Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0049-C0001
Номер на проект: А09-31-38С/12.06.2009г.
Наименование: Модерна и ефективна администрация в община Две могили
Бенефициент: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Развитие и подобряване на административното обслужване в община Две могили
Дейности: 1. Анализ на настоящето състояние на административните услуги в община Две могили и съответствието им с действащата нормативна база.
2. Актуализиране на вътрешните правила за предлагане на административни услуги и свързаните с това процеси.
3. Проучване и въвеждане на добри практики при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса в друга държава членка на ЕС.
4. Разработване на електронни публични регистри.
5. Награждаване на Административната информационна система и привеждането й в съответствие със Закона за електронно управление.
6. Актуализиране, модернизиране и унифициране на интернет страницата на общината за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса
7. Информационна кампания за популяризиране на модерните административни услуги, предоставяни от община Две могили.
8. Одит на проекта.
9. Дейности за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 980 BGN
Общ бюджет: 302 961 BGN
БФП: 302 961 BGN
Общо изплатени средства: 298 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 302 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 000 BGN
2010 88 813 BGN
2011 103 971 BGN
2012 41 802 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
298 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 257 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 400 BGN
2010 75 491 BGN
2011 88 376 BGN
2012 35 532 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 798 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 600 BGN
2010 13 322 BGN
2011 15 596 BGN
2012 6 270 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 788 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Извършен анализ на състоянието на административните услуги.
Индикатор 2 По Д2 - Документ, съдържащ новите вътрешни процедури.
Индикатор 3 По Д3 - Брой практики в сферата на електронните услуги, приложени в община Две могили.
Индикатор 4 По Д4 - Брой и вид разработени електронни публични регистри.
Индикатор 5 По Д5 - Извършено надграждане на съществуващата административна информационна система и унифициране на деловодната система в кметствата и общината.
Индикатор 6 По Д6 - Създаване на работеща, модернизирана интернет страница на общината.
Индикатор 7 По Д7 - Проведени 2 публични събития.
Индикатор 8 По Д8 - Одитен доклад.
Индикатор 9 По Д7 - Разпечатани и разпространени 500 броя брошури.
Индикатор 10 По Д9 - Проведени 2 пресконференции /начална и заключителна/
Индикатор 11 По Д9 - Публикувани прес-съобщения до медиите /3 броя на 6 месеца/
Индикатор 12 По Д9 - Разпечатани и разпространени 1000 информационни брошури.
Индикатор 13 По Д9 - Изработена и поставена една табела в общината.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз