Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0191-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0130
Наименование: Партньорство за подобряване качеството на подпомагащите дейности в община Рила, чрез предоставяне на алтернативни социални услуги
Бенефициент: Сдружение “Превент”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на уязвими групи от община Рила възрастни с различни увреждания и самотно живеещи хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си; разширяване и подобряване качестото на подпомагащите дейности в общината, чрез предлагане на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Подкрепа за участие в обществения живот и правото на труд на уязвимите групи; Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Ефективно сътрудничество с ключовите заинтересовани публични институции.
Дейности: Д1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании Тази дейност включва разработване и разпространение на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители с описание на обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Информационните материали ще са листовки и брошури, които ще бъдат разпратени до целевата група по проекта. Ще бъдат проведени кампании, на който ще бъдат поканени всички заинтересовани страни с цел популяризиране на Схемата за безвъзмездна помощ и възможностите, които се предлагат. Тази дейност ще се осъществява през цялата продължителност на проекта, като Освен разработването и разпространението на информационни материали и провеждането на кампании, той ще бъде допълнително представен използвайки регионалните и местните печатни, радио и телевионни медии. По този начин ще бъдат инфорамирани максимален брой хора, което осигурява устойчиво развитие на проекта.
Д2. Оценка на потребностите Дейността включва определяне на кандидатите за потребители и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги за тях. Оценките включват: общо физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социална активност и интереси, битови условия на живот, взаимоотношения със семейството му, изисквания за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности, безопасност и рискове. При подбора на потребителите ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация.
Д3. Сключване на договори с потребителите и изработване на индивидуални графици Сключване на писмени договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. Договорите се изготвят в съответствие раздел “Договор между доставчика и потребителя” от Методика за предоставяне на услугата “Социален асистент” в общността, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП. След сключването на всеки договор се изготвя индивидуален график за предоставяне на социални услуги, в съответствие с описаните видове дейности в договора, които ще бъдат извършени за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя.
Д4. Подбор и обучение на социални асистенти и домашни помощници Подбора на лицата за извършване на дейностите “Социален асистент” и “Домашен помощник” ще се извърши измежду търсещите работа, работещи, учащи или пенсионирани лица от общината, като ще бъдат проведени интервюта за установяване на мотивацията и нагласата на кандидатите за работа. Предимство ще имат тези, които притежават известен опит в сферата на социалните услуги. При подбора на СА и ДП ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация. С избраните лицата ще бъдат сключени трудови договори, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда. Ще бъде проведено въвеждащо обучение за всички наети по проекта социални асистенти и домашни помощници с цел предоставяне на качествени услуги, преди да започнат работа при потребителите. Подбора и обучението на лицата наети за услугите СА и ДП ще се извърши в съответствие с Методика за предоставяне на услугата “Социален асистент” в общността, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП.
Д5. Предоставяне на социални услуги – СА и ДП СА и ДП извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителите дейности, съобразявайки се с ежедневните им нужди и потребности в домашна среда. СА ще подпомагат целевата група при общуването и поддържанто на социални контакти, ще полагат грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, ще им съдействат при нужда от административни услуги и др. Те ще извършват дейностите по предоставяне на услугата съвместно с потребителите, а не вместо тях, когато това не излага на риск здравето или безопастността на потребителите. ДП ще извършват дейности свързани с текущото и основното почистване на обитаваното от потребителя помещение, поддържане на неговата лична хигиена, битови услуги и хранене, в съответствие с конкретните нужди на потребителите. Услугите “СА” и “ДП” се предоставят комплексно или поотделно на потребителите в домашна среда в съответствие с техните конкретни нужди. За всеки един потребител се създава и съхранява лично досие и дневник.
Д6. Организация и управление на проекта Общият подход за реализиране на тази дейност се базира на методика за управление на проекти и включва няколко основни процеса: - Управление на комуникацията - целта на този процес е да се изгради единна система за предаване на информация между участниците в административния екип проекта, както и система за комуникация със социалните асистенти и домашните помощници. - Управление на документацията и отчетността – при стартиране на проекта ще бъдат определени методи за документиране и архивиране на проектната документация. Ръководителят проект е отговорен за изготвянето на междинен/и и заключителен доклад, изготвени съгласно образец . Към доклада ще бъде приложен опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта. Докладите ще бъдат изготвени на български език. - Управление на разходите – целта на този процес е събиране и осчетоводяване на точна и редовна счетоводна документация, отразяваща изпълнението на проекта. - Осигуряване на качеството и контрол на работата по проекта и проектните резултати – процеса включва сравняване на постигнатите резултати с планираните такива и с индикаторите за успех. Това сравняване ще се извършва по време на изпълнение на дейностите, като при установяване на несъответствия между планираното и постигнатото качество ще се планират дейности за подобряване на качеството на проектните резултати. Освен това, този процес включва и наблюдение и контрол върху работата на СА и ДП, изразяващи се в ежемесечно посещение на потребителите. Резултатите от проведените срещи се документират и се изготвя оценка за работата на СА и ДП, която се съхранява в трудовите им досиета.
Партньори
Партньори:
Община Рила
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 184 BGN
Общ бюджет: 87 906 BGN
БФП: 85 269 BGN
Общо изплатени средства: 81 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 000 BGN
2010 60 147 BGN
2011 1 038 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 000 BGN
2010 51 125 BGN
2011 883 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 008 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 000 BGN
2010 9 022 BGN
2011 156 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 178 BGN
Финансиране от бенефициента 3 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз