Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0073-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0123
Наименование: “По – добър живот за самотно живеещи и хора с увреждания от община Сунгурларе”
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, възрастни и самотно живеещи хора в община Сунгурларе чрез предоставяне на услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Създаване на възможност за реализиране правото на труд на хора с различни видове увреждания и вземане на самостоятелни решения за организиране на ежедневието си. Намаляване на риска от попадане в специализирани институции на хора нуждаещи се от помощ при обслужване в ежедневието си. Повишаване качеството на социални услуги чрез обучение на “Социалните асистенти” и “Домашни помощници”
Дейности: Работна среща на екипа по проекта Изготвяне и приемане на план за управление, мониторинг и контрол на проекта, създаване на условия за информационно обезпечаване и прозрачност на проекта.
2. Провеждане на информационна кампания. Изготвяне и разпространение на 500 броя информационни материали с описание на целите, задачите, планираните дейности, очаквани резултати и потенциални участници в проекта, провеждане на информационни срещи в населените места на община Сунгурларе, насочени към потенциалните участници в проекта. Разгласяване чрез средства за масово осведомяване – общинско радио, общинска и регионална печатна медия.
Пресконференции за стартиране и приключване на проекта Организиране на пресконференция при стартирането на проекта за оповестяване в общественото пространство, представяне на целите задачите, планираните дейности, очакваните резултати, ползите за целевата група и екипа по проекта. Пресконференция в края на проекта за популяризиране на постигнатите резултати, отчитане на ползите и резултатите от проекта.
4. Набиране и подбор на потребители, ползващи услугата "Социален асистент" и "Домашен помощник", изготвяне на индивидуални социални оценки и сключване на договори с потребителите. Събиране на информация от Дирекция "Социално подпомагане" и кметствата по села. Провеждане на индивидуални срещи с потребителите по домовете им. Приемане на заявления. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на подбраните потребители. Сключване на договори.
5. Набиране и подбор на кандидати, предоставящи услугата "Социален асистент" и "Домашен помощник" и сключване на договори. Приемане на заявления, провеждане на събеседване и оценяване., сключване на договори с одобрените кандидати.
6. Набиране и подбор на лектор, за обучение на изпълнителите предоставящи услугата и сключване на договор. Приемане на заявления, провеждане на събеседване, оценяване, сключване на договори с одобреният кандидат. Одобреният кандидат трябва да притежава нужното образование и опит в сферата на социалните услуги.
7. Подбор и назначаване на социален и медицински консултант в помощ на потребителите и доставчиците на услугата. Приемане на заявления, провеждане на събеседване и оценяване. Сключване на договори с избраните кандидати. Социалният и медицинският консултант ще извършват посещения по домовете на потребителите веднъж месечно. Социалният консултант ще подпомага и дейността на “Социалният асистент” и “Домашен помощник”. Медицинският консултант ще следи здравословното състояние на потребителите.
8. Изготвяне на програма и план график за провеждане на обучение. Изготвяне на програма за провеждане на обучението, съобразена с Методиката за предоставяне на услуги в общността “Социален асистент” и изготвяне на план график за провеждане на обучението.
9. Провеждане на обучение Провеждане на въвеждащо обучение, фокусирано към услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. В обучението ще участват 20 души одобрени за изпълнители на услугите. За нормалното протичане на обучението ще е необходимо закупуване на необходимите учебни материали и пособия.
10. Изготвяне на досиета на потребителите и изпълнителите на услугите, изготвяне на индивидуален план на всеки потребител, изготвяне на графици за посещение на потребителите. Изготвяне на длъжностни характеристики, декларации за конфиденциалност. Обобщаване на събраната информация за всеки “Социален асистент”, “Домашен помощник” и потребител, Описание на дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Разпределяне на работните часове по дни и потребители в работния месец. Актуализация на плана при възникване на нови потребности.
11. Провеждане на поддържащо обучението. Провеждане на поддържащо обучение на изпълнителите на услугите, веднъж месечно по два учебни часа. Целта е поддържане и обновяване на знанията и уменията на изпълнителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” в социалната сфера.
12. Предоставяне на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" в домашни условия. Предоставяне на комплексни услуги включващи организация на свободното време, осъществяване на контакти, санитарно – хигиенни и битови дейности, грижи за здравето и безопасността на потребителя. Посещения на медицинско лице и социален консултант в дома на потребителите за следене на здравословното състояние на потребителите. Закупуване на подходящо работно облекло и лични предпазни средства за изпълнителите на услугата.
13. Ежемесечен вътрешен мониторинг на предоставяните услуги. Посещения в дома на потребителя, проследяване текущото качество на предоставените услуги, спазване на работно време и график, правилно попълване на водената документация от изпълнителите на услугата. Изграждане на ясна процедура за приемане на жалби свързани с предоставянето на услугите, включваща срокове, носене на отговорност, решаване на проблема.
14. Изготвяне на листовки за популяризиране на постигнатите резултати. Изготвяне на 500 броя информационни листовки с резултати и снимки от проекта
15. Заключителна среща на партньорите Оценка за изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите резултати
16. Изготвяне на технически и финансов отчет Изготвяне на технически и финансов отчет за цялостното изпълнение на проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 744 BGN
Общ бюджет: 78 472 BGN
БФП: 73 513 BGN
Общо изплатени средства: 71 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 149 BGN
2010 56 335 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 877 BGN
2010 47 885 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 272 BGN
2010 8 450 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 723 BGN
Финансиране от бенефициента 5 107 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз