Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0157-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0043
Наименование: Независимост и достоен живот за възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи хора от Община Две могили, чрез предоставяне на услугите Домашен помощник и Социален асистент.
Бенефициент: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Две могили
Описание
Описание на проекта: Специфичните цели на проекта са да се създаде реална възможност за реализиране на правото на самотно живеещите стари хора и хората с различни видове увреждания, включително и деца, да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; да се намали рискът от институционализация на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция в обществото като се предоставят качествени услуги "социален асистент" и "домашен помощник"; да се предостави алтернатива за професионално развитие на семейства, отглеждащи дете с трайно увреждане, със специален фокус върху жените; да се разшири териториалният обхват на социалните услуги от общинския център към малките населени места в общината.
Дейности: 1.Разработване на информационни материали, разпращане на прессъобщения, организиране на презентации и конференции с цел информираност на широката общественост за нуждите на хората с увреждания и възможностите им за пълноценен живот; За постигане на целта на дейността ще бъдат използвани разнообразни подходящи форми: информация на сайта на общината, разпространяване на ежемесечни прессъобщения до печатните и електронните медии в региона; стартова и финална пресконференция; организиране на дискусионна Кръгла маса за заинтересованите страни преди края на проекта, където да се сподели опита и да се дискутират възможностите за подобряване на услугата. Изработване и поставяне на информационни табели (10бр.), подготовка, печат и разпространение на информационна дипляна в тираж от 500 бр. Брошура за бенефициентите - 100 бр. Плакати – 20бр. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта
2.Закупуване на оборудване, пряко свързано с реализиране на дейностите по проекта В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на кандидата ще бъдат закупени:– компютър – 1 бр., метален шкаф – 1бр.;Офис бюро – 2 бр., офис столове – 3 бр.
3.Приемане на заявления от бъдещи потребители, желаещи да ползват услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” Броят на желаещите и подалите заявления за достъп до услугите Домашен помощник и Социален асистент може да надвиши броя на лицата, които ще бъдат обслужвани по настоящият проект. Поради това се налага да бъде извършен прецизен избор на потребителите въз основа на професионалната оценка на служителите в Д”СП” на всеки кандидат поотделно.
4.Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите на бъдещите потребители на социалните услуги в «Домашен помощник» и «Социален ассистент» Областите, които подлежат на оценка, са: общо физическо състояние; зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства; умствени функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; психично здраве; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях; изисквания за медикаментозно лечение; диета; допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове.
5.Разработване на процедури и правила за работа, както и на необходимите за проекта документи. Разработва се Правилник за вътрешния ред, включващ правила и процедури основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството. Спазването им се мониторира в рамките на процеса на осигуряване на качеството на услугата. Най-общо обхващат: 1.Граници на отговорност на доставчика; 2.Осигуряване качество на услугата; 3.Безопасни условия за предоставяне и получаване на услугата /насилие, сексуален или етнически тормоз, инциденти, рискове за здравето, дискриминация и т.н./; 4.Защита на личните данни; 5.Поддържане дневник на потребителя; 6.Оплаквания и похвали; 7.Обучение и развитие на персонала. Персоналът е запознат с разработените правила а потребителите имат достъп до тях.
6.Подбор на желаещите да предоставят услугата социални асистенти и домашни помощници. 1.Събиране на кандидатури на желаещи да работят като домашни помощници и социални асистенти по проекта, отговарящи на специфични изисквания; 2.Провеждане на интервю с кандидатите; Ще се изготви списък на кандидатите, като се наемат най-добре представилите се от тях съобразно броя на свободните места.
7.Въвеждащо, поддържащо и надграждащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници. 1.Провеждане на четиридневно основно обучение - семинар за формиране на положителни нагласи към професията на домашен помощник, социален асистент. Ще се въведат основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора, възрастни и деца с увреждания и ще се осигури възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Мотивиращото обучение ще е съобразено с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля.4 модула по 6 часа 2.Провеждане на два модула - поддържащо и надграждащо обучение на домашните помощници и социалните асистенти, което ще затвърди теоретичните познания и уменията за работа със самотни стари хора, възрастни и деца с увреждания. Ще се отчитат възникналите трудности и ще се търсят начини за отстраняването им. 2х2 модула по 6 часа
8.Назначаване по трудови договори на одобрените кандидати за домашни помощници и социални асистенти. Сключване на трудови договори (втори трудови договори или договори за почасово работно време) одобрените. Основните трудови възнаграждения ще са съобразно насоките на схемата. Договорите с община Две могили ще съдържат : - пълно описание на дължимите услуги - продължителност и честота на оказваната услуга - възнаграждение (часово, дневно или месечно) - работно време и място - общи задължения за “добра грижа” - задължения на доставчика – община Две могили - условия за наблюдение и контрол на изпълнението на услугите - условия за прекратяване на договора
9.Изготвяне на индивидуални планове на потребителите въз основа на направените индивидуални оценки на потребностите. Индивидуалният план на всеки потребител съдържа вида социална услуга, нейният обхват и времетраене, съответстващи на личните потребности и предпочитания на потребителя, както и областите в които ще бъде стимулиран да разширява своята самостоятелност. Планът се актуализира на шест месеца или при необходимост.Изготвя се съвместно с потребителя или с негов законен представител.
10.Изготвяне на индивидуални планове за работа на назначените домашни помощници и социални асистенти Въз основа на направената оценка се препоръчват конкретни дейности, които се документират и предоставят на социалния асистент като задължения по неговия индивидуален работен план. Индивидуалният работен план ще указва: времето, което помощникът или асистентът ще прекарва при потребителя; видовете услуги, които извършва и тяхната приблизителна продължителност.
11.Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Услугите, които Община Две могили ще предоставя съобразно указанията на АСП за предоставяне на услугата „Домашен помощник” са: 1.Текущо почистване; 2.Поддържане на лична хигиена; 3.Хранене и закупуване на хранителни продукти; 4.Закупуване на лекарства, материали и вещи от първа необходимост; 5.Дребни ремонти в дома или съдействие за извършването им; 6.Заплащане на комунално-битови разходи; 7.Сезонни услуги.
12.Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” Услугите които Община Две могили ще предоставя съобразно потребностите могат да бъдат класифицирани така: Битови и персонални услуги — поради спецификата на състоянието си, изпитват редица затруднения при поддържане на домакинството и личната хигиена и се нуждаят от помощ за тях. Социални услуги — помощ в общуването, организиране на развлечения, грижа за повишаване на самооценката; Административни услуги – помощ при подаване на документи в институции, помощ при снабдяване с медицински изделия и отоплителни средства, заплащане на данъци и такси; Услуги в подкрепа на здравето – придружаване до личен лекар, помощ при приема на лекарства, съдействие при настаняване в болница.
13.Вътрешен и външен мониторинг Вътрешния мониторинг ще се осъществява веднъж месечно чрез пряк контрол на работата на домашните помощници и социалните асистенти. За външния мониторинг ще се подготви надеждна и прегледна информация. Група за мониторинг, включваща представители на всички заинтересовани страни, ще следи за правилното изпълнение на дейностите и изразходването на финансови средства.
14.Заключителна кръгла маса Организиране на дискусионна Кръгла маса за заинтересованите страни преди края на проекта, където да се сподели опита и да се дискутират възможностите за подобряване на услугата. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 662 BGN
Общ бюджет: 93 797 BGN
БФП: 90 636 BGN
Общо изплатени средства: 88 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 732 BGN
2010 69 648 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 922 BGN
2010 59 201 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 123 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 810 BGN
2010 10 447 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 257 BGN
Финансиране от бенефициента 3 264 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз