Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0039-C0001
Номер на проект: А09-31-40С/12.06.2009
Наименование: Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и бизнеса административно обслужване
Бенефициент: Община Земен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Земен
Описание
Описание на проекта: Да се осигури модерно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, включително и чрез използването на информационни технологии на територията на общината.
Дейности: 1. Дейности за организация и управление на проекта Планиране и провеждане на информационна кампания; осъществяване на текущ контрол в хода на реализиране на дейностите; ежемесечни срещи за преглед на напредъка по изпълнението
2. Проучване сред гражданите и представителите на бизнеса на територията на общината за най-често ползваните административни услуги Провеждане на анкетни проучване сред гражданите и бизнеса; разработване на доклад за най-често ползваните услуги и очакванията и проблемите на потребителите при получаването на административни услуги
3. Разработване и въвеждане на модел на обслужване "едно гише" Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги; разработване на модел за оптимизация на процесите на обслужване; анализ на несъответствието между настоящото състояние и разработения модел за обслужване; сегментиране на групите потребители по различни признаци
4. Разработване и внедряване на автоматизирана деловодна информационна система Изграждане на автоматизирана деловодна информационна система; активиране на функции за контрол по изпълнението на сроковете за предоставяне на адмкинистративните услуги; внедряване на софтуерно приложение за подаване на заявления за извършване на административни услуги чрез сайта на общината
5. Въвеждане на системи за обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите Въвеждане на механизъм за обратна връзка относно качеството на предоставяните услуги; разработване и оповестяване на Харта на клиента
6. Задължителен одит на проекта Дейността е задължителна
7. Дейности за информация и публичност пресконференции; 2 прессъобщения; 500 брошури; 1000 флайери; 100 плаката
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 958 BGN
Общ бюджет: 315 028 BGN
БФП: 315 028 BGN
Общо изплатени средства: 315 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 63 992 BGN
2010 0 BGN
2011 191 975 BGN
2012 59 061 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
315 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 393 BGN
2010 0 BGN
2011 163 179 BGN
2012 50 202 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 599 BGN
2010 0 BGN
2011 28 796 BGN
2012 8 859 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 254 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 Брой проведени първоначални работни срещи
Индикатор 2 По Д 1 Брой ежемесечни срещи на екипа за обсъждане и отчитане на текущи дейности
Индикатор 3 По Д 1 Брой отговорници по тип дейности
Индикатор 4 По Д 1 Брой навременни месечни отчети
Индикатор 5 По Д 1 Брой финални отчети
Индикатор 6 По Д 2 Брой анкетирани представители на гражданите и бизнеса
Индикатор 7 По Д 2 Брой локации на анкетиране
Индикатор 8 По Д 2 Брой анкетни карти
Индикатор 9 По Д 2 Брой доклади
Индикатор 10 По Д 2 брой анализирани услуги
Индикатор 11 По Д 3 Брой анализи
Индикатор 12 По Д 3 Брой разработени модели
Индикатор 13 По Д 3 Брой променени административни процеси
Индикатор 14 По Д 3 Брой разработени вътрешни правила
Индикатор 15 По Д 3 Разработен и въведен модел на обслужване "едно гише"
Индикатор 16 По Д 4 Изготвено техническо задание
Индикатор 17 По Д 4 Брой и вид внедрени софтуерни модули
Индикатор 18 По Д 4 Брой обучени служители
Индикатор 19 По Д 5 Брой разработени механизми за обратна връзка
Индикатор 20 По Д 5 Брой разработени Харти на клиента
Индикатор 21 По Д 6 Брой доклади
Индикатор 22 По Д 7 Брой проведени пресконференции
Индикатор 23 По Д 7 Брой участници на пресконференциите
Индикатор 24 По Д 7 Брой публикувани прессъобщения
Индикатор 25 По Д 7 Брой отпечатани брошури, флайери, плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз