Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0147-C0001
Номер на проект: А09-31-117С/10.06.2009г.
Наименование: "Предоставяне на е-административни услуги от община Белово чрез въвеждане на географска информационна система"
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 10.06.2009
Дата на приключване: 10.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефикасността и работата на общинската администрация в община Белово и повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса по отношение на предоставяните от общината административни услуги в областта на устройственото планиране, общинската собственост и прочее.
Дейности: Дейност 1 - Организационно - координиращи срещи на екипа по управление на проекта.
Дейност 2 - Избор на изпълнител за провеждане на първоначалните проучвания и анализи, необходими за изпълнение на проекта.
Дейност 3 - Извършване на правен и технически анализ и проучване на предлаганите от община Белово административни услуги.
Дейност 4 - Анализ и проучване на наличните програмни продукти, хардуер и данни, които се водят и съхраняват в община Белово.
Дейност 5 - Обмяна на информация с други структури от технологичната област.
Дейност 6 - Изготвяне на техническо задание за разработване и внедряване на географска информационна система в община Белово.
Дейност 7 - Избор на изпълнител за разработване и внедряване на ГИС в община Белово.
Дейност 8 - Изготвяне на бизнес модел за проекта на ГИС.
Дейност 9 - Разработване на процедури за миграция на данни.
Дейност 10 - Разработване на Географска информационна система.
Дейност 11 - Инсталиране на прототип на информационната система.
Дейност 12 - Обучение на персонала върху инсталирания прототип на системата.
Дейност 13 - Внедряване на системата с пълна функционалност
Дейност 14 - Обучение на персонала за работа с ГИС с пълната й функционалност.
Дейност 15 - Дейности за информация и публичност.
Дейност 16 - Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГИС Перфект ООД
Мапекс АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 400 040 BGN
Общ бюджет: 360 299 BGN
БФП: 360 299 BGN
Общо изплатени средства: 360 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 91 400 BGN
2010 137 296 BGN
2011 131 552 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
360 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 77 690 BGN
2010 116 701 BGN
2011 111 819 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 13 710 BGN
2010 20 594 BGN
2011 19 733 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 037 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Брой разработени планове за действие.
Индикатор 2 По Д2 - Брой подписани договори с изпълнители.
Индикатор 3 По Д3 - Брой изготвени доклади от извършените анализи и проучвания.
Индикатор 4 По Д4 - Брой изготвени списъци с налично оборудване; Брой изготвени разчети; Брой изготвени доклади и анализи от проучването.
Индикатор 5 По Д5 - Брой изготвени доклади.
Индикатор 6 По Д6 - Брой изготвени технически задания; Брой описани цели на проекта за разработване на ГИС; Брой описани услуги, които ще бъдат предоставяни онлайн; Описани технически параметри и детайли на системата.
Индикатор 7 По Д7 - Брой избрани изпълнители.
Индикатор 8 По Д8 - Брой изготвени бизнес модели на ГИС.
Индикатор 9 По Д9 - Брой разработени процедури; Брой разработени програмни продукти за миграция.
Индикатор 10 По Д10 - Разработена и тествана геогравска информационна система.
Индикатор 11 По Д11 - Инсталиран прототип на ГИС.
Индикатор 12 По Д12 - Брой обучени служители.
Индикатор 13 По Д13 - Инсталирана напълно функционираща ГИС в община Белово.
Индикатор 14 По Д14 - Брой обучени служители.
Индикатор 15 По Д15 - Брой участници в пресконференциите; Брой отпечатани брошури; Брой публикации в пресата; Изработена табела.
Индикатор 16 По Д1 - Брой проведени срещи
Индикатор 17 По Д2 - - брой проведени процедури по ЗОП; - брой изготвени тръжни документи; - брой подадени оферти; - брой членове на оценителна комисия; - брой избрани изпълнители; - брой подписани договори; - брой разработени критерии за избор на изпълнител


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз