Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0155-C0001
Номер на проект: А09-31-32С/29.01.2009
Наименование: Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Подобряване административното обслужване и модернизиране на предлаганите услуги и въвеждане на електронни административни услуги
Дейности: 1 Оптимизиране на административните процеси - анализ на състоянието и разработване на оптимизиран модел на административните процеси
2 Проучване на опит и добри практики при предоставяне на е-услуги в страни от ЕС
3 Актуализиране на вътрешните правила за работа в администрацията - анализ - новиправила - наръчник - обучение
4 Надграждане на е-деловодна с-ма в единна автоматизиранаинформационна с-ма - анализ - техническо задание - софтуер -закупуване сървър - внедряване на с-та - обучение
6 Въвеждане на с-ма за измерване на удовлетвореността на потребителите - харта на клиента - механизъм за обратна в-ка - внедряване с-мата
5 Въвеждане на места за е-публичен достъп и е-административни услуги 1 внедряване на е-услуги 2 създаване регистър на услугите 3 2 бр. киоски
7 Одит
8 Дейности за информация и публичност 1 Начална и заключителна пресконференция 2 Прессъобщения - 3 бр. 3 Брошури - 500 4 Табела 5 Плакати за проекта 6 Публикации в интернет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
"Юропроджектс пойнт" ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 280 BGN
Общ бюджет: 331 904 BGN
БФП: 331 904 BGN
Общо изплатени средства: 331 904 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 050 BGN
2010 41 919 BGN
2011 57 039 BGN
2012 162 896 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 904 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 543 BGN
2010 35 631 BGN
2011 48 484 BGN
2012 138 461 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 119 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 508 BGN
2010 6 288 BGN
2011 8 556 BGN
2012 24 434 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 786 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 по Д1 - извършен анализ на адм. услуги
Индикатор 2 По Д1 - разработен модл на адм. услуги
Индикатор 3 По Д2 - брой служители посетили община в ЕС
Индикатор 4 По Д2 - брой проучени практики
Индикатор 5 По Д3 - изготвени: Анализ на вътр. правила; Обновени правила; Технобогични карти; Наръчник
Индикатор 6 По Д3 - проведено обучение
Индикатор 7 По д4 - реализирани: Анализ на мрежовата връзка; С-ма за е-документооборотМ-м за контрол върху сроковете
Индикатор 8 По Д4 - закупен сървър
Индикатор 9 По Д4 - брой обучени служители
Индикатор 10 По Д5 - въведени е-услуги
Индикатор 11 По Д5 - брой и вед създадени регистри
Индикатор 12 По Д5 -брой точки за автоматизиран достъп
Индикатор 13 По Д5 - брой услуги за хора с увреждания
Индикатор 14 По Д6 - създадени: Харта на клиента; С-ма за сигнали и заявления; С-ма за проучване на мнението
Индикатор 15 По Д6 - брой въведени практики за обратна в-ка с гражданите
Индикатор 16 По Д6 - закупена СЕМКО
Индикатор 17 По Д6 - брой граждани използвали с-та за експресно мнение
Индикатор 18 По Д7 - извършен одит
Индикатор 19 По Д8 - реализирани и изготвени: 2 пресконференции; Прессъобщения; инфотабела; плакати; брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз