Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0160-C0001
Номер на проект: А09-31-45С/30.01.2009
Наименование: Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Реорганизация на вътрешно-административните работни процеси на община Стара Загора, обхващаща всички основни аспекти от електронното управление – технологичен, организационен, електронни услуги и популяризиране. Трансформиране на вътрешните и външни връзки в публичния сектор чрез мрежово базирани приложения, информационни и комуникационни технологии с цел предоставяне на административни услуги, извършване на административни дейности и участие на гражданите в управлението.
Дейности: 1 анализ натехнологичните параметри, осигуряващ модел на е-община за подобряване навътрешноадминистративните процеси и предоставянетно на услуги
2 анализ на състоянието на практиките и мерките за ос ъществяване на информационна сигурност в администрациите
3 Разработка на специализиръно приложение - модул "Многофункционална платформа" за информационене обмен
4 Внедряване на специализираното приложение - модул
5 Разработка и внедряване на софтуерно приложение за очмен с регистъра на БУЛСТАТ
6 Разработка и внедряване на софтуерно приложение за връзка с Търговския регистър
7 Разработка и внедряване на софтуерно приложение за връзка с ЕСГРАОН
8 Създаване на типови правила за мрежова и нформационна сигурност регламентирана от Нарездбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
9 Изготвяне на методики и процедури за внедряване на вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност в администрация
10 Разработване и внедряване на приложение за наблюдение и управление на с-те в е-община Стара Загора
11 Семинари във връзка с внедряването на специализираните модули
12 Семинари във връзка с внедряването на приложенията за управление на информационната сигурност
13 Дейности с информация и публичност
14 Дейности по управление на проекта
15 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 368 586 BGN
Общ бюджет: 971 898 BGN
БФП: 971 898 BGN
Общо изплатени средства: 956 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 971 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 473 717 BGN
2010 34 346 BGN
2011 0 BGN
2012 572 675 BGN
2013 - 124 662 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
956 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 826 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 402 659 BGN
2010 29 194 BGN
2011 0 BGN
2012 486 773 BGN
2013 - 105 963 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
812 664 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 71 058 BGN
2010 5 152 BGN
2011 0 BGN
2012 85 901 BGN
2013 - 18 699 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 411 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По д1 - изготвени доклади с методика за анализа, за резултатите от анализа и с препоръки
Индикатор 2 По д2 - доклади за методиката за изследване, за проведения анализ и за препоръките
Индикатор 3 По Д3 - изготвени: програмен продукт, потребителска документация, регистрация на 5 стандартни е-услуги
Индикатор 4 По Д4 - внедрено приложение
Индикатор 5 По Д5 - внедрено софтуерно приложение
Индикатор 6 По Д6 - внедрено приложение за връзка с Търговския регистър
Индикатор 7 по Д7 - внерено приложение за връзка с ЕСГРАОН
Индикатор 8 По Д8 - създадени7 типови вътрешни правила и инструкция
Индикатор 9 По Д9 - изработени - 4 методики за внедряване и 4 инструкции за тях
Индикатор 10 По Д10 - внедрена система с 4 работни станции
Индикатор 11 По Д11 - проведени семинари - 40 обучени
Индикатор 12 По д12 - проведено обучеие - 20 обучени
Индикатор 13 По Д13 - проведени - 2 пресконференции; 1 брошура; 2 статии; 1 радио интервю; 1 ТВ клип
Индикатор 14 По Д14 - успешно изпълнен проект
Индикатор 15 По Д15 - положителен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз