Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0044-C0001
Номер на проект: А09-31-24С/12.06.2009 г.
Наименование: ДА – Добра Администрация в Община Гълъбово
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на административното обслужване в община Гълъбово в съответствие със съществуващата нормативна уредба чрез използване на възможностите на информационните технологии за повишаване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги
Дейности: Д1 Анализ на вътрешната организация на работата на администрацията по отношение на услугите, които се предлагат във връзка с подобряване на административното обслужване Показване на възможностите за оптимизиране на предлаганите адм. услуги. Реорганизация на процесите на работа, оптимизиране на работата на администрацията, разнообразяване на формите за предоставяне на услуги и др.
Д2 Актуализиране на вътрешните правила за организация на административните процеси в частта предоставяне на административни услуги от общинската администрация Ще се разработят процедури за подпомагане и улесняване на ползването на административни услуги
Д3 Разработване на Харта на клиента на община Гълъбово Ще се постигне компетентно, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите в условията на законност и равнопоставеност
Д4 Разработване на електронна система за документооборот на общинската администрация Създаване на възможности за проследяване на всички стъпки на процеса за регистриране на документи, ускоряване на времето за обработката им
Д5 Разработване на регистър на общинската собственост Заинтересованите страни ще имат достъп до тази информация посредством интернет сайта на общината
Д6 Изграждане на общински център за услуги и информация Обособяване на едно място за подаване и получаване на документи - едно гише
Д7 Обновяване на Интернет сайта на общината Въвеждане на нови секции за по-бърз и удобен достъп до информация
Д8 Свързване чрез Интерент на 3 кметства съм електронната система за документооборот и базата данни на община Гълъбово Изнесено предлагане на услуги, улесняване на достъп до услуги
Д9 Съпътстващи обучения на служителите от общинската администрация и кметствата за работа с електронната система за документооборот Обучения
Д10 Извършване на одит на проекта Одит
Д11 Дейности за управление на проекта Планиране, разпределение на задачи, междинно отчитане
Д12дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НЕМЕЧЕК" ООД
"ТЕВА-ТМ"ООД
Сдружение «Инициатива»
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 343 528 BGN
Общ бюджет: 117 313 BGN
БФП: 117 313 BGN
Общо изплатени средства: 107 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 68 706 BGN
2010 27 935 BGN
2011 3 718 BGN
2012 6 995 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 58 400 BGN
2010 23 745 BGN
2011 3 160 BGN
2012 5 946 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 306 BGN
2010 4 190 BGN
2011 558 BGN
2012 1 049 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 103 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Бр. изготвени анализи на вътрешната организация на работата на администрацията по отношение на услугите, които предлагат
Индикатор 2 Д1 Бр. разработени технологични карти на процесите
Индикатор 3 Д2 Бр. актуализирани вътрешни правила
Индикатор 4 Д3 Бр. разработени Харти на клиента
Индикатор 5 Д4 Бр. разработени електронни системи за документооборот
Индикатор 6 Д5 Бр. разработени регистри на общинската собственост
Индикатор 7 Д6 Бр. изградени общински центрове за услуги и информация
Индикатор 8 Д7 Бр. обновени Интернет страници на общината
Индикатор 9 Д8 Бр. кметства, свързани чрез интерент към системата за документооборот и базата данни на община Гълъбово
Индикатор 10 Д9 Бр. обучени служители от общинската администрация и кметствата
Индикатор 11 Д9 Бр. създадени ръководства за работа с ел. система за документооборот
Индикатор 12 Д9 Бр. папки
Индикатор 13 Бр. химикалки
Индикатор 14 Д9 бр. компакт дискове
Индикатор 15 Д9 Бр. баджове
Индикатор 16 Д10 Бр. извършени одити
Индикатор 17 Д11 бр. разработени планове за работа на екипа
Индикатор 18 Д11 Бр. протоколи от проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 19 Д11 Бр. месечни отчети за работа на екипа
Индикатор 20 Бр. финални отчети
Индикатор 21 Д12 Бр. проведени пресконференции
Индикатор 22 Д12 Бр. публикувани материали в регионалните медии
Индикатор 23 Д12 Бр. изработени флаери
Индикатор 24 Д12 Бр. изработени дипляни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз