Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0020-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0112
Наименование: ---
Бенефициент: Община Павел Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Павел баня
Описание
Описание на проекта: Целта е да се предотврати настаняването на самотно живеещи, болни, възрастни лица в специализирани институции; да се преодолее чувството на изолация и безпомощност у лица, които не са в състояние да се справят сами с ежедневните си потребности, поради различни заболявания и да се осигури възможност за включване на близките на лицата с увреждания в трудовия процес
Дейности: 1. Разработване на информационни материали Излъчване на 4 телевизионни емисии, подготване на 100 брошури, 2 статии в регионални медии и 5 срещи – беседи с населението на община Павел баня.Провеждане на 2 конференции и 2 семинара.
2. Закупуване на компютърна конфигурация принтер Ще се използва при обработване на цялостната задължителна документация при реализиране на проекта
3. Разработване на индивидуална оценка на потребителите Оценка на общото психическо и физическо състояние, битови условия, социална активност, взаимоотношения- та със семейството и др.
4. Подбор на потребители на услугата” Домашен помощник” След прецизна проверка от соц.работник от Дирекция “СП”ще се определят потребителите на услугата
5. Подбор на домашните помощници Кандидатите за домашни помощници задължително се интервюират с цел проследяване на мотивацията им за работа
6. Обучение на домашните помощници Въвеждащо обучение на всички домашни помощници преди започване на работа, периодично обучение след 6 месеца.
7. Сключване на договор с потребителите Доставчикът на социалната услуга изготвя договор, който се предоставя на всеки ползвател преди предоставяне на услугата.
8. Изготвяне на индивидуални графици Посочва се часът на предоставяне, времетраенето и вида на социалната услуга
9. Предоставяне на социалната услуга домашен помощник Текущо почистване, основно почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, битови услуги и други.
10. МОНИТОРИНГ Доставчикът посещава потребителя веднъж месечно, извършва внезапни проверки
Партньори
Партньори:
Сдружение с нестопанска цел „За Павел баня”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 063 BGN
Общ бюджет: 64 656 BGN
БФП: 59 639 BGN
Общо изплатени средства: 57 627 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 800 BGN
2010 43 827 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 627 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 730 BGN
2010 37 253 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 070 BGN
2010 6 574 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 644 BGN
Финансиране от бенефициента 5 814 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз