Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0014-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0114
Наименование: „Предоставяне на социалната услуга Социален асистент в община Мирково”
Бенефициент: Община Мирково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 01.07.2009
Дата на приключване: 01.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Мирково
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на 35 хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на община Мирково и прилежащите и села, чрез предоставяне на социалната услуга „Социален асистент”, да се утвърди услугата “ Социален асистент” в целевия регион и да се предотврати настаняването в специализирани институции на възрастни и самотноживеещи хора от общината.
Дейности: Дейност: 1 Избор на подизпълнител за разработване на информационна брошура с цел представяне на проекта и дейността “Социален асистент” Съобразено с «Методиката за предоставяне на услугата «Социален асистент»» се планира създаване на 500 броя брошури, формат А3 двойно сгъната, пълноцветен печат 4+4, която съдържа информация за проекта, информация за целия процес на предоставяне на услугата Социален асистент, описание на правата и задълженията на социалния асистент и на потребителя, размер на потребителска такса и др. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да редактира и аранжира текстa в брошурата. За съставянето на текста и аранжирането ще бъде наето лице с опит в областта.
Дейност: 2 Избор на подизпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за местния офис по предоставянето на социалната услуга “Социален асистент” Съобразно Методиката за предоставяне насоциалната услуга «Социален асистент» е наложително използването на принтер, компютър, монитор, ксерокс за отразяване и мониториране хода на предоставяните социални услуги – изготвяне на договори, индивидуален план, индивидуален график, осчетоводяване на проекта, изготвяне на отчети. Община Мирково ще предостави помещение в сградата на Общината, което да се използва безвъзмездно зацелите на проекта. Местоположението в Общината в много ефективно, защото, от една страна това е популярно и леснодостъпно място, а от друга – не се заплаща наем и ток със средства по проекта.
Дейност: 3 Провеждане на встъпителна среща за популяризиране на дейностите по проекта На срещата ще бъдат поканени членове на семейства на потенциални потребители на услугата “Социален асистент”, потребители, местни ключови партньори и медии, които да отразят събитието и да популяризират проекта.
Дейност: 4 Избор на подизпълнител за разработване на интернет сайт на проект “Предоставяне на услугата “Социален асистент” в община Мирково.” Интернет сайтът ще съдържа подробна информация за възможностите за ползване на услугата “Социален асистент”, кратко представяне на проекта и дейността на Общината и партньора по проекта. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да форматира и аранжира текстa в сайта. За съставянето на текста и аранжирането ще бъде наето лице с опит в областта на социалните дейности.
Дейност: 5 Избор на подизпълнител за изработване на материали за популяризиране на проекта С цел създаване на „видимост” на Оперативната програма за широката общественост и приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата, в съответствие с т.9 Мерки за комуникация и публичност от Комуникационния план по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2007г.-2013г.” ще се изработят сувенири и материали, които ще се разпространят сред местната общност – шапки, тениски, химикалки, чанти, чаши, календари и др.
Дейност: 7 Подбор на социални асистенти Ще се подберат 15 броя социални асистенти от община Мирково. Ще се даде възможност за кандидатстване за длъжността “Социален асистент” на безработни лица, медицински работници или студенти. Кандидатите ще бъдат интервюирани за работа от екипа по проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа. След подбора на кандидатите ще се сключат договори с тях, съгласно Кодекса на труда.
Дейност: 8 Провеждане на обучения на социалните асистенти Планира се провеждане на 3 обучения по 2 дни. Обученията ще се проведат извън гр. Мирково, в хотел “Еверест” в гр. Етрополе. Участниците ще се извозват с микробус. Ще се избере подизпълнител – транспортна фирма, която да се ангажира с превоза на участниците до мястото на провеждане на обучението. Предлага се този подход за обучение извън населените места на социалните асистенти с цел създаване на по – подходяща атмосфера на обучение и концентрация. Обученията ще включват следните теми: 1-во обучение: Представяне на програмата "Социален асистент" -информация за програмата на Министерство на труда и социалната политика. Представяне на други подобни програми. Структура на социалната система в България. Институции. Правна уредба. Социални услуги. Определение. Видове. Целеви групи. Общи принципи. Длъжностна характеристика на "Социален асистент". Изисквания. Роля. Етични въпроси. Права и задължения. Работа в екип. Принципи на работа в екип. 2 – ро обучение: Целеви групи. Специфика на потребностите. Специфика на работа с потребностите. Групова дискусия за проблеми и потребности. Работа в групи. Какви са добрите комуникативни умения. Изразяване на негативни чувства по позитивен начин. Даване на позитивна обратна връзка. Как да отправим изискване към клиента? Умение за активно слушане. 3 – то обучение: Решаване на проблеми и конфликтни ситуации. Подход за решаване на проблемите. Определение "проблем". Възможни и очаквани проблеми. Справяне с конфликтна ситуация. Теория за конфликта. Избягване на проблема и конфликта в работата на социалния асистент. Що е посредничество? Ситуации, при оито се изисква посредничество. Принципи. Ролева игра. Дискусия. В края на всеки модул от обучението ще се издават удостоверения за професионална компетентност на 15-те обучени Социални асистенти.
Дейност: 9 Разработване на индивидуални планове за предоставяне на социални улуги и индивидуални работни графици за предоставяне на услугата Социален асистент на всеки потребител Оценката ще се извърши от професионалист с участието на потенциални потребител на услугата “Социален асистент”. Услугата включва преглед и характеристика на: • общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител • способността му за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; • социалната му активност и интереси; • битовите му условия на живот; • изискванията за медикаментозно лечение и диети; • допълнителните му потребности, свързани със специфични състояния; • безопасност и рискове Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. На база на така изготвения индивидуален план се изготвя работен график на Социалния асистент, в който са описани подробно: - име и точен адрес на потребителя; - вида на предоставяните услуги; - периодичност – ежедневно или еднократно; - времетраене на социалната услуга; - точен час на предоставяната услуга на съответния адрес;
Дейност: 10 Двудневно посещение на Фондация “Надежда 2003” гр. Казанлък Фондацията ще се посети с цел обмяна на опит и дискутиране на добри практики при предоставяне на услугата “Социален асистент”, възможности за подобряване и разширяване на услугата. Посещението ще се реализира чрез организиране на дискусионна сесия, в която ще се представи опита на Фондацията при работа с хора с увреждания и самотно живеещи хора и дискусия относно подобряване работата на социалните асистенти
Дейност: 11 Сключване на договор между доставчик и потребител и предоставяне на услугата «Социален асистент» Договорът се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата. Договорът е тристранен – между потребителя, Социалния асистент и Доставчика на социалната услуга. След сключване на договора стартира предоставяне на услугата «Социален асистент» от наетите и обучени лица.
Дейност: 12 Провеждане на двудневно поддържащо обучение на социалните асистенти, работещи по проекта Планира се работа по групи и решаване на различни казуси, свързани с ежедневието на социалния асистент. Тренингът ще бъде проведен в гр. Етрополе. Темите на обучението са: • Работа със семейството. Ситуации на тежка загуба. Работа с трудни клиенти. Дефиниция на "труден клиент". Първа помощ. Видове и методи. Общи принципи на представяне пред клиента. Ролева игра. Лично представяне пред клиента. Документация; Отношения с организацията - работодател; Решаване на казуси.Дискусия.
Дейност: 13 Актуализиране на индивидуалните планове След шест месечна работа на социалните асистенти, съгласно “Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” се планира извършване на актуализация на индивидуалните планове на потребителите. Целта на актуализацията е да се отразят настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана
Дейност: 14 Провеждане на заключителна информационна среща по проекта Планира се организиране на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители ключови партньори, представители на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Мирково, потребители на социални услуги и др. заинтересовани лица. На срещата ще се представят резултатите от реализирането на проекта и ще се дискутират потенциални източници на финансиране с цел създаване на устойчивост на настоящия проект.
Партньори
Партньори:
Фондация "Социални норми" - гр. Правец
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 886 BGN
Общ бюджет: 91 419 BGN
БФП: 85 257 BGN
Общо изплатени средства: 85 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 370 BGN
2010 65 887 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 465 BGN
2010 56 004 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 468 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 906 BGN
2010 9 883 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 789 BGN
Финансиране от бенефициента 7 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз