Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0151-C0001
Номер на проект: А09-31-63С/12.06.2009 г.
Наименование: Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите
Бенефициент: Община Козлодуй
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Реализиране на система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на административни услуги от общинската администрация
Дейности: Д1 Дейности по управление на проекта Определяне на правила на работа на екипа, приемане на план график за работа, създаване на правила за вътрешен контрол
Д2 Интегриране на съществуващите в общината информационни системи и бази данни, разработване и внедряване в продукционна среда на е-услуги на ниво "транзакция" Анализ на състоянието, оперативна съвместимост, изграждане на технологичен модел за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда
Д3 Доставка на хардуер за ИКТ инфраструктура Хардуерът е необходим за реализирането на софтуерните приложения, свързани с предоставянето на е-услуги
Д4 Разработване на интернет сайт на община Козлодуй с унифицирана визия и с осигурен достъп за хора с увредено зрение Разработване на интернет сайт на община Козлодуй с унифицирана визия и с осигурен достъп за хора с увредено зрение
Д6 Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Д5 Публични събития и информационни кампании Изготвяне и разпространение на справочник за административните услуги и рекламно-информационни брошури за нововъведените е-услуги
7. Одит на проекта Задължителен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 697 117 BGN
Общ бюджет: 574 159 BGN
БФП: 574 159 BGN
Общо изплатени средства: 573 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 574 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 139 423 BGN
2010 397 670 BGN
2011 0 BGN
2012 36 839 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
573 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 488 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 118 510 BGN
2010 338 019 BGN
2011 0 BGN
2012 31 313 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
487 843 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 914 BGN
2010 59 650 BGN
2011 0 BGN
2012 5 526 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Преминаване към ниво "отличен"
Индикатор 2 Д2 Бр. системи за документооборт с модул елекронен архив
Индикатор 3 Д2 Бр. системи за управление на данни
Индикатор 4 Д2 Бр. приложения за предоставяне на транзакционни е-услуги
Индикатор 5 Д2 Бр. приложения за общосистемна интеграция с външни и вътрешни системи с различни характеристики
Индикатор 6 Д2 Бр. приложения за наблюдение и контрол на системите
Индикатор 7 Д2 Приложение за моделиране и тестване на е-услуги по зададени алгоритми
Индикатор 8 Д2 Приложение за продуциране на е-услуги в реален режим на работа
Индикатор 9 Д2 Бр. въведени е-услуги
Индикатор 10 Д2 Осигурен многоканален достъп до услуги
Индикатор 11 Д3 бр. сървъри, многофункционален маршрутизатор, компютри
Индикатор 12 Д4 Действащ интернет сайт
Индикатор 13 Д5 Информационен справочник, рекламно-информационни брошури
Индикатор 14 Д6 Пресконференции, прес-пакета, плакати, презентации, информационна табела
Индикатор 15 Д7 Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз