Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0079-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0075
Наименование: „Подай ръка”
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот, оказване на помощ при обслужване в ежедневието, общуването и занимания извън дома, съдействие при получаване на здравни и административни услуги. Създаване на условия за социално включване в общественият живот.
Дейности: Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Като институция предоставяща и социални услуги, че има необходимост от услугите „Социален асистент„ и „Домашен помощник”. Много хора с увреждания и възрастни лица търсят съдействие при намиране на хора извършващи тези услуги или включването им в настоящи и бъдещи социални програми . Личните контакти с нуждаещи се хора е предпоставка за правилния подбор на потребителите. 1.Публикуване на съобщения по местните медии за стартирането на проекта и набирането на кандидати за съответната услуга. 2.Разлепяне на плакати по пенсионерските клубове и на възлови места в града и раздаване на брошури. 3.Изготвяне на оценъчни карти от социалните служби на територията на общината за нуждата от „Социален асистент„ или „Домашен помощник” на подалите заявка потребители на услугата 4.След оценка на нуждите се отсяват най –нуждаещите се. 5.Изчислява се таксата която трябва да бъде заплатена за желаната от тях услуга.
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. 1.Публикуване на съобщения по местните медии за стартирането на проекта и набирането на кандидати за „Социален асистент„ и „Домашен помощник”. 2.Разлепяне на плакати по пенсионерските клубове и на възлови места в града и раздаване на брошури. 3.Подаване на молба за включването им в проекта на желаната от тях длъжност. 4.С предимство ще са пенсионирани социални работници, медицински сестри и хора работели в сферата на социалните услуги. 5.След отсяване на отговарящите кандидати се провежда интервю с одобрените кандидати. 6.Всеки от избраните кандидати се представя на потребителя на услугата към който ще бъде прикрепен. Извършване на събеседване за установяване на мотивацията и нагласата на кандидатите за работа. Подбор и избор на кандидатите показали удовлетворителни резултати.
Провеждане на обучение на социалните асистенти и домашни помощници. Сключване на трудови договори 1.Наемане на външни лектори за провеждане на обучението. 2.Изготвяне и запознаване с правилник за вътрешният ред. 3.Запознаване с длъжностните характеристики на „Социален асистент „ и „Домашен помощник” 4.Запознаване и разясняване на дневниците , които ежедневно ще се попълват от„Социален асистент „ и „Домашен помощник” и ще се подписват от потребителите на услугата Придобиване на умения и знания за: - общи медицински и домокински грижи ; - грижи за стари хора и лица с увреждания; - здравословни и безопасни условия на труд; - действие и поведение отговарящи на етичните норми; 5.Сключване на трудови договори
Предоставянето на услугата „Социален асистент” Поради социалната изолация на възрастните и хората с увреждания, е необходимо създаване на условия да общуват и осъществяват срещи и контакти с различни хора. При желание на обслужваното лице с помощта на социалния асистент, то може да посети различни мероприятия. Влошеното здравословно състояние налага помощ при извършване на ежемесечни плащания и други услуги в различни институции. Упражняването на труд е начинът за подобряване на качеството на живот и социално включване, поради което придвижването на лица с увреждания до работно място и обратно е от съществена необходимост.
Предоставянето на услугата „Домашен помощник” Много от възрастните хора и хората с увреждания изпитват затруднения при справянето с ежедневните домакински потребности – приготвяне на храна, почистване, пазаруване и други. Поради възраст или други здравословни проблеми много от хората изпитват затруднение при приема на лекарствени средства, посещенията при личен лекар за преглед, предписване на ежемесечно приемани лекарства, следене на кръвно налягане и други. Доставяне на храна от социална кухня е една възможност за осигуряване на храна. При желание на потребителя, домашният помощник може да помогне при приготвянето й в дома. Затрудненото придвижване налага помощ при извършване на ежемесечни плащания и други услуги в различни институции.
Проверка и контрол върху извършваната работа по проекта 1. Чрез ежедневно описване на извършваната работа в дневниците на всеки „Социален асистент„ и „Домашен помощник” от самия потребител на услугата, удостоверяващ достоверността на написаното с свои личен подпис или чрез подпис на упълномощено от него лице. 2.Ежемесечен отчет пред „Социалният консултант” от екипа на проекта. 3 „Социалният консултант” от екипа на проекта ще извършва проверки на място, ще следи за проблеми и по телефона, ще приема жалби от потребителите ако има такива. 4 При най-малките нарушения или неспазване на правилата ще се взимат своевременно мерки за решаване на възникналите проблеми. 5 Ежемесечни допитвания до ползвателите и доставчиците на услугите за тяхната работа – възникнали нужди, проблеми и други, и съответно тяхното разрешаване, чрез: въпросници, анкети ;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 892 BGN
Общ бюджет: 99 606 BGN
БФП: 93 540 BGN
Общо изплатени средства: 90 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 378 BGN
2010 71 365 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 472 BGN
2010 60 660 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 132 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 907 BGN
2010 10 705 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 612 BGN
Финансиране от бенефициента 6 283 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз