Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0038-C0001
Номер на проект: A09-31-140C/12.06.2009
Наименование: Въвеждане на система за е-управление в община Пещера
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е да се облекчи административното обслужване на гражданите и бизнеса в община Пещера чрез създаване на цялостна система за електронно управление, което ще гарантира прозрачността на процесите и управлението и ще повиши удовлетвореността на потребителите.
Дейности: 1. Проучване на най-добри европейски практики и оценка на административната готовност на община Пещера за въвеждане на системата за електронно управление Ще бъде извършен анализ на готавността на общинската администрация, за да може да се избере най-подходящият подход за въвеждане на системата за електронно управление въз основа на: Проучване и анализиране на добри европейски практики, диагностика и анализ на процесите; бизнес функциите, съществуващите документни и информационни потоци в общината;идентифициране и приоритизиране на административните услуги, които ще се предоставят по електронен път
2. Създаване на оперативна рамка и метод за изграждане на работеща система за електронно управление Ще бъде създадена методика за изработване и прилагане на практика на системата за електронно управление, която да заложи правилата и критериите за въвеждането й. За по-добро идентифициране на нуждите на потребителите ще бъде организирана среща с участие на представители на бизнеса, НПО, социални партньори и местни общественици, на която ще бъдат обсъдени и формулирани конкретните потребности, които трябва да задоволи системата за електронно управление
3. Създаване на система за електронно управление включително осегуряване на достъп за уязвими групи и хора с увреждания Ще бъде създадена надеждна система за идентификация и информационна сигурност, изграждане на интегрирана информационно-управленска среда, осигуряване на интегрирани информационни услуги за задоволяване на гражданите и бизнеса.Ще бъде извършено унифициране и свързване на разработваната система със съществуващите държавни и административни системи за електронно управление и електронни плащания.Ще се създадат помагала, наръчници, софтуерни модели, бази данни за представители на уязвими групи
4. Внедряване, тестване и популяризиране на системата за електронно управление Ще се извърши пробно пускане на системата в действие, пилотно приложение и тестове с реални данни и документи в реални условия.Ще се подготви документацията за крайните потребители.Ще се инсталират допълнителните приложения и модули и ще се пробва цялостното решение в работни условия.Ще бъде проведено съпътстващо обучение на екип от 10 експерти от община Пещера, които ще отговарят за работата на системата за електронно управление
5. Дейности за визуализация и публичност Ще се проведе кампания за популяризиране на създадената система за електронно управление в общината.На организирани пресконференции при стартиране и приключване на проекта, общината ще представи мерките и резултатите на представители на местната общност
6. Организация, управление и одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
ПРЕМИЕР
"Стилсофт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 516 940 BGN
Общ бюджет: 430 948 BGN
БФП: 430 948 BGN
Общо изплатени средства: 430 948 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 103 388 BGN
2010 51 732 BGN
2011 62 700 BGN
2012 213 128 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
430 948 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 366 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 87 880 BGN
2010 43 972 BGN
2011 53 295 BGN
2012 181 159 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
366 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 508 BGN
2010 7 760 BGN
2011 9 405 BGN
2012 31 969 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 642 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой доклади по дейност 1.
Индикатор 2 Брой прегледани административни услуги за тяхното предоставяне онлайн по дейност 1.
Индикатор 3 Брой методики по дейност 2.
Индикатор 4 Брой изработени набори за хора в неравностойно положение по дейност 3.
Индикатор 5 Брой създадени софтуерни платформи по дейност 3.
Индикатор 6 Брой закупени сървъри по дейност 3.
Индикатор 7 Брой закупени и инсталирани компютърни системи тип киоск
Индикатор 8 Брой обучени експерти по дейност 4.
Индикатор 9 Брой административни услуги, предоставяни онлайн по дейност 4.
Индикатор 10 Брой практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение по дейност 4.
Индикатор 11 Брой проведени пресконференции по дейност 5.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз