Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0035-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0043
Наименование: "Детска мечта - център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в град Кърджали"
Бенефициент: Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: "• Създаване на условия за пълноценен начин на живот, в среда, близка до семейната за деца на възраст от 3 до 7 години, настанени в ДМСГД – гр.Кърджали чрез създаване и развитие на Център за настаняване от семеен тип(ЦНСТ). • Повишаване капацитета и мотивацията на персонала, работещ в ДМСГД – гр.Кърджали. "
Дейности: Дейност 1: Администриране на проекта. Изпълнението и управлението на проекта са задължения на екипа за организация и управление на проекта, състоящ се от ръководител, технически сътрудник, координатор, втори координатор и счетоводител. Ръководителят на екипа ще организира ежемесечни работни срещи на екипа по проекта за определяне на задълженията на всеки от екипа за организиране и реализиране на съответната дейност, заложена в проекта, която е планирано да се осъществи през съответния месец, както и за обсъждане на текущи проблеми по реализацията на проекта. За всяка работна среща на екипа ще се съставя протокол. Екипа ще извършва вътрешен мониторинг на проекта. Ще контролира на място предоставянето на социални услуги и ще следи за качеството им. За извършване на външна оценка за реализацията на проекта до 02 месец ще бъде сформирана мониторингова комисия, в която ще участват представители на двете партниращи си организации – община Кърджали и ДМСГД – гр.Кърджали. Периодично, най-малко през три месеца, екипа по проекта ще представя отчет за хода на реализацията на проекта пред мониторинговата комисия. По искане на ръководството на водещата организация или партньора, отчетите пред мониторинговата комисия може да се осъществяват и по-често.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедурата по избор на доставчици ( фирма-изпълнител на СМР и фирми - доставчици на материали ). По настоящия проект ще се проведат две тръжни процедури по Закона за обществените поръчки(Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки)– едната за избор на фирма изпълнител на СМР, а другата за избор на фирма доставчик на материали за обзавеждане. Подготовката на необходимите тръжни документи и обявленията за медиите за двете процедури ще се извърши от нает от ДМСГД-Кърджали експерт-консултант по подготовка на тръжни документи. Избора на фирми-доставчици на останалите видове материали и консумативите ще се извърши на база на три ценови оферти. Ръководителя на проекта и техническия сътрудник отговарят за подготовката на тръжните документи, за публикуване на необходимите обяви и за подготовката и изпращането на поканите за ценовите оферти. За извършване на избор на фирмите-доставчици по проекта ще бъде сформирана комисия за избор(по инициатива на координатора по проекта), в която ще участват представители на ДМСГД-Кърджали и Община Кърджали. За доставчици ще бъдат избрани фирмите, офертирали най-изгодните икономически параметри.
Дейност 3. Ремонт и обзавеждане на помещенията, предназначена за изграждане на Центъра за настаняване от семеен тип и доставка на необходимите материали. 15-те помещенията, предоставени за реализация на проекта са в сравнително добро техническо състояние и представляват самостоятелно обособено свободно крило, намиращо се на втория етаж на ДМСГД - Кърджали, със самостоятелен вход. За оптималното функциониране на Центъра за настаняване на деца от семеен тип „Детска мечта” – Кърджали ще бъдат обособени/подобрени чрез строителни и/или ремонтни работи (СМР) по изготвена количествено-стойностна сметка и обзаведени по съответния начин следните помещения: 5 спални помещения за по три деца, като всяко от тях обзаведено с подходящи за децата мебели, съответно във всяка стая: 3 легла с матрак, 3 шкафа, килим, пердета и други; 1 обширна всекидневна/занималня, обзаведена с дивани, маса за телевизор, телевизор, 4 маси за занимания и игра, 15 столчета, стелаж и шкаф за играчки, 2 килима и пердета; 1 трапезария с кухненски бокс(обхващаща две съседни помещения), обзаведена с 4 маси за хранене, 15 столчета, пердета, хладилник за съхранение на млечните продукти и храните, които ще се доставят приготвени от кухненския блок на ДМСГД-Кърджали в термофорни казани 3 броя, готварска печка за затопляне на храната(вечерята), мивка с шкаф за миене на приборите и съдовете; 1 санитарни помещения за децата; 1 стая за персонала, обзаведена с разтегателен диван, маса и шест стола, шкаф за досиета и регистри и закачалка-стойка; 1 санитарни помещения за персонала; 1 стая за консултации (индивидуална психологическа и педагогическа консултации и подкрепа на децата), обзаведена с фотьойл, фотьойл за деца и ниска маса, стелаж с играчки и пердета; 1 перално помещение, обзаведено с пералня, сушилня и 2 коша за мръсно пране; 1 складово помещение, обзаведено с 2 големи шкафа за съхранение, ютия и дъска за гладене и закачалка-стойка. В коридора на Центъра ще бъде поставен телефон с възможност за ползване от децата. На двора ще бъде поставена люлка с пързалка, подходяща за деца от 3 до 7 години. За всяко дете ще се осигурят лични вещи: дрехи, обувки, и други(размерите за дрехите и обувките ще се определят при изготвяне на поканите за ценовите оферти, за да са актуални за децата). Така също и многообразни играчки и занимателни игри, материали за рисуване и други, с които да играят заедно. С цел профилактика на здравето на децата и адекватно лечение при заболяване ще се осигурят лекарства и бактерицидни лампи( за профилактика). За предоставена на услугата ще са необходими и консумативи като: санитарни материали, почистващи и перилни материали и други. Предвижда се доставка на материали за обученията, включващи флипчарт, блок за флипчарт, папки, химикалки и други, необходими за провеждане на обученията. Ръководителя на екипа ще контролира извършването на СМР и доставката на всички материали и консумативи.
Дейност 4. Провеждане на информационна кампания. Провеждане на встъпителна пресконференция (месец 02) и заключителна пресконференция(месец 14). Отговорност за организацията на пресконференциите ще има координатора на екипа по проекта. Мястото на провеждане и точната дата на пресконференциите ще бъде съгласувано с водещата организация и партньора. Освен екипа по проекта за участници ще бъдат поканени представители на ДМСГД-Кърджали, община Кърджали, РДСП-Кърджали, Д”СП” –Кърджали и други по преценка. Решението за това представители на кои медиите(най-малко 15) ще бъдат поканени на пресконференциите ще бъде взето от ръководителя и координатора на екипа по проекта. Изработване и поставяне на информационна табела на Центъра за настаняване от семеен тип „Детска мечта” на видно място на фасадата на сградата, предоставена за нуждите на Центъра –месец 03, отговаря- втория координатор на екипа; Издаване на 1000 брошури за целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, съдържащи информация и за ЕСФ и ОП”РЧР”, начина и размера на финансиране; Издаване на 1000 дипляни за самата услуга „Центъра за настаняване от семеен тип” –месец 04, отговарят- ръководителя и координатора на екипа по проекта. Разпространението на брошурите и дипляните ще се извършва редовно и ритмично до приключване на проекта. Публикуване на информация за проекта в сайта на община Кърджали -месец 02, месец 14, отговаря- координатора на екипа по проекта.
Дейност 5: Набиране и подбор на персонал на Центъра за настаняване от семеен тип „Детска мечта” – гр.Кърджали. Дейност 5: Набиране и подбор на персонал на Центъра за настаняване от семеен тип „Детска мечта” – гр.Кърджали.
Дейност 6: Обучение на персонала на новосъздадения Центъра за настаняване от семеен тип и на част от персонала на ДМСГД –гр.Кърджали. Обученията ще бъдат организирани в 4 групи. За всяка от групите водещата организация ще наеме по един обучител. В едната група ще бъдат обхванати 7 специалисти от персонала на ЦНСТ. Процесът на обучение и развитие на персонала, работещ в Центъра за настаняване от семеен тип цели придобиване на специални умения за предоставяне на социални услуги за деца в общността и повишаване на уменията за качествено и ефективно справяне с работата на индивидуално ниво и за екипа като цяло. Ще се проведат 6 двудневни обучения на групата, в рамките на месец 06.Представителите от персонала на ДМСГД – гр.Кърджали ще бъдат сформирани в 3 групи( 15 души, 15 души и 10 души), в зависимост от професията и квалификацията им. Обучението на представители на персонала на ДМСГД – Кърджали ще бъде насочено към повишаване мотивацията и капацитета на персонала, в съответствие с реализирането на нов индивидуално ориентиран подход към нуждите на децата и повишаване качеството на грижа да тях. С всяка от групите ще се проведат 5 двудневни обучения в рамките на месец 05 и 06. Организацията и провеждането на обученията ще са отговорност на ръководителя и втория координатор на екипа по проекта.
Дейност 7: Предоставяне на услуги в Центъра за настаняване от семеен тип Децата, за които е преценено от ОЗД, че могат да ползват услугата Центъра за настаняване от семеен тип се издават направения(или заповеди) за ползване на социални услуги по реда на ППЗЗД от ОЗД по настоящ адрес на децата. Социалните услуги в ЦНСТ ще се предоставят съгласно изготвени индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва от мултидицсиплинарния екип, който се сформира от професионалисти, работещи в ЦНСТ ( социален работник, психолог, педагог, възпитател и медицинска сестра). Планът се разработва въз основа на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на детето и доклад – предложение и/или оценка на потребностите на детето, изготвена от ОЗД и плана за действие на ОЗД. Планът се актуализира най-малко веднъж на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите на детето – и по-често. В Центъра за настаняване от семеен тип ще се предлагат следните услуги:  Услуги, свързани със задоволяване ежедневните потребности на децата и постоянна грижа: На децата ще бъде осигурена постоянна 24 часова грижа и подкрепа.Всяко дете ще има лично пространство в спалните помещения, всяко от които ще се ползват от три деца, като при настаняване на децата ще се съблюдават техния пол и възраст. За всяко от децата ще се осигури легло и шкаф, в който да пазят дрехите, личните си вещи и принадлежности за собствена употреба. На децата ще им бъде осигурена необходимата по количество и качество храна, съобразена с техните потребности и утвърдените стандарти за детско хранене. Обстановката в трапезарията ще е съобразена с броя, възрастта и конкретните потребности на децата. В ЦНСТ ще се доставя храна, приготвена в кухненския блок на ДМСГД – гр.Кърджали, приготвена при съблюдаване на санитарно-хигиенните изисквания и утвърдените стандарти за детско хранене. Пренасянето на храната ще се извършва в специални термофорни казани, а децата ще я консумират в трапезарията на Центъра. Ще бъде осигурена подходяща температура на въздуха в помещенията на ЦНСТ. Сградата се отоплява с радиатори, които се затоплят от централната парна инсталация на ДМСГД- гр.Кърджали. Ще бъдат осигурени условия, удобства и необходими материали за поддържане на хигиена в помещенията на Центъра, така също и за личната хигиена на децата.За децата ще са осигурени възможности да участват в подходящи за тях свободни занимания. Ще им бъде осигурено и празнуването на рождени и именни дни, културни и религиозни празници, в планирането и подготовката на които участват и децата. На децата ще бъде осигурен достъп за ползване на информация от различни подходящи източници (например гледане на телевизия във всекидневната на Центъра). За децата ще бъдат организирани културни, спортни и други дейности.  Услуги, свързани със задоволяване здравните потребности на децата: На персонала ще бъдат възложени задължения и отговорности за запазване здравето на всяко дете, което включва: - осигуряване на личен лекар; водене на детето при лекар и стоматолог, когато е необходимо; водене на детето на всички необходими профилактични прегледи и имунизации; осигуряване на прием на лекарства, в съответствие с предписанието на лекар; осигуряване на диета, лична хигиена, спортуване и др. в ежедневните грижи за детето. На децата със специфични здравословни проблеми ще бъде осигурена съответната подкрепа и помощ. В 8 те помещения, посещавани предимно от децата ще бъдат поставени бактерицидни лампи.  Психологическа подкрепа: Психологическа подкрепа и консултиране. Мотивиране на детето за участие в групови и индивидуални формати на работа със специалист. Психологическа подкрепа на детето при подготовката му за реинтеграция в биологичното семейство или при осиновяване. Психо-социална подкрепа за преодоляване на кризата в развитието на децата. Професионална педагогическа и психологическа подкрепа за създаване на умения за общуване и самоконтрол. Развиване на адекватни жизнени и социални умения. Психо-терапевтична работа с деца, жертви на насилие и неглижиране в семействата им.  Обучителни дейности: Участието на децата в образователния процес ще се подкрепя чрез осигуряване присъствието им в училище/детска градина, според възрастта им( За децата от Центъра ще бъде организиран ежедневен транспорт до детската градина). На децата се предоставят условия за самостоятелна подготовка, като и участието им в самостоятелни или масови обучителни игри и занимания, организирани в Центъра. Професионална педагогическа и психологическа подкрепа за създаване на умения у децата за общуване и самоконтрол.  Социална интеграция: Оказване на специална подкрепа на детето при подготовката му за бъдещата реинтеграция в биологичното семейство или за осиновяване. Децата ще се насърчават да участват в образователни и свободни занимания в общността за преодоляване на социалната изолация и ще им се оказва съдействие за това(ще се осигури транспорт на децата за посещение в детска градина) . Децата ще бъдат насърчавани и ще им се дава възможност да създават и поддържат приятелски контакти със свои връстници извън мястото на предоставяне на услугата. За децата ще бъдат организирани посещения на културни, спортни и други обществени мероприятия. На децата ще бъде осигурена подкрепа за осъществяване на контакти с техните семейства, приятели или близки хора, ако това е предвидено в плана за действие и в плана за предоставяне на социалната услуга.  Възпитателни дейности: Децата ще бъдат информирани по достъпен за тях начин за правилата за вътрешния ред и за последствията от неспазването им. Отношенията на персонала с децата ще са съобразени с тяхната индивидуалност и ще възпитават взаимно уважение. Персоналът ще бъде обучен и възпитава децата по позитивен за тях начин при спазване на личните им граници. Физическо ограничаване на детето ще се прилага само с оглед предотвратяване на рискове за живота и здравето му. Ръководителя на ЦНСТ и целият екип по проекта(без счетоводителя) ще бъдат отговорни за разработването на всички процедури, изискуеми по ЗЗД, ЗСП и наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и регистри, правилници, журнали и досиета в срок до 09 месец.
Партньори
Партньори:
Община Кърджали
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 617 BGN
Общ бюджет: 227 312 BGN
БФП: 227 312 BGN
Общо изплатени средства: 223 908 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 52 523 BGN
2010 52 653 BGN
2011 118 732 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 908 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 44 645 BGN
2010 44 755 BGN
2011 100 922 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 878 BGN
2010 7 898 BGN
2011 17 810 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 586 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз