Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0080-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0076
Наименование: “ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”
Бенефициент: Община Козлодуй
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 29.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на самотно живеещи хора на територията на община Козлодуй, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в своето ежедневие; Създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения; Повишаване ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на реализация на схемата.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта Дейността включва сформиране на екип за реализиране на проекта, състоящ се от ръководител по проекта, координатор и счетоводител.
Дейност 2 Оборудване на помещение, предвидено за офис на проекта Община Козлодуй разполага със свободно отремонтирано помещение в общинска сграда на първия етаж, подходящо за трудно подвижни хора. Помещението не е оборудвано и за да се осигури сигурна работна среда, както и място за провеждане на поверителни разговори между екипа по проекта и потребителите на социални услуги, е необходимо неговото обзавеждане с: 1. Работно бюро – 2 броя; 2. Работен стол – 2 броя; 3. Посетителски стол – 2 броя; 4. Климатик – 1 брой; 5. Телефонен апарат – 1 брой. С оглед воденето на голяма по обем документация, свързана с предоставянето и отчитането на социалните услуги предвиждаме закупуването на: преносим компютър – 1 брой и 1 брой мултифункционално устройство.
Дейност 3 Подбор на доставчиците на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” След провеждане на тест и събеседване с кандидатите (безработни лица, пенсионери и други търсещи работа лица), ще бъдат избрани лицата, получилите най – високи резултати.
Дейност 4 Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Предвижда се обучението да бъде проведено от лектори специалисти в областта на социалните услуги. То ще бъде:  Въвеждащо В рамките на 5 дневен курс, социалните асистенти ще получат необходимите знания и умения да оказват физическа, психологическа и емоционална подкрепа на самотноживеещите и хората с увреждания; и да оказват подкрепа за социалното им включване, реинтеграция и преодоляване на социалната изолация. Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Домашните помощници също в рамките на 5 дневен курс ще бъдат обучени за организирането на бита и хигиената в дома на потребителите по предварително изготвена за тях програма.  Надграждащо Предвижда се провеждане на 2-дневно надграждащо обучение разделно на социалните асистенти и на домашните помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
Дейност 5 Определяне на потребителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Желаещите да ползват услугата „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” подават писмено заявление до Община Козлодуй. Бенефициентът изготвя искане до Дирекция “Социално подпомагане” гр. Козлодуй за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявления за ползване на услугите. Дирекция “Социално подпомагане” гр. Козлодуй на база подадените заявления извършва оценка на потребностите от социални услуги на кандидат-потребителите, основана на Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”. Въз основа на извършената оценка, социалния работник изразява мотивирано становище и препоръчва подходящия вид социална услуга за конкретното лице, която в най-голяма степен ще съответства на индивидуалните му потребности. Дирекция „Социално подпомагане” изготвя списък на кандидат- потребителите, като окончателния подбор на лицата, които ще бъдат включени в проекта, се извършва от Община Козлодуй.
Дейност 6 Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Договорът се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за потребителя и за доставчика. Той съдържа: информация за доставчика на социалната услуга и видовете дейности по практическото й предоставяне; обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява; актуализация на специфичните потребности на потребителя и на неговия индивидуален план за предоставяне на социалната услуга; задължения за осигуряване на качеството на услугата; отговорности на потребителя и на доставчика по опазване на здравето и взаимната им безопасност; размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване.
Дейност 7 Предоставяне на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” 1. Предоставяне ежедневно на услугите от наетите за целта лица, съобразно Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”. 2. Сключване на договор със социален консултант за социално консултиране на потребителите и асистентите, семействата на потребителите и други заинтересовани лица. 3. Сформиране на екип от рехабилитатор, психолог и социален консултант за изготвяне на индивидуални програми за работа с потребителите и техните семейства, както и за психологическа подкрепа в кризисни ситуации. 4. Разработване на процедури по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” за изпълнение на дейностите. 5. Ежемесечен мониторинг на предоставяните услуги в домовете на потребителите от екипа на проекта. 6. Поддържане на база данни и досиета на потребителите. 7. Водене на дневник на потребителя от всеки СА и ДП за своите посещения. 8. Осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства за СА и ДП. 9. Социално включване на потребителите в обществения живот – театри, концерти, дни на възрастните хора и хората с увреждания. 10. Ежемесечно събиране на потребителските такси.
Дейност 8 Изработване на индивидуален план за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Извършва се първо оценка на риска, въз основа на която се изготвя План за намаляване на рисковете, който е част от индивидуалния план. Доставчикът в екип със социалния консултант, рехабилитатор, психолога и потребителя разработват индивидуалния план, в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и съобразен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Планът се изготвя в два формуляра, които се подписват от двете страни.
Дейност 9 Оценка на изпълнението на индивидуалните планове и тяхната актуализация Планът ще се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя.
Дейност 10 Осигуряване на прозрачност на проекта и медийно отразяване. Основните комуникационни средства, които ще се използват за постигане на прозрачност на проекта, са: • Пресконференции на старта и на финала - екипа по проекта ще запознае обществеността с целите, дейностите и резултатите по проекта. • Анкети до преките ползватели относно качеството на предоставяните им социалните услуги. • Информационни материали – брошури, съдържащи информация за предоставяните услуги – 250 броя. • Периодична информация в местни и регионални медии – 6 печатни публикации и 2 радиопредавания. • Информационни табели – 5 броя - в офиса на проекта и населените места в общината. • Изграждане на портал на проекта в Интернет страницата на общината.
Дейност 11 Приключване на проекта Отчитане дейностите и постигнатите резултати по проекта пред финансиращия орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 824 BGN
Общ бюджет: 109 306 BGN
БФП: 102 791 BGN
Общо изплатени средства: 100 503 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 165 BGN
2010 78 338 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 503 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 840 BGN
2010 66 588 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 325 BGN
2010 11 751 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 076 BGN
Финансиране от бенефициента 7 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз