Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0159-C0001
Номер на проект: А09-31-49С/12.06.2009г.
Наименование: Община Шумен - модерна администрация с мисъл за хората
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Модернизиране и автоматизиране на административните услуги, които Община Шумен предлага на гражданите и бизнеса, като следствие от прилагане принципите на електронното управление в работата на местната власт.
Дейности: Дейност 1 - Формиране на екип за управление на проектните дейности.
Дейност 2 - Проучване и анализ на степента, в която Община Шумен е приложила изискванията на Закона на електронното управление.
Дейност 3 - Изготвяне на технологични карти за всяка административна услуга и съпътстващо изменение в нормативната уредба за вътрешния електронен и хартиен документооборот на Община Шумен.
Дейност 4 - Проектиране на цифрова мрежа за пренос на данни на общинската администрация на територията на Община Шумен.
Дейност 5 - Проектиране на Wi-Fi зони, за публично ползване на Интернет и достъп до електронните административни услуги на Община Шумен.
Дейност 6 - Осигуряване на Интернет достъп до информационната система на община Шумен за кметствата на малките населени места в рамките на Общината чрез изграждане на VPN (virtual private network - виртуална частна мрежа) - Закупуване на VPN устройст
Дейност 7 - Създаване на Интернет страницата на Община Шумен с информационната система на общинската администрация.
Дейност 8 - Проектиране, изработване и въвеждане в експлоатация на система за генериране на сертификати за удостоверяване самоличността на заявител на електронна административна услуга на Община Шумен.
Дейност 9 - Проектиране, изработване и въвеждане в експлоатация на система за генериране на SMS и e-mail към регистриралите се граждани и бизнес организации.
Дейност 10 - Проектиране и изработване на софтуер за автоматично приемане и завеждане на заявките на юридически и физически лица за конкретна услуга в деловодната система на общинската администрация.
Дейност 11 - Организиране и провеждане на обучения за общинските служители и семинари за гражданите и бизнеса в Община Шумен относно възможностите и ползите от прилагане на е-управлението в работата на администрацията.
Дейност 12 - Проектиране и изграждане на места за публичен достъп до електронните административни услуги на Общината в сградите на кметствата по села.
Дейност 13 - Външен одит на проекта.
Дейност 14 - Дейности за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 400 BGN
Общ бюджет: 255 909 BGN
БФП: 255 909 BGN
Общо изплатени средства: 255 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 255 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 55 480 BGN
2010 29 048 BGN
2011 0 BGN
2012 171 380 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
255 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 217 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 47 158 BGN
2010 24 691 BGN
2011 0 BGN
2012 145 673 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 322 BGN
2010 4 357 BGN
2011 0 BGN
2012 25 707 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 386 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Брой сключени граждански договори - 5 броя
Индикатор 2 По Д2 - Изготвени документи за проведените мероприятия.
Индикатор 3 По Д3 - Доклад за извършения анализ; Въведени изменения във вътрешен регламент На Община Шумен.
Индикатор 4 По Д4 - Доклад за разработена проектна документация.
Индикатор 5 По Д5 - Доклад за разработена проектна документация.
Индикатор 6 По Д6 - 1 брой закупено VPN устройство.
Индикатор 7 По Д7 - Разработен софтуерен продукт за свързване на Интернет страницата Общината с ИИС.
Индикатор 8 По Д8 - Разработен софтуерен продукт за генериране на сертификати на заявител на услуга.
Индикатор 9 Дейност 9 - Разработен софтуерен продукт за генериране на SMS и e-mail към регистрирани потребители.
Индикатор 10 По Д10 - Разработен софтуерен продукт за автоматично приемане и завеждане на заявки.
Индикатор 11 По Д11 - Проведено обучение за общински служители; Проведени семинари за граждани и бизнес.
Индикатор 12 По Д12 - 26 броя закупени компютърни конфигурации.
Индикатор 13 По Д13 - Изработен одитен доклад.
Индикатор 14 По Д14 - Проведени пресконференции за начало и край на проекта; изработени 58000 брошури; изработени 250 плаката; създаден и излъчен клип на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз