Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0038-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0094
Наименование: Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Карлово
Бенефициент: Общинска агенция за устойчиво развитие -Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора и хора с увреждания чрез предоставяне в семейна среда на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Ще бъде сформиран екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими: Ръководител на проекта – да ръководи изпълнението на дейностите. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Дейност 2: Система за контрол След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за корегиране на работата /при необходимост/. Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Дейност 3: Закупуване на 2 бр. преносими компютри Ще бъде избран доставчик чрез проучване на пазара на тази техника. Ще бъдат подбрани компютри с технически характеристики, съответстващи на техническата спецификация и конкурентна цена.
Дейност 4: Изработване на материали за визуализация на проекта. Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни.
Дейност 5: Представяне на проекта Организиране и провеждане на прескон-ференция с участието на екипа за ръководство на проекта, избрани СА и ДП, представители на бенефициентите на услугата, представители на местни и регионални медии.
Дейност 6: Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен широк списък от потенциални бенефициенти социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” ще посетят бенефициентите и ще направят индиви-дуална оценка за нуждите на всеки от тях.
Дейност 7: Подбор на бенефициентите на услугата Екипът на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Дейност 8: Подбор на СА и ДП Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” – Карлово екипът на проекта по свои критерии ще подбере безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади мотивирани да работят пенсионери.
Дейност 9: Обучение на СА и ДП Ще се проведе 3-дневно обучение на 30 предварително подбрани СА и ДП. За треньори ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата СА и ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността.
Дейност 10: Сключване на договори с потребителите на услугата На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между ОАУР като доставчик на услугата и съответния бенефициент. За целта ще бъде нает правоспособен юрист, който да разработи всеки договор.
Дейност 11: Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите Екипът на проекта и избраните СА и ДП ще разработят индивидуални графици, съобразени с нуждите на потребителите и заетостта на всеки от СА и ДП, екземпляр от тях ще се намира в офиса на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг.
Дейност 12: Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА, ДП и потребителите на услугата.
Дейност 13: Консултантска помощ за СА и ДП С помощта на нает експерт в предоставяне на социални услуги ежеседмично в офиса на проекта ще се осигури компетентна помощ на СА и ДП.
Дейност 14: Предоставяне на услугата СА и ДП Назначените СА и ДП ще оказват услугата съгласно подписаните с потребителите договори и изготвените индивидуални графици.
Дейност 15: Счетоводна отчетност По време на проекта ще се води стриктна отчетност относно планираните и направените разходи. Освен месечните справки ще бъдат изготвени междинните и финалния финансов отчет. Счетоводителят ще бъде отговорен за прецизното осчетоводяване на разходите и информиране на екипа на проекта за тях. Пълната финансова документация ще бъде съхранена съгласно определения в нормативните документи срок.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 600 BGN
Общ бюджет: 101 695 BGN
БФП: 95 431 BGN
Общо изплатени средства: 91 697 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 320 BGN
2010 63 960 BGN
2011 6 417 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 697 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 122 BGN
2010 54 366 BGN
2011 5 455 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 198 BGN
2010 9 594 BGN
2011 963 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 755 BGN
Финансиране от бенефициента 7 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз