необходимо ли е да се провеждат допълнителни консултации и поддържащо обучение на социалните асистенти и домашни помощници ; - има ли постъпили жалби, похвали и др.; - редовно ли се заплащат таксите; - отчитане на заложените индикатори. Координаторът изработва месечни доклади за цялостната дейност по предоставяне на услугите с оценка, проблеми, трудности и мерки. След приключване на проекта се изработва цялостен отчетен доклад за предоставяните услуги.
17. Организиране, водене и съхранение на цялата финансова документация съгласно Закона за счетоводството. Счетоводителят организира и извършва цялата дейност по финансовите операции. Документацията се съхранява при счетоводителя по време на реализацията на проекта, а след приключването на проекта - в законно определения срок. Счетоводителят е длъжен да осигури успешно управление на финансовите средства, определени с бюджета. Дейността се извършва през целия период на реализация на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 079 BGN
Общ бюджет: 109 616 BGN
БФП: 106 174 BGN
Общо изплатени средства: 100 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 616 BGN
2010 78 884 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 373 BGN
2010 67 052 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 242 BGN
2010 11 833 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 075 BGN
Финансиране от бенефициента 3 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз