Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0129-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0032
Наименование: Заедно вкъщи
Бенефициент: Община Кресна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Кресна
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора и на семействата, в които има деца с трайни увреждания, създаване на условия за социално включване и независимост чрез доставка на социални услуги в общността. Въвеждане, развитие и усъвършенстване на услугите „Домашен помощник", ”Социален асистент”, „Социален асистент за деца” като акцентът на комплексната социална работа с цялото семейство се поставя върху жените; Насърчаване на равните възможности за социалноизолираните групи. Превенция на институционализирането за деца и възрастни; Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките доставчици на услугите чрез въвеждащо, поддържащо и практическо обучение, регулярни супервизии и консултации. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигурява се общинско помещение за нуждите на проекта; Договарят се пространствата за офис и консултативни кабинети - Провежда се тридневна работна среща в община Кресна за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта; диференцират се отговорностите на двете партниращи си организации; изготвя се етичен кодекс на доставчика на социални услуги в общността за възрастни; регламентират се правилата за спазване на етичния кодекс на работещите с деца. - На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; -Подписва се договор за партньорство и споразумение за разпределение на закупеното оборудване - Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка.
Дейност 2: Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта Разработват се: -„Процедура за жалби и сигнали”, която е неотменна част от договора с клиента. -Типов договор за предоставяне на социални услуги -„Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”. - „Правила за доставка на услугата” -Методика за предоставяне на социалната услуга „Социален асистент за деца” и’Комплексна подкрепа за семействата на деца с трайно намалена възможност за адаптация” - Длъжностни характеристики на прекия доставчик на услугите –социални асистенти и домашни помощници. - ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящите услугите”Социален асистент и „Домашен помощник”” - „План и програма за обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници” с акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността и пр. Разработват се още: „Правила и процедури за достъп до дома на клиента”; - „Система за подкрепа на социалните асистенти и домашни помощници - „Правила и процедури за комплексна работа със семействата, с фокус върху жените” - Изготвя се текстът за брошури и листовки като подготовка за промотирането на проекта. - Съставя се и подготвя за печат „Наръчник на социалния асистент за деца и възрастни и на домашния помощник” Дейността се изпълнява от социалния консултант по проекта.
Дейност 3 Промотиране и популяризиране на проекта 1. Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани на местно ниво. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационен бюлетин. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата и в гр. Кресна срещи с жителите на общината. Бюлетините съдържат описание на услугите, условия за предоставяне, потребителски такси и други. 3. Брошурите запознават общността с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; критериите и стандартите за качеството на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 4. В информационната кампания е предвидено участие 9 доброволци – 3 студенти от ЮЗУ, 2 родители на деца с увреждания, 4 представители на местната общност от различните етноси на общината. Планирано е двудневно обучение за доброволци в три основни панела, комбиниращо теория и практически упражнения. 5. По местните радиостанции се организира радиопредаване(2) с начална и поддържаща информация за напредъка по проекта – брой социални асистенти и домашни помощници, брой потребители, проведени обучения, постигнати резултати. 6. Провеждане на въвеждаща конференция -Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; Телевизионен репортаж по регионалната телевизия и излъчване по местна кабелна телевизия. - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 7. Регулярно се провеждат срещи с обществеността в местните читалища за информиране по текущата работа по проекта – постижения и проблеми. Излъчват се 2 телевизионни репортажа. 8. Изгражда се партньорска мрежа на местно и централно ниво за постигане на основната цел на проекта чрез включването в нея на представители на държавните институции, работещи с рискови групи и на доброволци от общността. 9. Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти.Излъчва се телевизионен репортаж. 10. Резултатите от проекта се популяризират в регионалния печат , чрез радиопредавания и проведената заключителна конференция.
Дейност 4 Оборудване на местния офис и доставка на офис-материали за обучения Оборудването и доставките ще се извършат от подизпълнител.Ще се закупят два компютъра, една мултимедия и комплект офис обзавеждане. Закупеното оборудване след края на проекта ще се разпредели в духа на доброто партньорство, съгласно подписано споразумение. Предвижда се доставка на офис-материали за обученията.
Дейност 5 Подбор на потребителите и на преките доставчици на услугите 5.1. Подбор на потребителите на услугите. 5.2.Подбор на преките доставчици на услугите. 1. Подборът на лицата, които ще ползват услугите ”Социален асистент” и „Домашен помощник” става след проучване на потенциални клиенти, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от социален работник на дирекция ”Социално подпомагане”. 2. В зависимост от оценката на индивидуалните потребности и препоръките от социалните работници на дирекцията за вида на услугата/услугите, нейните/техните времеви характеристики /краткосрочна или дългосрочна, или почасова/ и на база на оценката от обучението, се подбира подходящ социален асистент/домашен помощник, отговарящ на индивидуалните потребности на потребителя. Основен принцип при подбора на преките доставчици ще бъдат интересите на потребителя, а не на социалния асистент. 3. След подбора на потребители и преки доставчици се провежда среща между потребителя на услугата и определения да я изпълнява. Срещата протича като събеседване, което внимателно се наблюдава от консултанта – психолог по проекта. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображения на наблюдаващия срещата се прави нов подбор и организира нова среща. При подбора на потребители се спазва принципа на равнопоставеност между половете. Същият принцип се спазва и при подбора на прекия доставчик на услугата.
Дейност 6 Сключване на договори 6.1.Сключване на договори за предоставяне на услугата с подбраните потребители 6.2. Сключване на трудови договори с преките доставчици на услугата/ите. Договорът с потребителите ще включва видовете услуги, тяхната честота и продължителност, дължима такса, име и телефон на социалния асистент/домашен помощник, адрес и телефон на доставчика, както и условия за прекратяване на договора. Със социалните асистенти и домашни помощници ще се сключат трудови или граждански договори, включващи: работно време, място на работа, трудово възнаграждение, дължимите услуги към потребителите, условия за наблюдение и контрол на извършваната работа и други. Ще се регламентират ясно правата и задълженията на наетите, както и задълженията на работодателя. Като анекс към договора ще бъдат приложени работен график на наетите и длъжностна характеристика.
Дейност 7 Обучение и развитие на социалните асистенти и домашните помощници Обучението е начално и поддържащо, съгласно изготвен „План и програма за обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници”. Началното теоретично обучение е в една група и ще се проведе в рамките на 4дни от двама обучители. 3 кандидата за работа като социални асистенти за деца с трайни увреждания получават еднодневно специализирано обучение във връзка с критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца в общността и социална работа със семействата. Ще се проведат четири поддържащи обучения след осъществяване на вътрешен контрол чрез супервизия на дейността, съобразена с „Процедури за осигуряване качеството на услугите и мониторинг” за назначените социални асистенти и домашни помощници в рамките на 40 часа. Всеки назначен социален асистент и домашен помощник за възрастни преминава двучасово практическо обучение веднага след назначаване, а социалните асистенти за деца - 4 часа. По време на теоретичното обучение потенциалните изпълнители на услугите получават консултации при поискване и задължително се провежда с тях една индивидуална среща с екип от психолог, социален работник, които правят оценка на мотивацията, общата култура, характера, психо-емоционалния статус и нагласи на прекия доставчик на услугата/ите. За по-добро и качествено обучение ще бъде издаден подготвеният за печат в дейност 2 „Наръчник на социалния асистент и домашния помощник”.
Дейност 8 Предостaвяне на социалните услуги ”Социален асистент”и/или „Домашен помощник” Дейността включва следните поддейности: 1. Оценка на риска за здравето и безопасността на потребителите, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. Доставчикът подкрепя всички потребители, които имат затруднения с приема на лекарствени средства като подпомага закупуването, съхраняването и разпределението им по указание на лекаря или фармацевта; поддържа връзка с личния лекар на потребителя на услугата. 2. Прилагане на всички, изготвени при стартиране на проекта, правила и процедури. Създаване на безопасни и здравословни условия на труд.Изготвяне на специализирана оценка на риска от лицензирана фирма за трудова медицина. 3. Въвеждане на регистър за заявления на потребителите на социални услуги. Към заявлението се прилагат: оценка на потребностите, изготвена от Д”СП”, медицинска документация. Заявленията се приемат в определени дни в офиса на проекта и са адресирани до Кмета на общината. 4. Изготвяне на индивидуален план за предоставяните услуги на база оценка на потребностите- потребителите получават гъвкави и надеждни услуги, отговарящи на индивидуалните им потребности. Оценката на потребностите изготвя социален работник от дирекция”Социално подпомагане”. 5. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата и информационна база данни за потребителя и за прекия доставчик на услугите, съхранявана в съответствие със Закона за защита на личните данни. 6. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите комплексно или поотделно, включващ: - Лични данни за прекия доставчик - Честота на социалните услуги, съгласно договора - Видове социални услуги за месеца Социалният асистент, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. /Организиране на срещи, празници, четене на ежедневници, общуване чрез свободни разговори и др./ - Административни услуги - съдействие при изготвяне, подаване и получаване на документи в административни звена на различните институции. - Медицински услуги - мерене на кръвно, на кръвна захар, проследяване на приема на лекарства, контакти с личния лекар. Домашният помощник, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Текущо почистване на дома, изразяващо се в подреждане и хигиенизиране на жилището. - Основно почистване с измиване на прозорци, дограма, кухненски уреди и пособия, хигиенизиране около дома. - Помощ при ежедневния тоалет и поддържане на лична хигиена - Приготвяне на храна, зимнина,подпомагане при хранене - Битови услуги, които се изразяват в закупуване на продукти, лекарства, хигиенни материали, заплащане със средства на клиента на консумативи – ток, вода; палене на печка през зимата. Дейността на социалния асистент и домашния помощник насърчава социалното включване на клиентите. Услугите се предоставят с участие на потребителите, съобразено с техните възможности и желания.
Дейност 9 Предоставяне на социалната услуга ”Социален асистент” за деца. Комплексна подкрепа за семействата на децата с трайно намалена способност за адаптация с фокус върху жените. Дейността е съобразена и подчинена на Критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца в общността и включва следните поддейности: 1. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугата и план за грижи въз основа на оценка на случая, изготвен от отдел „Закрила на детето” и описанието на необходимите социални услуги за детето и неговото семейство в направлението за ползване на социални услуги, издадено от дирекция „Социално подпомагане”. Планът е съобразен с индивидуалните особености на детето, равнище на социална адаптация, вида на училището,което посещава, индивидуалните грижи, които родителите желаят да се полагат за детето когато общува със социалния асистент. 2. Прилагане на всички, изготвени при стартиране на проекта, правила и процедури 3. Въвеждане на регистър за заявления на потребителите на социалната услуга. Към заявлението се прилагат: направление от О”ЗД”, оценка на случая, изготвена от социален работник от Отдел ”Закрила на детето”, медицинска документация. Заявленията се подават от биологичен родител или лицето, полагащо грижи за детето – близък, роднина, попечител, настойник и са адресирани до председателя на УС на сдружение”Нов избор”. Приемат се в определени дни в офиса на проекта като графикът е на видно и достъпно място. 4. Изготвяне от експертния консултативен екип на индивидуална развиваща програма за детето. Към програмата има съгласуван с членовете на семейството план за действие с точно посочено коя част от плана изпълнява социалният асистент, кои дейности се изпълняват от други специалисти. За всяка част от плана е определен срок и отговорник. Ежемесечно плана се преглежда и в развитие на случая се отбелязват дейностите и резултатите. 5. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата и информационна база данни за детето и семейството и за прекия доставчик, съхранявана в съответствие със Закона за защита на личните данни. 6. Ежемесечно се изготвят индивидуален график за предоставяне на услугата, включващ: - Лични данни за прекия доставчик -Честота на социалните услуги, съгласно договора - Видове социални услуги за месеца Социалният асистент, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Изграждане или възстановяване/ усъвършенстване на приятелска среда от връстници за детето. Оказване помощ в игрите. - Помощ в организирането на семейни празници - Общуване с детето чрез свободни разговори - Административни услуги - Педагогически услуги. Дейността на социалния асистент насърчава социалното включване на децата, подпомага тяхната социална интеграция. Услугите се предоставят с участие на детето, съобразено с неговите възможности и желания. Комплексната работа със семействата включва: 1. Проектен екип от експертите – консултанти изготвя експертна оценка на родителите или полагащите грижи за детето,която включва - родителския капацитет; социален статус; равнище на стреса и психо-емоционалния статус; степен на социална изолация;равнище на мотивация за социално включване; мотивация за търсене на работа; необходимост от квалификация или преквалификация. 2. Съвместно с родителите или полагащите грижи експертите изготвят план за комплексна работа с цел цялостна подкрепа на детето. 3. Комплексната подкрепа на цялото семейство с акцент върху жените се подпомага от консултантите по проекта в офиса и неговите консултативни кабинети или на терен в дома на клиента / в зависимост от желанието му /. 4. Съобразно принципите, критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца комплексната подкрепа за семействата на децата с увреждания включва следните дейности: - психологическо консултиране на семейството; информационно консултиране; консултиране и подкрепа за намиране на подходяща работа на членове на семейства, нарушили социалната си активност, поради постоянните грижи, които полагат за децата си, в случаите на заявено желание от тяхна страна.; педагогическо, медицинско, социално,правно консултиране; експертно консултиране за ресурсите на детето и необходимата подкрепа от страна на семейството и средата.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Нов избор"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 933 BGN
Общ бюджет: 93 538 BGN
БФП: 88 412 BGN
Общо изплатени средства: 87 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 580 BGN
2010 44 070 BGN
2011 22 613 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 493 BGN
2010 37 460 BGN
2011 19 221 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 087 BGN
2010 6 611 BGN
2011 3 392 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 089 BGN
Финансиране от бенефициента 5 969 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз