Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0016-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0011
Наименование: “Социални услуги в семейна среда”
Бенефициент: “Любомир Мишев КИМ-96”ЕТ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 24.06.2009
Дата на приключване: 24.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Цели се да се да се създадат възможности хората, нуждаещи се от социални услуги, да повишават независимостта си и да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си и на живота си, да се насърчат хора с увреждания активно да участват в обществения живот, включително и като упражняват правото си на труд, чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент” и да се усъвършенстват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” като се повишат професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници
Дейности: 1.Информационна кампания Разработване на рекламни брошури, плакати, публикации в пресата, изяви в медиите – кабелна телевизия и местни радиопредавания; организиране на пресконференции в началото и в края на проекта.Дейностите са необходими, за да се постигне информиране на обществеността, на заинтересованите от проекта групи и изграждане на доверие
2.Оценка на потребностите от услуги на кандидатите за потребители. Изготвянето на индивидуалните социални оценки на потребностите на подалите заявление потребители се извършва от професионалист на Дирекция „ Социално подпомагане” и потенциалния потребител. Дейността е необходима, за да се отговори на реалните нужди на потребителите.
3. Подбор на потребителите на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Подборът се извършва на база подадено в ДСП заявление от нуждаещите се лица и оценката на потребността от услуги. Подборът и оценката са основата за конкретните дейности, които ще доведат до задоволяване на индивидуалните потребности на всеки потребител.
4. Подбор на социални асистенти и домашни помощници Подборът се извършва на база CV,мотивационно писмо и събеседване.
5. Сключване на договори със социалните асистенти/СА/, домашните помощници /ДП/ и потребителите на услуги. Договорите се сключват писмено в 7 дневен срок.В длъжностни характеристики се описват конкретните задължения на страните.
6. Провеждане на първоначално и поддържащо обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Въвеждаща обучителна програма от обучен СА или ДП. Поддържащо обучение, съответстващо на ново възникнали потребности в хода на изпълнение на проекта. Обмяна на опит Изготвяне на правила и процедури за защита на правата и интересите на потребителите
7. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне за социални услуги на потребителите, социалните асистенти и домашни помощници. Изготвя се с участието на потребителя, на СА и ДП.Включва оценка на риска за здравето и безопасността.Стриктно се спазва договорения период от време за извършването на услугите.
9. Мониторинг на услугите Периодични посещения на място по домовете на потребителите и анкетни проучвания за оценка степента на удовлетвореност от услугите по проекта.
10. Социално консултиране Разработване на социално-психологични и терапевтични програма. Дейности , свързани с опазване на здравето, закрила на личността, защита на имуществото и финансовите средства, рискове, безопасни условия на труд, поверителност на личната информация и данни
11. Финансово-счетоводна дейност Прозрачни и ясни процедури и практики за ефективно осъществяване на дейността.
12. Организационно-управленска дейност, контрол и отчетност Периодични заседания на екипа, отчетност, анализ на възникнали проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта, мотивиране на екипа за постигане на оптимални резултати.
8. Предоставяне на социални услуги СА и ДП
Партньори
Партньори:
Община Мездра
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 215 BGN
Общ бюджет: 88 493 BGN
БФП: 83 856 BGN
Общо изплатени средства: 79 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 643 BGN
2010 57 782 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 397 BGN
2010 49 115 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 246 BGN
2010 8 667 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 914 BGN
Финансиране от бенефициента 5 984 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз