Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0010-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0117
Наименование: СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ – ПОМОЩ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА САМОТНО ЖИВЕЕЩИ СТАРИ ХОРА И БОЛНИ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на самотно живеещите стари хора и лица с различни видове увреждания, към социалното им включване; към създаване на реална възможност за реализиране на правото да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. Цели се да се усъвършенстват и подобрят социалните услуги за самотно живеещите стари хора и лица с увреждания, чрез нов подход при ангажиране на социалните асистенти и разширяване на териториалния обхват на социалните услуги
Дейности: 1. Индивидуална оценка на потребностите на потребителите от социални услуги в 7 населени места на община Долни Дъбник. Подготовка и структуриране на индивидуалните работни планове 1. Областите, които подлежат на оценка, са: общо физическо състояние; зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства; умствени функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; психично здраве; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях; изисквания за медикаментозно лечение; диета; допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Възоснова на направената оценка се препоръчват конкретни дейности, които се документират и предоставят на социалния асистент като задължения по неговия индивидуален работен план. 2 Разработване на индивидуалните планове с участието на потребителя за предоставяне на услугата. Индивидуалният работен план ще указва: времето, което асистентът прекарва при потребителя; видовете услуги, които извършва и тяхната приблизителна продължителност
2. Закупуване на оборудване, пряко свързано с реализиране на дейностите по проекта В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на кандидата ще бъдат закупени:– компютър – лаптоп 1 бр., мулти фунционално устройство – 1 бр., офис оборудване; мобилни телефони с карти – 42 бр. / (за асистентите) Подготовка на документация за обществена поръчка съгласно изискванията на постановление ПМС 121 /31.05.2007 съгл. чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП
3. Подбор и назначаване на социални асистенти Дейността се изразява в: 1.Събиране на кандидатури на желаещи да работят като социални асистенти по проекта и които трябва да отговарят на специфични изисквания определени от общината : Да са с основно или по-високо образование; Да не са осъждани; Да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение; Да са физически здрави 2.Извършване подбор на кандидатите възоснова на представените от тях документи и проведено интервю и назначение като социални асистенти . За предимство ще се счита работата като асистенти или работа в медицински заведения . Ще се изготви списък на кандидатите, като се наемат най-добре представилите се от тях съобразно броя на свободните места. 3.Сключване на трудови договори (втори трудови договори или договори за почасово работно време) със социалните асистенти. Основното трудово възнаграждение на социалния асистент ще е съобразно насоките на схемата. Договорите с община Долни Дъбник ще съдържат : •пълно описание на дължимите услуги •продължителност и честота на оказваната услуга •възнаграждение (часово, дневно или месечно) •работно време и място •общи задължения за “добра грижа” •задължения на доставчика – община Долни Дъбник •условия за наблюдение и контрол на изпълнението на услугите •условия за прекратяване на договора
4. Обучение на социалните асистенти 1. Провеждане на четиридневно обучение - семинар за формиране на положителни нагласи към професията на социалния асистент. Мотивиращото обучение ще е съобразено с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля. Провеждане на основно обучение на социалните асистенти, което въвежда основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора, възрастни с увреждания и осигурява възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Общо обучението е - 32 часа и ще съдържа 4 обучителни модула.
5 . Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори.
6. Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент”. Услугите които Община Долни Дъбник ще предоставя съобразно потребностите могат да бъдат класифицирани така: Медицински услуги — хората с увреждания и старите хора са основната група клиенти на системата на здравеопазването. За тях е необходим улеснен достъп до личен лекар и до специализирани медицински услуги като рехабилитация, физиотерапия, хирургия, речева и слухова терапия, др. Битови и персонални услуги — поради спецификата на състоянието си, изпитват редица затруднения при поддържане на домакинството и личната хигиена и се нуждаят от помощ за тях. Социални услуги — осъществяват се в две направления: а) посредничество при контактите на нуждаещите се с различни институции и информиране относно правата им; б) преодоляване на изолацията, общуване, съдействие за развиване и посрещане на личните интереси и т.н. Помощ в адаптирането — осигуряване на средства за облекчаване на този процес (подсигуряване с очила, инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др.) и развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство.
7.Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики За постигане на целта на дейността ще бъдат използвани разнообразни подходящи форми: информация за проекта на сайта на общината – отделен линк, разпространяване на ежемесечни прессъобщения до печатните и електронните медии в региона; стартова и финална пресконференция; организиране на дискусионна Кръгла маса за заинтересованите страни /общински власти; експерти от системата на социално подпомагане; сдружения на хора с увреждания; НПО, работещи по проблемите на хората с увреждания/ преди края на проекта, където да се сподели опита и да се дискутират възможностите за подобряването на услугата. По проекта е предвидено изработването и поставянето на информационни табели (7), подготовка печат и разпространение на информационна дипляна за проекта в тираж от 500 бр.. Брошура за бенефициентите - 100 бр. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 366 BGN
Общ бюджет: 102 401 BGN
БФП: 98 827 BGN
Общо изплатени средства: 94 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 473 BGN
2010 73 744 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 402 BGN
2010 62 682 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 085 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 071 BGN
2010 11 062 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 133 BGN
Финансиране от бенефициента 3 704 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз