Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0135-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0003
Наименование: Развитие на услугата „Социален асистент” в община Ветово, област Русе
Бенефициент: Регионално Дружество за заетост и структурно развитие - Ветово ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ветово
Описание
Описание на проекта: Развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на хората с увреждания в община Ветово чрез предоставяне на различни форми на социални услуги и социално подпомагане. Да се създадат условия за предоставяне на услугата „Социален асистент” на 40 лица с над 50% трайно намалена работоспособност от община Ветово и да се създадат механизми за представяне на възможностите на услугата „Социален асистент” пред жителите на общината.
Дейности: 1. Подбор на потребители на услугата “Социален асистент” Ще се проведе подбор на потребители на услугата “Социален асистент” – 40 лица с над 50 % трайно намалена работоспособност, жители на община Ветово, ще се проведат срещи с подбраните лица за изясняване на правата и отговорностите на на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия социалния асистент, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги. Отделен е относително дълъг период за реализиране на дейността поради установената непопулярнаст на услугата в общината и евентуалната необходимост за по-дълъг разяснителен период преди подбора. Оценка на потребностите на всеки потребител ще се извърши от социален работник от АСП.
2. Подбор на социалните асистенти Ще се проведе подбор на 20 лица, които да работят по предоставяне на услугата “Социален асистент”, съвместно с представители на партньора, ще се изясни на подбраните лица правата и отговорностите на всички страни по договора, който ще сключат (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори) и ще бъдат сключени договори с лицата. Отделен е относително дълъг период за реализиране на дейността поради установената непопулярнаст на услугата “Социален асистент” в общината и евентуалната необходимост за по-дълъг разяснителен период преди подбора.
3. Обучение на социалните асистенти Ще бъде проведено въвеждащо обучение на подбраните 20 лица за 5 дни по 8 часа в основи на дейността "Социален асистент" по следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент умения; • основни задължения на социалния асистент; • специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; • методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”; • етични стандарти в работата на социалния асистент; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; • спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на лично пространство; • поверителност на личните данни и информация; • антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; • недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на тормоз; • действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; • действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; • действия и поведение при отказ от получаване на подаръци и завещания; • злоупотреба с алкохол, цигари и други вредни за здравето вещества по време на работа; • начини, по които се изразява загриженост относно управлението и/или предоставянето на услугата, включително обсъждането на лоши практики • оценка на рисковете, включително на опасностите в дома на потребителя; • избор на подходящо облекло и обувки, респективно използване на лични предпазни средства; • оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; • оказване на помощ при приемането на лекарства, правила и граници на отговорност; • основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на опасностите от заразяване; • действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение; • действия и поведение при случаи на сексуален и/или расов/етнически тормоз; • действия и поведение при потребители, пристрастени към вредни за здравето субстанции; • основни изисквания към подготовката и съхраняването на храна съобразно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му • опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя (напр. неизправна ел. инсталация, повредени домакински уреди, и пр.); • поведение спрямо домашни любимци; • правила и процедури за достъп до дома на потребителя; • правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или асистенти.
4. Осигуряване на публичност на проекта и услугата “Социален асистент” Ще бъде осигурено помещение за текущ контакт и връзка с работещите социални асистенти и обслужваните бенефициенти, изработване на табели и монтаж в помещението, ще се отпечатат и разпространенят пълноцветна брошура в тираж 5000 бр. и плакат в тираж 1000 бр., ще се публикува и поддържа интернет страница на проекта с формуляр за он-лайн заявка за услугата, форум, възможност за обратна връзка с целевата група и активно управление на съдържанието, ще се осигури работно облекло за социалните асистенти, с надпис за публичност на програмата, ще се организира семинар „Услугата Социален асистент в община Ветово - възможности и перспективи" с 60 участника от местни и регионални държавни и общински администрации и НПО и ще се проведат две пресконференции – за първоначално представяне на проекта и за финално представяне на резултатите. Провежда се анкета за обратна връзка с потребителите в края на проекта.
Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” Това е основната дейност за постигане на резултатите от проекта. Предоставя се услугата “Социален асистент” на 40 потребители от 20 социални асистенти в продължение на 9 месеца. Съставят се индивидуални планове за обслужване на всеки бенефициент и индивидуални графици за предоставяне на услугата. Допълнително, съгласно изискванията на ЗЗБУТ се извършва оценка на риска за всяко работно място от лицензирана фирма – общо 40 оценки.
Партньори
Партньори:
Фондация "Идея за Русе"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 030 BGN
Общ бюджет: 105 561 BGN
БФП: 99 533 BGN
Общо изплатени средства: 97 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 606 BGN
2010 64 818 BGN
2011 11 206 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 365 BGN
2010 55 095 BGN
2011 9 525 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 241 BGN
2010 9 723 BGN
2011 1 681 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 645 BGN
Финансиране от бенефициента 6 536 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз