Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0092-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0078
Наименование: „Предоставяне на алтернативни социални услуги „социален асистент” и „домашен помощник” в подкрепа на възрастни и хора с увреждания”
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастни самотноживеещи със затруднения в самообслужването поради здравословни проблеми както и на членовете на техните семействата, като се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Предоставяне на възможност за професионално развитие на членовете на семействата, в които се отглеждат деца и младежи с увреждания, със специален фокус върху жените. Оказване на активна подкрепа за социална интеграция на деца и младежи с увреждания Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните ас
Дейности: 1. Сформиране на екипа Кадрите ще бъдат подбрани от наличният човешки ресурс на Община Ловеч като изискване ще бъде да имат опит в сферата на предоставяне на социални услуги в общността. Екипът ще се състои от ръководител проект, счетоводител проект, координатор проект и технически секретар. С всеки член на екипа ще бъде сключен граждански договор, с който ще се регламентират предмета на договора, правата и задълженията на страните в съответствие с българското трудово законодателство.
2. Кампания за информиране на обществеността Кампанията за информиране на обществеността ще включва: 1. встъпителна пресконференция; 2. разработване, издаване и разпространение на информационна листовка; 3. издаване и разпространение на информационна брошура 4. изготвяне на банер и информационна табела 5. изработване на 100 броя рекламни химикалки и 100 броя рекламни папки 6. заключителна пресконференция Встъпителната пресконференция ще отбележи стартирането на Проекта и ще информира ангажираните институции, крайните потребители и заинтересованите страни за Програмата, донора, проекта- цели, основни дейности, очаквани резултати; Информационната листовка и брошура се очаква да достигнат до 400 лица, като информацията, която ще разпространи ще има относително траен ефект поради това, че е на хартиен носител. Заключителната пресконференция ще отрази постигнатите резултати от проекта.
3. Ремонт на помещението-смяна на дограмата Ще бъде подменена 15,04 кв.м. РVС дограма на помещението, в което ще се предоставят част от социалните услуги.
4. Закупуване на необходимата техника С осигуряване на ЦСРИ с компютърната техника се гарантира провеждане на програма за социално включване „Търсене на работа”, предвидена в дейност 9 и се оказва подкрепа за трудова реализация на крайните потребители. Закупуването на лазерен принтер е необходимо за да могат крайните потребители да запазят необходимата информация, до която са достигнали чрез Internet. Със закупуването на цифров фотоапарат се гарантира визуалното документиране на дейностите по проекта.
5. Набиране на заявления от крайни потребители Целевата група е подбрана в съответствие с приоритетите Р България в областта на социалните услуги.
6. Подбор на крайни потребители Подборът ще се осъществи съобразно изготвената оценка на потребностите по ясни критерии. С предимство са: децата с увреждания; хора с увреждания в трудоспособна възраст; крайни потребители от селата; потребители в нетрудоспособна възраст, живеещи в града.
7. Набиране, подбор и назначаване на „социални асистенти” и „домашни помощници” Набирането на персонал ще се осъществи чрез подадени заявки за свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” – Ловеч и приемане на молби за изпълнение на длъжностите. Ще се набират молби от безработни лица и от желаещи да работят на допълнителен граждански договор като се спазват трудово-правните норми на Р България. С наемането на лица, изпълняващи длъжностите „социален асистент” и „домашен помощник” както на основни, така и на допълнителни договори, се разширява часовия обхват на предлагане на услугите.
8. Провеждане на обучение на социалните асистенти и домашните помощници Обучението ще бъде проведено в рамките на 10 работни дни от социален работник – 5 дни; психолог – 3 дни; медицинско лице – 2 дена. Обучителите ще бъдат лица, работещи в сферата на социалните услуги на територията на община Ловеч. За осигуряване качествено предлагане на социалните услуги, социалните асистенти и домашни помощници ще бъдат обучени съобразно нормите за предлагане на социални услуги, ще получат основни медицински и психологически познания за работа с хората с увреждания.
9. Предоставяне на услуги „социален асистент” и „домашен помощник” Дейностите включват предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” в общността, домашна среда и извън дома. С предоставяне на услуги в домашна среда се задоволяват нужди по обгрижване и обслужване на хора със затруднения и превенция на настаняване в институции; с предоставяне на услуги извън дома се създават предпоставки за активно социално включване, вкл. и реализиране правото на труд. Предоставянето на услуги в общността като цяло оказва влияние за приобщаване на хората с увреждания към общността и промяна на обществени нагласи към тази социална група.
10. Управление на социалните услуги С наетите лица ще бъдат сключени договори, които ще регламентират правата и задълженията на работодателя и служителя. Дейностите ще се предоставят съгласно изготвен правилник за предоставяне на услугите. Контролът ще се осъществява ежемесечно чрез изготвяне на справки от служителите, обобщаването им ще се извършва от екипа на проекта и ежемесечно ще се организират посещения на място. Крайните потребители на проекта ще попълват анкетни карти за обратна връзка на всеки 2 месеца.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 377 BGN
Общ бюджет: 89 413 BGN
БФП: 80 776 BGN
Общо изплатени средства: 80 745 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 875 BGN
2010 50 172 BGN
2011 11 697 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 745 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 044 BGN
2010 42 646 BGN
2011 9 943 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 633 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 831 BGN
2010 7 526 BGN
2011 1 755 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 112 BGN
Финансиране от бенефициента 10 091 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз