Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0025-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0108
Наименование: Социални услуги в общността - алтернативи за лица, зависими от грижа, в община Монтана
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: С проекта ще се надгражда досегашният опит за предоставяне на социални услуги в общността. Насочен е към повишаване информираността на целевите групи, промяна на обществените нагласи в приемането, разбирането и прилагането на социалните услуги, като алтернатива на институционалната грижа за независим социално интегриран живот в общността, като се използва механизмът за публично-частно партньорство в предлагането на социални услуги в общността; повишаване професионалната роля на социалните асистенти и домашни помощници – осигуряване на мотивиран и квалифициран персонал за услугите; разширяване обхвата на ползващите услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Монтана; създаване на условия за обслужване на преките потребители за задоволяване на личните им потребности, нуждите за организиране и поддържане на лични и социални контакти.
Дейности: 1. Провеждане на информационни кампании, изготвяне на информационни и рекламни материали Информационни кампании: Провеждане на 2 пресконференции – в началото и в края на проекта - за представяне на проекта и за отчитане ня резултатите от изпълнението Информационен семинар – с участието на потребители, техни близки, представители на институции от социалната сфера, НПО, медии Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали - брошури, други рекламни материали – чаши, шапки, химикалки; Публикации в медии – 2 бр. /регионален вестник/ Уведомително съобщение в регионална телевизия – продължителност 2 седмици Съобщения в общинското радио – 3 пъти седмично, в продължение на 3 месеца; Визуализация – табели, идентификационни знаци /баджове/; Публикуване в уебсайта на Община Монтана ясна и подробна информация за работата и резултатите от изпълнението на проекта. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали с логото на проекта: информационни брошури – 200 бр; Изработване на рекламни материали: чаши – 50 бр, шапки – 100 бр., химикалки - 100 бр., направа на идентификационни знаци /баджове/ на персонала – 100 бр; визитки на екип по администриране на проекта – 250 бр., рекламна табела – 2 бр.
2. Организиране на Информационен семинар за социалните услуги в общността и публично-частното партньорство /ПЧП; Семинарът ще се проведе през третия месец на проекта, в началото на предоставяне на услугите. Участват потребители, техни близки и представители, пенсионерски организации, организации на инвалидите, представители на институции – Д”СП”, общинската администрация, кметове, НПО; Обсъждани теми: „Социални услуги в общността и публично-частното партньорство при реализирането им” и „Качество на социалните услуги – изработване на критерии, специфични за услугата в общността”. За целите на семинара се провеждат две лекционни сесии - за работа по групи и обсъждане. В заключение се изработват критерии за качество на услугите в общността.
3. Подбор, обучение и назначаване на социални асистенти и домашни помощници; Кандидатите за помощници и асистенти се набират чрез обявите в медиите и филиала на Д„БТ” в Монтана, чрез рекламните материали, насочени към безработни, работещи и пенсионери със съответна мотивация и подходяща квалификация; Изработват се критерии за подбор на асистенти и помощници; изготвя се длъжностна характеристика за двете длъжности; Подборът се извършва по документи, а окончателният подбор след събеседване с кандидатите. Обучението за придобиване на знания и умения по професиите се извършва съгласно методиката, в рамките на 3 дни за 21 учебни часа. Дейността по обучението се извършва след избор на обучаваща организация; При назначаване на кандидатите се спазват следните процедури: сключване на договори /трудов, граждански/, подписване на декларация за поверителност, запознаване с длъжностната характеристика, инструктаж за безопасност на труда. Месечното отчитане на извършения обем работа, начисляване и изплащане на възнагражденията се извършва в месеца, следващ отчетния. На назначените лица се осигуряват работно облекло, лични предпазни средства, и сключена групова застраховка.
4. Подбор и включване на ползвателите на услугите - разработване на социални оценки, индивидуални планове и др, сключване на договори , Информацията за услугата е разпространена в общността чрез рекламните материали, организациите на инвалидите и пенсионерите, институциите, кметствата в селата. Подборът на потребителите се извършва след подаване на молби за включване в услугата. Изготвя се списъка на потенциалните потребители, съвместно със социалните работници от ДСП - Монтана. Изготвената от тях социална оценка съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” по схема за безвъзмездна финансова помощ и характеристика на общото физическо и психическо състояние, способност за справяне с ежедневния бит, социални контакти, условията на живот и др. съгласно методиката. Оценката се актуализира при необходимост – настъпили промени в състоянието на потребителя или по молба /негова или на близките му/. Изготвя се индивидуален план за предоставяне на услугите, поотделно или заедно, с участието на потребителя/или негов представител, Включва конкретните ангажименти на доставчика, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот и личните предпочитания на потребителя; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуализира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Сключва се договор – Определя се потребността от вида услуги и броя часове за ползване на база на социалната оценка на потребителите, изработена от социалните работници; Обработват се данните за доходите на потребителите, договарят се на срещата с потребителя и/или негов представител услугите, които се ползва, часовете и размера на месечната такса; В срещата участват потребителя/негов представител, социален асистент/домашен помощник и представител на доставчика. Разработват се графици за предоставяне на услугите, като организацията на доставчика дава възможност за оптимално удовлетворяване желанията на потребителя, в т.ч при промяна на потребностите и за предоставяне на услуги по време на отпуск на титуляра.
5. Организиране и предоставяне на качествени услуги Услугите се предоставят съобразно социалната оценка, индивидуалния план, от обучен асистент и/или помощник, съобразно сключения договор. Те се предоставят заедно или поотделно в обем и начин, отразени в договора и плана. При промяна на потребностите и декларирано желание от потребителите се извършва своевременна промяна в организацията за предоставяне им. Услугите, които предоставя социалният асистент, са насочени към преодоляване изолацията на потребителите - помощ при общуването, поддържане на социални кон такти, занимания в дома и извън него, административни и медицински услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите Домашният помощник осъществява хи- гиенизиране на обитаваните помещения, поддържане на личната хигиена, подпомага приготвянето на храна и храненето, извършва други битови услуги; В работата на доставчика и неговия персонал основно място заема оценката на риска. Тя се извършва преди предоставяне на услугата . Въз основа направената оценка, съвместно с потребителя и други професионалисти, се разработва и план за намаляване на риска, който също се актуализира. Общината като доставчик разполага с ясна процедура за работа с жалбите на потребителите, както и с дневник на похвалите.
6. Управление на проекта, мониторинг и контрол на дейността; Управлението на проекта се извършва от екипа по проекта, с разпределени задачи и функции; Целта е осигуряване на качествена услуга в интерес на потребителите. Изработва се система за осигуряване на качество, с ясни индикатори и правила. Целта на вътрешния мониторинг е качеството на осигуряваните услуги, обратната връзка с потребителите и персонала, оценката и превенцията на рисковете, предприеманите действия за корекция. Съгласно методиката се организират месечни посещения на потребителите, а при при нужда и по-често, като се проверява и дейността на назначените лица /чрез разговори с потребителите, срещи с техни близки, проверка на «Дневника на потребителя»/; Резултатите се отразяват във «Протокол за проверка» и се обобщават се в ежемесечния отчет; Направените оценки се обсъждат на срещи на екипа и се вземат съответни решения; За целите на мониторинга се извършнва и периодична проверка и преглед на документацията – досиета, графици, дневници за жалби и похвали и др. Набира се цялата първична документаця за определяне размера на потребителските такси и проследява тяхната събираемост и отчетност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 607 BGN
Общ бюджет: 106 584 BGN
БФП: 101 085 BGN
Общо изплатени средства: 97 906 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 500 BGN
2010 60 060 BGN
2011 15 346 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 906 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 125 BGN
2010 51 051 BGN
2011 13 044 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 220 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 375 BGN
2010 9 009 BGN
2011 2 302 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 686 BGN
Финансиране от бенефициента 6 130 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз