Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0045-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0088
Наименование: Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с увреждания и самотноживеещи хора – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване, чрез превенция на риска. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашни помощници чрез надграждащи обучения
Дейности: Дейност 1. Организиране и управление на проекта Екипът ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. За цялостното изпълнение на проекта ще отговаря екип от 3 души. Основни поддейности: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни екипни срещи – всеки месец. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на пряко ангажираните в изпълнението на проекта. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Текущо обработване и поддържане на документацията. Насочена е към изграждане на организационната структура на кандидата и организиране на качествен работен процес, създаване на ясни правила за работа в екип с цел реализиране на дейностите и целите на проекта. Създаване на материални и логистични предпоставки за успешно реализиране на проекта.
Дейност 2 Популяризиране на проекта Популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта. Отпечатване на цветна брошура – луксозна, гланцирана хартия, формат А4, 100 броя Отпечатване на цветен плакат-обява на проекта – гланц, с размери 40/60 см., 20 броя.
Дейност 3 Набиране на социални асистенти и домашни помощници Изготвяне на критерии за допустимост на кандидатите. Подсигуряване 20 лица, заявили желание да работят като СА и ДП Кандидатите ще се набират чрез попълнени анкетни карти и провеждане на устно интервю за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта. Сключване на трудови договори с одобрените кандидати.
Дейност 4 Провеждане на обучение на 20 лица-кандидати за СА и ДП, одобрени при проведеното събеседване. Изготвяне на програма за обучение за срок от 5 работни дни, разработване и размножаване на материали за обучение, осигуряване на подходяща зала, провеждане на обучението. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване и развитие потенциала на детето; услуга „от и до работно място”.
Дейност 5 Набиране на бенефициенти Извършване на социална оценка от социални работници от ДСП. Запознаване на всеки потребител с условията и реда за ползване на услугата; запознаване с дейностите по услугата, определяне размера на дължимата месечна такса (за възрастни потребители над 16 години), начина на формиране на таксата и сроковете за плащане и сключване на договори. Работа за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове за видовете дейности и честота на прилагането им в зависимост от социалната оценка.
Дейност 6 Предоставяне на услугите от СА и ДП Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА и ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата за всеки СА и ДП, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани също на 6 месечен период. Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. Социалните асистенти и домашни помощници ще се отчитат посредством месечен график, който съдържа графи за точните часове на посещение, видовете дейности и подпис на потребителя. Извършването на мониторинг е важна част от дейностите по предоставяне на услугата. Мониторингът предоставя възможност за обратна връзка от потребителите; наблюдение и анализ на срещаните трудности и казуси и проследяване на качеството на предоставяната услуга. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти, супервизия, работа по случай и поддържащо обучение.
Дейност 7 Социално консултиране и супервизия Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране във връзка с възстановяване на трудова активност на майки на деца с увреждания) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА и ДП - напр. при суициден риск, домашно насилие, др.; - Консултиране на проектния екип в разработване на индивидуални планове за услуги и развиващи програми за деца с увреждания на база ресурсите на детето. Такова консултиране е необходимо поради изискващото се ниво на експертност в областта на специалната педагогика; - Индивидуална и групова супервизия на СА и ДП във връзка с различни социални случаи. Планираме груповата супервизия да се осъществява през определен период или при поява на по-сложен казус. Поради различния характер на заявките и изискването за висок професионализъм, необходимите специалисти ще бъдат наемани по граждански договори за изпълнение на конкретна работа.
Дейност 8 Мониторинг на предоставянето на услугите Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. Той ще се осъществява от ръководителя на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечния отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА и ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и работа по случай. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост (например по сигнал).
Дейност 9 Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА и ДП (годишно атестиране). Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена, доставчикът ще вземе решение относно продължаването на договорите на СА и ДП в случай на продължаването на дейността след приключване на проекта или прерастването му в следващ.
Дейност 10 Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Презентиране на проекта и неговите резултати на web-сайта на общината. Поставяне на информационни табели в офиса на проекта и в общината.  Работа с медии (пресконференция при стартирането на проекта)  Разпространение на рекламни материали Екипът на проекта ще работи и с местните медии (печатни и електронни) за информиране на обществеността за изпълнението на проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Център за социални и здравни грижи"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 120 BGN
Общ бюджет: 110 825 BGN
БФП: 105 161 BGN
Общо изплатени средства: 100 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 224 BGN
2010 81 328 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 655 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 890 BGN
2010 69 129 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 257 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 334 BGN
2010 12 199 BGN
2011 0 BGN
2012 - 398 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 135 BGN
Финансиране от бенефициента 5 969 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз