Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0084-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Монбат АД чрез инвестиране в ново оборудване за производство на решетки и плочи за сухозаредени и залети оловно-кисели батерии
Бенефициент: Монбат АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Да осигури конкурентоспособността и устойчивото развитие на дружеството чрез внедряването на нова и иновативна техника и технология в условията на световна финансова и икономическа криза.
Дейности: 1. Определяне на екип за изпълнение на проекта и изработването на конкретен времеви график за изпълнението на проекта. Формиране на програмно-целеви екип за реализация на дейностите по проекта
2. Подготовка на документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително – монтажни работи. Подготовка на документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР на помещението за инсталиране на системата за непрекъснато производство на акумулаторни плочи Concast/Conroll и на помещението за инсталиране на участък „Формовка”. Строително-монтажните работи следва да бъдат извършени в 2 участъка от производственото хале на Монбат АД.
3. Подготовка на документация и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик/ци. Подготовка на документация и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик/ци за Система за непрекъснато производство на акумулаторни плочи (Concast/Conroll и Conpaste) и на доставчици на участък Формовка.
4. Извършване на СМР. Реиновиране и извършване на строително-ремонтни дейности в участъците „Пастирен”, „Мелница” и”Монтажен” с цел монтиране на Системата за непрекъснато производство на акумулаторни плочи Concast/Conroll и ConPaste и участък „Формовка”.
5. Придобиване на дълготрайни материални активи. Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Системата за непрекъснато производство на акумулаторни плочи Concast/Conroll и ConPaste и на участък „Формовка”.
6. Мониторинг. Мениджъра на проекта ще координира и отговаря за изпълнението на задължението по осъществяването на периодичното и непрекъснато наблюдение на изпълнението на проекта в съответствие с нормативните документи и изискванията на управляващия орган на програмата.
7. Визуализация. Публичност и разпространение на информация за постигнатите резултати по проекта: поставяне на постоянна разяснителна табела; поставяне на информационно табло; поставяне на информационни стикери; популяризиране на резултатите от изпълнението на проекта.
8. Одит на проекта. Извършване на дейности за проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Евромаркет Компресорс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 998 208 BGN
Общ бюджет: 9 151 908 BGN
БФП: 4 227 266 BGN
Общо изплатени средства: 4 227 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 227 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 227 266 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 227 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 593 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 593 176 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 593 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 634 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 634 090 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
634 090 BGN
Финансиране от бенефициента 5 822 766 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз