Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0170-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0057
Наименование: Социални услуги в помощ на възрастните хора
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се осигури достоен живот и да се гарантира достатъчно независимост на самотни възрастни хора над 65-годишна възраст, да се активизира участието им в обществения живот, чрез услугата в домашна среда - "социален асистент"; да се подобри обслужването на самотни възрастни хора чрез услугата «домашен помощник"; да се намали рискът от институционализиране и се подкрепи реинтегрирането им в обществото. да се създадат нови работни места в сектора на социалните услуги
Дейности: Дейност 1: „Официално представяне на проекта” Проектът ще бъде представен официално пред медиите на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на общината, представители на НПО-та, работещи с лица в неравностойно положение. Ще се използва мултимедийна презентация. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия социален и обществен ефект от реализацията му. Стартирането на проекта с презентация ще държи буден обществения и медиен интерес към реализирането му.
Дейност 2: „Създаване на Работна група и изработване на критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници” В рамките на тази дейност ще бъде извършено следното: 1. Сформиране на Работна група с участието на представители на проектния екип и партньора.. 2. Изработване на процедура и критерии за подбор: - Запознаване с действащата нормативна уредба, стандарти, правила и критерии; - Съобразяване на критериите с особеностите на целевата група; - Съобразяване на критериите с териториалния обхват на проекта. Реализираната на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор.
Дейност 3: „Провеждане на интервюта и подбор на социални асистенти и домашни помощници” 1. Обявяване на работните места. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. 3. Предварителен подбор по документи. 4. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидата.
Дейност 4: „Начално обучение на социални асистенти и домашни помощници. Поддържащо обучение. Супервизия и консултиране” Най-общо дейността ще бъде разделена на 3 основни елемента: 1. Начално обучение за социални асистенти и домашни помощници в рамките на 60 часа: - Ще се идентифицират лектори, като се вземе предвид опита им в тази област ; - Ще се изготви Програма за обучение, съобразена в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП; - Ще се направи график на обучението; - В рамките на 60 учебни часа ще се проведат 6 модула, които ще бъдат организирани най-общо като: • Законодателство в сферата на социалните услуги – 6 часа теория. • Организация и управление на социални дейности. Работа с документация – 12 часа теория.Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания – 12 часа теория. • Специфични проблеми при възрастните хора, които пораждат нуждата от услугите „социален асистент” и „домашен помощник” – 6 часа теория. • Морално-етични аспекти в работата на социалния асистент и домашния помощник – 6 часа теория. • Делово общуване. Практически тренинг – 8 часа теория и 10 часа практика. 2. Поддържащо обучение и супервизия за социални асистенти – 10 месеца по 6 часа на месец – общо 60 часа. 3. Поддържащо обучение и консултиране на домашни помощници. – 10 месеца по 4 часа на месец – общо 40 часа.
Дейност 5: „Подбор на потребители на услугата” Предвид на очакванията за по-голям брой бенефициенти, които ще заявят ползването на услугата, се налага изготвянето на ясни правила и методика на подбор на обслужваните лица. 1. Провеждане на информационна кампания сред целевите групи. 2. Прием на заявления на потенциални потребители. 3. Провеждане на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители – съвместно с ДСП. 4. Изготвяне списък на кандидат-поребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. 5. Избор на потребители, с решение на Работната група/Комисия.
Дейност 6: Оборудване на помещение, намиращо се в сградата на „Домашен социален патронаж” в Пещера като зала за беседи и социални контакти на бенефициентите и техните близки; Организиране и провеждане на 10 срещи и беседи. Помещение, намиращо се в сградата на „Домашен социален патронаж” в Пещера, ще се обзаведе и оборудва като зала за беседи и социални контакти на бенефициентите и техните близки като се закупят 5 бюра, 8 стола, компютърна конфигурация, монитор, принтер, цифров апарат, мултимедия. Ще се организират и провеждат ежемесечни мероприятия (10 срещи и беседи) специално за 26-те потребители на социалните услуги и техните близки. Мероприятията ще бъдат организирани и изпълнени в сътрудничество с членовете на Клуба на пенсионера, културните институции в града - Читалище, Библиотека и Младежки дом и Клубове към училищата в града. Община Пещера, която финансира тези институции и формации, активно ще съдейства за участието им.
Дейност 7: Дейност на социалните асистенти и домашните помощници 1. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. 2. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. 3. Предоставяне на услугата социален асистент чрез: -Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); -Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); - Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); - 4. Предоставяне на услугата домашен помощник чрез: - Подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; - Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); - Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); - Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци; осигуряване на отоплителни материали; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
Дейност 8: „Разработване и внедряване на система за вътрешен контрол на социалните услуги. Текущ мониторинг” Дейността включва разработването и внедряването в практиката на постоянна система за мониторинг на предоставяните услуги, който да се осъществява от организацията доставчик. За целта ще бъдат разработени индикатори за качество. Най-общо мониторинга на услугите ще се извършва чрез: - Ежемесечни посещения в дома на потребителя на социалната услуга; - Посещения в отговор на възникнали потребности; - Оценка на воденето на документация от всеки социален асистент/домашен помощник. - Седмични екипни срещи на екипа по проекта и социалните асистенти/домашни помощници. Резултатите от всяка проверка ще се отразяват в специален формуляр за мониторинг и ще се обобщават в ежемесечен отчет. Възможни индикатори: - ниво на оценка от крайните потребители на услугата; - качество на водената документация; - мотивация на социалните асистенти и домашни помощници; - степен на приложимост на придобитите знания; - рисковете за потребителите;
Дейност 9: „Издаване на дипляна. Публикация. Линк в сайта на Община Пещера Необходимостта от по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата е продиктувано от засиленото й търсене и липсата на достатъчно информация за параметрите на предоставянето й. - Дипляната ще обобщи резултатите от проекта и ще представи спецификата на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент”. Ще бъде разпространена чрез социалните служби, социалните работници на водещата организация и със съдействието на партньорите по проекта. - Публикацията ще бъде осъществена в общинския вестник. Ще бъде изготвена от ръководителя на проекта и ПР-а на Общината. - В сайта на Общината ще бъде създаден отделен линк на проекта с резюме на проекта, дейности, резултати.
Дейност 10: „Заключителна дейност: Пресконференция и Ден на отворените врати” Социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” са все още малко известни, макар и доста търсени. Популяризирането им ще доближи услугата до евентуалните бъдещи бенефициенти. 1. Ще бъдат поканени всички участници в проекта, представители на социалните служби в областния център, общинска администрация, представител на АСП, медии. 2. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. 3. Ще бъдат оповестени възможностите за но-нататъшно предоставяне на двете социални услуги на територията на Община Пещера. 5. Ще се осигури свободен прием на граждани. 6. Ще се раздаде информационната дипляна.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 731 BGN
Общ бюджет: 61 282 BGN
БФП: 57 905 BGN
Общо изплатени средства: 57 901 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 746 BGN
2010 25 463 BGN
2011 19 693 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 901 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 834 BGN
2010 21 643 BGN
2011 16 739 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 912 BGN
2010 3 819 BGN
2011 2 954 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 685 BGN
Финансиране от бенефициента 3 713 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз