Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0108-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0062
Наименование: “Грижа в семейна среда за самотно живеещи хора и хора с увреждания в община Попово – дейност “Домашен помощник””
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на живот на самотно живеещи хора и хора с увреждания в община Попово чрез предоставяне на грижи в семейна среда и помощ в домакинството. Предоставяне на услугата “Домашен помощник” на хора в община Попово, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
Дейности: 1. Публичност и информиране Провеждане на информационна кампания за запознаване с проекта, в т.ч.:. 1. Излъчване на 20 броя съобщения в местния радио възел и местната кабелна телевизия. 2. Отпечатване и разпространение на 200 броя информационни брошури. 3. Публикуване на 4 броя обяви в местната преса. 4. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Попово.
1. Оценка на потребността на потребителите от услуги Оценката включва преглед и характеристика на общото физическо и психологическо състояние на потенциалния потребител, способността му да се справя с ежедневните дейности и домашни задачи, битовите условия на живот, социални контакти, изискванията за медикаментозно лечение и диети и безопасност и рискове.
3. Подбор и назначаване на лица като „Домашен помощник” Кандидатите за длъжността „Домашен помощник” се оценяват въз основа на подадените документи и проведено интервю за установяване на мотивацията и нагласата им за работа с хора с увреждания и самотно живеещи хора.
4. Сключване на договори с потребителите на услугата “Домашен помощник” Проектодоговорът, изготвен от доставчика на услугата, се предоставя на потенциалните потребители за съгласуване на клаузите. Освен личните данни на страните той включва и договорености за процеса на предоставяне на услугата, размера на потребителската такса и срока.
5. Оценка на риска и управление на основните рискове за потребителите Преди да започне предоставянето на услугата, доставчика извършва оценка на риска чрез анализ на рисковете в различните области и дейности. Оценката се актуализира най-малко веднъж годишно. Доставчикът извършва и текуща оценка на потенциалните опасности за потребителя, възникващи в процеса на предоставяне на социалната услуга.
6. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услуги На база анализ и оценка на индивидуалните потребности от услуги и оценка на риска се изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата “Домашен помощник”. Планът формулира целта на предоставянето на услугата, описва конкретните дейности, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените потребности на потребителя, както и областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Плана включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и процедури/ действия за контролиране на основните рискови фактори.
7. Обучение и развитие на лицата домашни помощници Разработване и реализиране на обучителни програми, които включват • Въвеждащо 3-дневно обучение по програма на МТСП преди започване на работа в дома на потребителя • Консултиране и психологическа подкрепа в кризисни ситуации.
8. Организация, управление и предоставяне на услугата “Домашен помощник” Изграждане на управленска структура, съответстваща на обема на дейността с ясно разпределение на отговорностите. Използване на доказали ефективността си счетоводни и финансови процедури и практики, ясни и прозрачни процедури за изчисляване и събиране на потребителските такси. Разработване на правилник за вътрешния ред и ефективна система за осигуряване качество на услугата. Определяне на ясни правила и процедури за подбор и назначаване на персонала и осигуряване на възможност за професионалното им развитие. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за персонала. Мониторинг на дейностите, извършвани от домашните помощници. По 2 дни всеки месец лицата “Домашни помощници” посещават офиса на проекта в град Попово за консултиране, отчитане и обмен на информация. За целта в бюджета се залагат съответните разходи за командировки – дневни и пътни.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 750 BGN
Общ бюджет: 78 721 BGN
БФП: 70 920 BGN
Общо изплатени средства: 70 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 950 BGN
2010 44 850 BGN
2011 11 114 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 708 BGN
2010 38 123 BGN
2011 9 447 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 243 BGN
2010 6 728 BGN
2011 1 667 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 637 BGN
Финансиране от бенефициента 8 220 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз