Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0031-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0122
Наименование: “Предоставяне на услугата “Домашен помощник” за нуждаещи се лица от община Елин Пелин”
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на 40 хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на община Елин Пелин и прилежащите и села, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, да се чувстват самостоятелни в обичайна домашна среда, като се усъвършенства и подобри услугата “Домашен помощник”
Дейности: Дейност: 1 Избор на подизпълнител за разработване на информационна брошура с цел представяне на проекта и дейността “Домашен помощник” Планира се създаване на 1000 броя брошури, формат А4 двойно сгъната, пълноцветен печат 4+4, която съдържа информация за проекта, информация за целия процес на предоставяне на услугата Домашен помощник, описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя, размер на потребителска такса и др. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да редактира и аранжира текстa в брошурата. За създаването на подходящият текст ще бъде наето подходящо лице, с опит в социалната област.
Дейност: 2 Избор на подизпълнител за изработване на материали за популяризиране на проекта Реализиране на дейността е в съответствие с т.9 – Мерки за комуникация и публичност от Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „– 2007-2013. Предвижда се наемане на фирма – подизпълнител за създаване и изработка на шапки, тениски, химикалки, чаши, чанти и др. рекламни материали и сувенири, които да допринесат за популяризиране на проекта и публичност.
Дейност: 3 Провеждане на информационен семинар в гр. Елин Пелин за представяне на дейностите по проекта На семинара ще бъдат поканени членове на семейства на потенциални потребители на услугата “Домашен помощник”, потребители, местни ключови партньори и медии, които да отразят събитието и да популяризират проекта. Ще бъде представен екипа по проекта, основните дейност, които предстои да бъдат изпълнени, документите, които ще се попълват и водят във връзка с предоставянето на социалната услуга в Елин Пелин и селата от общината.
Дейност: 4 Избор на подизпълнител за разработване на интернет сайт на проект “Предоставяне на услугата “Домашен помощник” за нуждаещи се лица от община Елин Пелин” Интернет сайтът ще съдържа подробна информация за възможностите за ползване на услугата “Домашен помощник” и кратко представяне на проекта. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да форматира и аранжира текстa в сайта. За изготвянето и аранжирането на текста ще бъде наето лице с опит в областта на реализирането на социални дейности.
Дейност: 5 Подбор на потребители на услугата домашен помощник Чрез Дирекция “Социално подпомагане” в град Елин Пелин ще се подберат минимум 40 човека, които имат нужда от домашен помощник – самотноживеещи хора или хора с увреждания за град Елин Пелин и прилежащите села.
Дейност: 6 Подбор на домашни помощници Ще се подберат 17 броя домашни помощници Елин Пелин. Ще се даде възможност за кандидатстване за длъжността “Домашен помощник” на безработни лица, медицински работници или студенти. Кандидатите ще бъдат интервюирани за работа от екипа по проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа. След подбора на кандидатите ще се сключат договори с тях.
Дейност: 8 Разработване на индивидуални планове за предоставяне на социални услуги и индивидуални работни графици за предоставяне на услугата Домашен помощник на всеки потребител Оценката ще се извърши от професионалист в съответствие с Методика за предоставяне на социалната услуга «Социален асистент» с участието на потенциални потребител на услугата “Домашен помощник” Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов близък. На база на така изготвения индивидуален план се изготвя работен график на Домашния помощник, в който са описани подробно: - име и точен адрес на потребителя; - вида на предоставяните услуги; - периодичност – ежедневно или еднократно; - времетраене на социалната услуга; - точен час на предоставяната услуга на съответния адрес;
Дейност: 7 Обучение на наетите лица на длъжността „Домашен помощник» Планира се провеждане на 3 обучения по 2 дни. Обучението ще се проведе преди стартиране предоставянето на социалната услуга. Участниците ще се извозват с микробус от град Елин Пелин за избраното място за провеждане на обучението. Обученията ще включват следните теми: 1-во обучение: общи познания и умения за домашните грижи; основни задължения, стандарти за работа и методика за предоставяне на услугата ДП, здравословни и безопасни условия на труд, процедури за осигуряване на качество на услугата. 2 – ро обучение: оценка на рисковете, избор на подходящо облекло и обувки, оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; оказване на помощ при приемането на лекарства, действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение, основни изисквания към подготовката и съхраняването на храна, правила за водене на документация относно инциденти и др. 3 – то обучение: поверителност на личните данни и информация, антидискриминационни практики, боравене с пари и имущество на потребителя, документация и отчетност и др. В края на всеки модул от обучението ще се издават удостоверения за професионална компетентност на 17-те обучени Домашни помощници.
Дейност: 9 Сключване на договор между доставчик и потребител и предоставяне на услугата “Домашен помощник” Договорът се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата и се издава в три еднообразни екземпляра - по един за потребителя, за домашния помощник и за доставчика.
Дейност: 10 Провеждане на двудневно поддържащо обучение на домашни помощници, работещи по проекта. Обучението ще включва следните теми: Правила и изисквания за работа на домашния помощник. Комуникация с проблемни потребители. Добри и лоши примери за работа. Работа по групи за решаване на предварително зададени казуси. Дискусия. Планира се работа по групи и решаване на различни казуси, свързани с ежедневието на социалния асистент. Тренингът ще бъде проведен извън Елин Пелин с цел създаване на благоприятна и отпускаща атмосфера
Дейност: 11 Актуализиране на индивидуалните планове След шест месечна работа на домашните помощници, се планира извършване на актуализация на индивидуалните планове на потребителите. Целта на актуализацията е да се отразят настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана
Дейност: 12 Разработване на практически наръчник Планира се наръчникът да бъде в обем до 15 страници, формат А5, издадена в 500 броя екземпляра, пълноцветен печат 4+4. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да редактира и аранжира текстa в практическия наръчник. За съставянето на текста и аранжирането ще бъде наето лице с опит в областта, като то ще бъде подпомогнато в дейността си с предоставени казуси и случаи от координатора и Ръководителя на проект.
Дейност: 13 Провеждане на заключителен семинар по проекта Планира се организиране на заключителна среща, на която да се поканят представители на Дирекция “Бюро по труда” и Дирекция “Социално подпомагане” - Елин Пелин, местна общност, ключови партньори, потребители на социални услуги и др. заинтересовани лица от община Елин Пелин. На срещата ще се представят резултатите от реализирането на проекта и ще се дискутират потенциални източници на финансиране с цел създаване на устойчивост на настоящия проект.
Партньори
Партньори:
Фондация "Приобщаване"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 349 BGN
Общ бюджет: 92 357 BGN
БФП: 86 160 BGN
Общо изплатени средства: 85 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 468 BGN
2010 54 619 BGN
2011 11 877 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 548 BGN
2010 46 426 BGN
2011 10 095 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 920 BGN
2010 8 193 BGN
2011 1 782 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 894 BGN
Финансиране от бенефициента 7 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз