Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0715-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "За по-добра конкурентноспособност на Пиезокварц ЕООД"
Бенефициент: "ПИЕЗОКВАРЦ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ЗА ПО-ДОБРА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ПИЕЗОКВАРЦ ЕООД
Дейности: Подготовяне на процедура по открит избор -подготовка на тръжни документи(досие) и одобрение
Провеждане на тръжна процедура - оповестяване, отговори на въпроси, получаване на оферти, избор и одобрение на тръжна комисия, оценяване и одобрение на оценката на офертите, подготовка и сключване на договор
Закупуване на оборудването – изпълнение на договорите
Доставяне, инсталиране на оборудването, пускане и изпитания
Обучение на оператори
Пускане в редовна експлоатация
Определяне на критерии за подбор, преговори с 3 доставчици на услуги и Получаване на оферти, определяне на оцен. комисия, оценяване и одобрение на оценката, договаряне с изпълнителите
Сключване на договор за услугата
Провеждане на маркетингово изследване
Извършване на „SWOT” – анализ
Определяне на бизнес стратегии.Избор на бизнес стратегия, съвместно с ръководството на фирмата
Визуализация на проекта
Технически и финансов отчет
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 555 BGN
Общ бюджет: 214 750 BGN
БФП: 139 259 BGN
Общо изплатени средства: 139 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 311 BGN
2011 109 939 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 914 BGN
2011 93 448 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 397 BGN
2011 16 491 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 888 BGN
Финансиране от бенефициента 79 445 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз