Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0067-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0082
Наименование: Грижа за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора
Бенефициент: Сдружение „ Достоен живот”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора от Община Берковица, чрез създаване на условия за ефективно упражняване правото им на независимост и социално включване,включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Създаване на реална възможност за реализиране правото на хората с различни видове увреждания и на самотноживеещите възрастни хора да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си, в това число и за упражняване на правото им на труд. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи Усъвършенстване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и разширяване териториалния им обхват в община Берковица. Повишаване професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашни помощници, издигане престижа на професията и качеството на подпомагащите дейности. Създаване на нови работни места в сек
Дейности: 1. Информиране Провеждане на информационна кампания за запознаване с проекта. Провеждане на конференция, изготвяне и разпространение на брошура, публикуване на материали и обяви в местните медии,включително и в електронното издание на Община Берковица и сайта на НПО, изяви в местното радио и кабелна телевизия. Текущо информиране на местната общност и заинтересованите страни за хода на реализация на проекта. Провеждане на конференция за отчитане на поститнатия ефект от реализацията на проекта
2.Оценка на потребността от услуги Оценката включва преглед и характеристика на общото физическо и психологическо състояние на потенциалния потребител,способността му да се справя с ежедневните дейности и домашни задачи,битовите условия на живот ,социални контакти,изискванията за медикаментозно лечение и диети и безопасност и рискове. Оценката се актуализира веднъж на шест месеца , а при необходимост и по- рано.
3.Подбор и назначаване на социалните асистенти и домашни помощници Кандидатите за работа като „Социален асистент”и „Домашен помощник”се оценяват по определени критерии въз основа на подадените документи и проведено събеседване за установяване на мотивацията и нагласата им за работа с хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора.
4. Обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници Провеждане на 3-дневен курс - въвеждащо обучение по разработена учебна програма преди започване работа в дома на потребителя Поддържащо обучение ,съответстващо на нововъзникнали потребности в хода на изпълнение на проекта. Използване на други форми за обучение обучение и обмяна на опит. Осигуряване на консултиране и супервизия на СА и ДП ,както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации.
5.Сключване на договори с потребителите на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” Проекто-договорът, изготвен от доставчикът се предоставя на потенциалния потребител за съгласуване на клаузите. Освен личните данни на страните той включва договорености за процеса на предоставяне на услугата, нейното времетраене, размера на потребителската такса, срока на действие. Екземпляр от подписания договор се предоставя на потребителя, СА/ДП и доставчика на услугата.
6. Оценка на риска и управление на основните рискове за потребителите Преди да започне предоставянето на услугата се извършва оценка на риска чрез анализ на рисковете за конкретния потребител в различните области и дейности. Доставчикът извършва и текуща оценка на потенциалните опасности за потребителя ,възникващи в процеса на предоставяне на социалните услуги. Оценката се актуализира най-малко веднъж годишно.
7. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на социалните услуги Плана се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от услуги и оценка на риска ,съвместно с потребителите на социалните услуги. С него се формулира целта на предоставянето на услугата ,описват се конкретните дейности ,които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените потребности на потребителя ,както и областите ,в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Плана включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и процедури/действия за контролирание на основните рискови фактори. Екземпляр от изготвения план се предоставя на потребителя. Плана се актуализира на шест месеца , а при необходимост и по- рано.
8.Мониторинг на предоставяните социални услуги Ежемесечни посещения в дома на потребителите,резултатите от които се документират в специален формуляр. Ежемесечен отчет на резултатите от проведените срещи . Провеждане на анкетни проучвания за степента на удовлетвореност от услугите по проекта Периодична проверка и преглед на документацията
9.Организация и управление на доставката на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” Изграждане на управленска структура,съответстваща на обема на дейността с ясно разпределение на отговорностите. Използване на доказали ефективността си счетоводни и финансови процедури и практики ,осигуряващи устойчивостта на услугата „СА” и „ДП” Изработване и използване на ясни и прозрачни процедури за изчисляване и събиране на потребителските такси. Разработване на правилник за вътрешния ред и ефективна система за вътрешен мониторинг на предоставяните услуги , гарантиращи тяхното качество. Определяне на ясни правила и процедури за подбор , назначаване и оценка на персонала, осигуряване на възможност за професионалното му развитие,осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на наетите СА и ДП.
Партньори
Партньори:
Община Берковица
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 706 BGN
Общ бюджет: 114 935 BGN
БФП: 106 303 BGN
Общо изплатени средства: 105 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 541 BGN
2010 70 623 BGN
2011 10 918 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 010 BGN
2010 60 030 BGN
2011 9 280 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 320 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 531 BGN
2010 10 594 BGN
2011 1 638 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 762 BGN
Финансиране от бенефициента 9 554 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз