Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0045-C0001
Номер на проект: А09-31-14С/12.06.2009г.
Наименование: Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга
Бенефициент: Община Брусарци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Подобрено административно обслужване чрез оптимизирани административни процеси и улеснен достъп до административно обслужване в общините Брусарци и Якимово
Дейности: 1. Проучване, анализ и дефиниране на предложения за административното обслужване в общините Брусарци и Якимово.
2. Настройка на електронни системи за административно обслужване в общините Брусарци и Якимово.
3. Разработка и инсталиране на система за осигуряване на интеграция на кметствата с общинската информационна система в общинските администрации и 7 кметства в общините Брусарци и Якимово.
4. Разработка и внедряване в експлоатация на интернет портали за административно обслужване в общините Якимово и Брусарци.
5. Подобряване на административното обслужване в общините Якимово и Брусарци.
6. Дейности за информация и публичност.
7. Одит, мониторинг и отчет на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 531 516 BGN
Общ бюджет: 408 519 BGN
БФП: 408 519 BGN
Общо изплатени средства: 405 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 408 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 106 303 BGN
2010 52 059 BGN
2011 0 BGN
2012 248 499 BGN
2013 - 1 707 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
405 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 347 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 90 358 BGN
2010 44 250 BGN
2011 0 BGN
2012 211 224 BGN
2013 - 1 451 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 945 BGN
2010 7 809 BGN
2011 0 BGN
2012 37 275 BGN
2013 - 256 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 773 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Съставена и приета програма за изпълнение на предложения за оптимизиране на административните процеси в общините Брусарци и Якимово.
Индикатор 2 По Д1 - Проведени 2 броя кръгли маси.
Индикатор 3 По Д1 - Изготвени : 2 броя обобщения на дефинираните предложения за оптимизиране на административните процеси в общините Брусарци и Якимово; 2 броя съставена и приета програма за оптимизиране на административните процеси в общините Брусарци и Якимово.
Индикатор 4 По Д2 - 2 броя настроени системи за документооборот и управление в общините Брусарци и Якимово.
Индикатор 5 По Д2 - 2 броя инсталирани системи за комплексно обслужване и уеб услуги.
Индикатор 6 По Д2 - 1 брой електронен подпис за общинска администрация Якимово.
Индикатор 7 По Д2 - Проведени обучения за 63 участника
Индикатор 8 По Д2 - Изготвяне на наръчник - 500 броя.
Индикатор 9 По Д3 - 2 броя инсталирани електронни системи за връзка с кметствата.
Индикатор 10 По Д3 - 7 броя електронни системи за връзка на кметствата с общинските администрации на Брусарци и Якимово.
Индикатор 11 По Д3 - 7 броя закупени електронни подписи
Индикатор 12 По Д3 - 1 брой проведено обучение.
Индикатор 13 По Д3 - изработен 1 брой информационен клип.
Индикатор 14 По Д4 - 2 броя интернет портали, действащи според изискванията на МДААР
Индикатор 15 По Д5 - Въведени 4 броя системи за обратна връзка относно качеството на предоставяните услуги в общинските администрации Брусарци и Якимово.
Индикатор 16 По Д5 - Извършени 12 броя месечни анализи на информацията, получена от въведените системи за обратна връзка.
Индикатор 17 По Д5 - Монтирани 2 броя устройства за интерактивен достъп до информация /киоски/ в общинските администрации на Брусарци и Якимово.
Индикатор 18 По Д5 - Разработени 2 информационни филма за общините Брусарци и Якимово.
Индикатор 19 По Д5 - Закупена 2 броя телевизионна система
Индикатор 20 По Д6 - Проведени 2 броя пресконференции
Индикатор 21 По Д6 - Изработени: брошури - 1000 бр; плакати - 100 бр; стикери - 8 бр;
Индикатор 22 По Д6 - 9 броя публикации в местната преса.
Индикатор 23 По Д7 - Извършен одит на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз