Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0130-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0065
Наименование: „Подпомагане на хора с увреждания и самотно живеещи хора за осигуряване на равни възможности за независимост и достоен живот”
Бенефициент: Община Ябланица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ябланица
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез предоставяне на социални услуги в семейна или близка до семейната среда, определени от конкретните им нужди и гарантиращи им право на независим живот и участие в обществения живот на територията на община Ябланица. Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за упражняване правото им на труд чрез разширяване обхвата на услугата „социален асистент”. Осигуряване на условия за намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи; Подобряване на услугата „социален асистент” за лицата, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти чрез надграждащи обучения; Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Повишаване ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на реализация на схемата.
Дейности: Дейност 1: Събиране на екипа за работа по проекта и набиране на целевата група по проекта. На този начален етап от изпълнението на проекта е необходимо да се прегледа стратегията за работа по проекта, поради периода от време между подаване на проектното предложение и стартиране изпълнението на дейностите по проекта. Приоритетно е и осигуряването на достъп до информация на всички заинтересовани страни.
Дейност 2: Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите по проекта Оценката на потребностите на всеки потребител от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” в съответното населено място включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове, съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугата „социален асистент” и Методика за предоставяне на услугата в общността. Индивидуалната оценка на потребностите е основа за разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата.
Дейност 3: Подготовка и сключване на договор /споразумение/ с потребителите на услугата и подготовка на длъжностни характеристики, подбор на потребителите, подбор на социалните асистенти Подготовка на примерен вариант на споразумение с потребителите и длъжностна характеристика, извършване на проучвателна дейност сред потенциалните потребители, извършване на проучвателна дейност за желаещи кандидати за работа.
Дейност 4: Обучение на социалните асистенти, назначаване, предоставяне на социалните услуги на потребителите, изработване на индивидуални графици и реализацията на предлаганите услуги Провеждане на обучение на социалните асистенти, подписване на трудови договори с назначените лица, подписване на индивидуалните графици и разпределяне на социалните асистенти по адреси.
Дейност 5: Контрол по изпълнение на дейностите по проекта Ежемесечен контрол на спазване на работното време и предвидените в споразумението с потребителите дейности.
Дейност 6: Управление, координация и отчитане на проекта Управление на дейностите по проекта, координация на работата и комуникация между включените лица и организации и отчетност по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 481 BGN
Общ бюджет: 73 016 BGN
БФП: 69 445 BGN
Общо изплатени средства: 67 091 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 296 BGN
2010 43 302 BGN
2011 8 493 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 091 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 002 BGN
2010 36 807 BGN
2011 7 219 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 294 BGN
2010 6 495 BGN
2011 1 274 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 064 BGN
Финансиране от бенефициента 3 933 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз