Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0059-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0007
Наименование: Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и подкрепа за социално включване на самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания и техните семейства като се разшири обемът и се повиши качеството на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в общността. Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за упражняване правото на труд чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”; Превенция на настаняването в специализирани институции. Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките доставчици на услугите, чрез поддържащо обучение, супервизия и консултации; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги;
Дейности: Д1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Изграждане на цялостна визия и план на проекта. Формиране на екипа по проекта, детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта, създаване на вътрешна система за мониторинг и оценка, начини за отчитане на проведените дейности. Работна среща на целия екип по проекта.
Д2: Разработване на документи, свързани с реализацията на проекта Разработване на документацията, необходима за успешната реализация на проекта; разработване на формуляри по проекта и прочее вътрешна документация, типов договор за предоставяне на социални услуги, процедура за жалби и сигнали, правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация; правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите; правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящия услугата; правила и процедури за достъп до дома на клиента. Длъжностна характеристика на прекия доставчик на услугата.
Д3: Подбор на преки доставчици на социалните услуги Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Създаване на комисия за подбор. Разработване на критерии за подбор на доставчиците. Назначаване на избраните доставчици на трудов/граждански договор. Разработване на критерии и оценка на труда на социалните асистенти. Съблюдава се принципът за равнопоставеност.
Д4: Подбор на потребители Проучване на потенциални клиенти въз основа на оценката на потребностите, изготвена от ДСП. Съблюдава се принципът за равнопоставеност. “Matching”. Среща между потребителя и определения от екипа на проекта доставчик. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирано съображение на наблюдаващия срещата, се прави нов подбор.
Д5: Сключване на договори със Социалните асистенти и Домашни помощници и потребителите; След подбора на преките доставчици на социални услуги и подбора на потребителите, ще се пристъпи към сключване на договори за предоставяне на социални услуги. Договорите ще се сключват на базата на извършените социални оценки на потребителите, изготвени от ДСП. При изпълнение на дейността ще се съблюдава принципът за равнопоставеност между потребителите на социални услуги и доставчиците, без оглед на техния пол, възраст, религия и етническа принадлежност.
Д7: Индивидуални планове за работа Създаване на подробни Индивидуални планове за работа с всеки потребител. Изготвят се с пряката консултация на социален консултант по проекта, съвместно с доставчика и потребителя на услугата, съгласувано с ДСП и на база документацията, подадена към екипа на проекта от ДСП. Всеки план се актуализира поне веднъж на 6 месеца.
Д8: Същинско предоставяне на услугата Битови и персонални услуги (текущо и основно почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, снабдяване, заплащане на сметки, съдействие за дребни ремонти и др.); Медицински услуги (лекарства, кръвно налягане, придружаване, помощ и грижи в болница при необходимост); Социални услуги (четене, придружаване извън дома, организиране на занимания, подпомагане при хоби-дейности, подкрепа при кризисна ситуация и др.); Административни услуги (документи, ТПС, др.). Изчисляване и събиране на такси за услугите, в зависимост от личните доходи на потребителите.
Д9: Супервизия Индивидуална и групова супервизия на преките доставчици на услугата. Осъществява се от консултант-супервизори. Провеждане на индивидуална супервизия с всеки от преките доставчици с цел превенция на прегаранято в социалната работа; овладяване на нагласите на прекия доставчик и повишаване качеството на работата с потребителите. Периодично провеждане на супервизии в малки групи.
Д10: Публичност Популяризиране на проекта. Информационна кампания; уеб-отразяване; публикации в медиите; информационни листовки и брошури, включително информация за партньорите. Популяризиране и на резултатите от проекта. Популяризиране на финансовата подкрепа от Правителството и ЕСФ. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференции. Регулярни срещи със заинтересовани страни и институции. Писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта.
Д11: Изработване на Уеб-сайт  Подготовка на задание за изработка на уеб-сайт;  Възлагане на заданието на изпълнител;  Одобряване на изпълнението и промотиране на сайта в интернет. Чрез информационните и комуникационни технологии се постига най-широк ефект на информираност и популярност. Създаденият проектен уеб-сайт ще позволи на максимално широк кръг от хора да бъдат коректно и надлежно информирани за дейностите на проекта, за хода и успеваемостта на проекта, както и за иновативните практики, които проектът предвижда да приложи.
Д12: Наблюдение и оценка на проекта Наблюдение и вътрешна оценка. Разработен детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; създаване на вътрешна система за наблюдение и контрол; разработване на общ работен проектен план. Външна оценка. Привличане на външен оценител на хонорар, който да допълни системата за мониторинг и контрол чрез своите странични наблюдения. Външният оценител ще има специфичен достъп до проектната документация и до основна част от мероприятията по проекта.
Д6: Обучение на социалните асистенти и домашни помощници Подготвяне на план и програма за обучение и развитие на доставчиците. Задължително въвеждащо обучение с включен мотивационен пакет, поддържащо обучение, надграждащо и финално обучение. Въвеждащото обучение се провежда непосредствено след подписване на договор с преките доставчици в рамките на 3 дни. Поддържащото обучение се провежда на 3-тия месец от предоставянето на услугата на потребителите в рамките на 2 дни, надграждащото обучение е двудневно и се провежда на 6-тия месец от старта на предоставяните услуги. Финалното обучение е във формата на интерактивен семинар и ще се проведе през последния месец на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 312 BGN
Общ бюджет: 108 159 BGN
БФП: 103 324 BGN
Общо изплатени средства: 98 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 862 BGN
2010 55 863 BGN
2011 21 143 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 583 BGN
2010 47 483 BGN
2011 17 972 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 279 BGN
2010 8 379 BGN
2011 3 171 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 830 BGN
Финансиране от бенефициента 5 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз