Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0028
Наименование: "Сигурен дом - крачка към моя нов живот"
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разработване и внедряване в практиката на ДДЛРГ „Рада Киркович” интегриран подход за намаляване негативното въздействие от институционализацията чрез предоставяне на пакет от алтернативни социални услуги от резидентен и нерезидентен тип - ЦСРИ и Наблщдавано жилище.
Дейности: Дейност 1 «Създаване на екип по проекта и внедряване на система за вътрешен мониторинг и контрол» През първия месец от реализацията на проекта представители на партньорската организации ще проведат в Пловдив еднодневна среща за подготовка и планиране на реализацията на проекта. Ще се идентифицират членовете на екипа за управление на проекта, ще се изработи план-график за дейностите, обученията и за предоставянето на социалните услуги. Ще се идентифицират и разпределят помещенията за изграждане на преходно и наблюдавано жилище в рамките на комплекса ДДЛРГ «Рада Киркович». Ще се планира провеждането на тръжните процедури и изготвянето на тръжната документация, както и процедурите по подбор на екипи за предоставяне на социалните услуги. Ще бъде представена методологията и документацията на системата за вътрешен мониторинг и оценка.
Дейност 2 „Подготовка и провеждане на тръжни процедури” Веднага след създаването на екипа по проекта ръководителят, координатора и счетоводителят ще подготвят необходимата тръжна документация съгласно изискванията. В рамките на тази дейност ще се организират тръжни процедури за избор на доставчици на необходимите компютри, хардуер, оборудване и обзавеждане, както и материали и консумативи наобходими за реализацията на дейностите, външни услуги (съгласно описите и технически спецификации в приложение към бюджета на проекта). Тъй като към момента с Решение № 337 на Общински съвет Пловдив, Домът кандидатства по ОП "Регионално развитие", схема BG161РО001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", се очаква необходимите средства за ремонт на сградите да бъдат осигурени от ОП „Регионално развитие”.
Дейност 3 «Оценка на нуждите на децата и персонала в ДДЛРГ «Рада Киркович»» Тази дейност ще се реализира от квалифицирани експерти на ИГА в рамките на втория месец на проекта. По отношение на всяко дете /74 броя/ ще се подходи индивидуално, като в рамките на 16 часа ще се състави детайлна социална оценка, която освен на стандартната методика за изготвяне ще се базира и на няколко други инструмента доколкото е приложимо: Структурен инструмент за оценка на образователното ниво СИООН беше разработен през 2003-2004 от екип на Националния институт на образованието към Министерството на Образованието, ръководен от ст.н.с. Д-р Росица Пенкова, по поръчка на ИГА. Инструмента се използва, за да се провери образователното ниво на клиента ако липсва официален документ за такова, в случай на изгубена диплома или отпадане от училище. Инструментът е валиден за начално обучение и позволява прецизна оценка на знанията и уменията от 1-и до 8-и клас. Социално интервю Интервюто съдържа 8 въпроса и се води от психолог. То има за цел да проучи нивото на самоувереност на клиента (много ниско, ниско, умерено, високо), нивото на реализъм, което клиента има в очакванията си за бъдещето, уменията му/и да мисли в психологически категории и да формулира психологически проблеми. Интервюто дава ценна информация за саморефлексията на клиента и неговото психическо състояние, което е важно за планирането на интервенциите в индивидуалния план. Други методи на оценка По време на социалната оценка информация, събрана от други организации/ институции, също се взема предвид. Социалния доклад подготвян от Отдела за закрила на детето за случаи включващи непълнолетни е източник на информация и се използва във фазата на оценяване. На базата на изготвените оценки за всеки от случаите ще се изготви индивидуален план. Всеки план се състои от няколко елемента:  основна цел  задачи  интервенции и дейности  график  партньори и отговорни хора и организации Планът се изготвя във формата на таблица, в която дейностите са специфични за всеки клиент. Въпреки това интервенциите се разпределят в следните основни области:  посредничество (социално, трудово)  консултации (правни, медицински, психологически)  работа със семейството  групови терапии и програми  образование и обучение В рамките на тази дейност експерти в рамките на 300 часа ще извършат и оценка на нуждите от обучение на 31-членния персонал на ДДЛРГ и ще разработят програма за обучение.
Дейност 4 «Внедряване на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция»» ЦСРИ ще се изгради в рамките на основната сграда на ДДЛРГ „Рада Киркович”. За целта ще се обособят три кабинета – офис на управителя, кабинет за работа на социалните работници, кабинет за групова работа. След изграждането на центъра ще се пристъпи към сформирането на екипите. Ще се проведе конкурс за следните позиции: управител, двама психолози, шестима социални работници (те ще обслужват и наблюдаваното жилище) и юрист. Тази дейност ще се реализира на базата на опита на ИГА и ЦОУ в изграждането на Центъра за социални услуги в Пазарджик, КСУДС – Триадица, София и Кризисния център в Пещера. След сформирането на екипа ще бъдат организирани 2 двумодулни 4-ри дневни обучения - начално и последващо за внедряване на 4 специализирани програми, методиките и документацията ЦСРИ, които ще представляват ядрото на дейността на центъра. Обучители и фасилитатор ще бъдат представители на водещата организация - автори на специализираните програми или експерти с дългогодишен опит в тяхното прилагане. Активно социално-трудово посредничество с лицата над 16 г. (с повишен интензитет по отношение на настанените в Наблюдаваното жилище): • Срещи с институциите – осигуряват съдействие на клиента при контактуването с различни институции: полицията - при издаване на лична карта, Бюрото по труда - когато се регистрира за работа, Дирекцията за социално подпомагане – когато се регистрира за социална помощ и др. • Клуб Работа – програма за психо-социално подпомагане отчитаща състоянието на пазара на труда и целяща да мотивира клиента да търси работа. Тя включва различни елементи – обучение за търсене на работа, подготовка и представяне на различни документи, умения за себе-представяне, за участие в интервюта за работа и телефонни разговори, посещения на различни институции/организации,които са важни за професионалната реинтеграция и развитие – Дирекции „Бюро по труда”, „Социално подпомагане”, НПО, Община, работодатели и др. • Срещи с работодатели – провеждане на срещи с работодатели, с или без присъствието на клиенти, които имат или са в процес на придобиване на професионална квалификация по време на изпълнението на индивидуалния план. • Съдействие в търсенето на работа – подкрепа за клиента при търсенето на работа. Тази дейност включва търсене и предоставяне на информация за работодатели, свободни работни места,процедури свързани със започване на нова работа Програма за психо-социална подкрепа-тя ще включва 8 сесии по 2 часа. Ще се води от психолог и социален работник. Основната и цел е повишаване на самооценката и саморефлексията, формиране на психо-социални умения за изграждане на удовлетворителни отношения с околните. Броят на участниците е от 6-10 души. Програма за допълнителна образователна подготовка – индивидуална програма за подготовка за завършване на образователна степен и получаване на диплома. Програмата ще се води от квалифицирани преподаватели в рамките на 500 часа. Техническата организация, както и предоставянето на информация и насочване към възможности за общо и професионално обучение ще се извършва от социален работник. Подходящите кандидати ще се явяват на изпити пред официална държавна комисия. „Аз и ние” – програма за семейна консултация, целяща възстановяване и заздравяване (където е възможно и уместно) на семейните връзки След внедряването на услугата на базата на индивидуалните оценки по Дейност 3 ЦСРИ ще извършва интензивна дейност. Очаква се около 50 деца да бъдат включени в различни групови и индивидуални програми и дейности през периода на реализация на проекта. Всеки от социалните работници ще действа като кейс мениджър по отношение на индивидуалните клиенти на услугата. По този начин ще се спази принципа за икономическата ефективност и ще се засили интегралната връзка между отделните предоставяни услуги. I. Индивидуална работа - включва: • Социално консултиране и посредничество – включва помощ при решаване на въпроси, свързани с изваждане на документи за самоличност, смяна на адресната регистрация • Правно и здравно консултиране • Дейности, подпомагащи клиента при продължаване на професионалната квалификация • Психологическо консултиране - при наличие на проблеми, възпрепятстващи социалната адаптация на детето. II. Групова работа - включва: Специализирани програми
Дейност 5 «Внедряване на социалната услуга «Наблюдавано жилище»» Паралелно с изграждането на ЦСРИ ще се пристъпи и към внедряване на услугата „Наблюдавано жилище”. Водеща роля тук ще играе партньора Център за обучение и услуги, лицензиран за осъществяване на такава дейност. С оглед спазване на принципа за икономическата ефективност наблюдаваното жилище ще се управлява от управителя на ЦСРИ (където ще бъде разположен и офиса за персонала), и ще бъде обслужвано от същия екип. Основна цел на тази дейност е да се създадат условия за подпомагане, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на тази социалната услуга, които ще бъдат 8 на брой. С цел осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, ще се обзаведе самостоятелен апартамент с обособен собствен вход. Наблюдаваното жилище ще разполага с 4 спални с по 2 легла, 2 санитарни възела, кухня и всекидневна с цялото необходимо оборудване подробно описано в таблица1 на Приложение Б-4 към бюджета на проекта. Социалната услуга ще се предоставя съобразно изискванията на съответната методика и под супервизията на експерти на ИГА и ЦОУ. 8 лица от ДДЛРГ, навършили пълнолетие ще бъдат настанени в Наблюдаваното жилище и ще ползват услугата през периода на проекта.
Дейност 6 «Обучение и супервизия на персонала на ДДЛРГ» Обучение На базата на оценката на нуждите от обучение експерти на ЦОУ ще организират и проведат тридневно изнесено обучение на целия персонал. След изнесеното обучение ще се реализира и продължаващо такова в рамките на редовните супервизии от експерти. Супервизия След старта на дейността на ЦСРИ, Наблюдаваното жилище и социалните асистенти експерти от ИГА и ЦОУ ще осъществяват месечна супервизия на предоставяните услуги, извън редовната супервизия, осъществявана от Отдела за закрила на детето. Това направление на работа цели от една страна наблюдение за качеството на работа при доставянето на социалните услуги и реализацията на специализираните програми, а от друга страна – непрекъснато усъвършенстване на услугите и интервенциите като следствие от получената обратна връзка. Ще се проведат 32 супервизии на екипите на социалните услуги и на персонала на ДДЛРГ – общо 192 часа. Освен супервизиите екипа на внедрените социални услуги ще провежда месечни екипни срещи, под ръководството на управителя.
Дейност 7 «Осигуряване на публичност и информиране на обществеността» Тази дейност ще се реализира през целия период на реализация на проекта под ръководството на екипа за управление на проекта. - пресконференция за представяне целите, дейностите и очакваните резултати по проекта – 30 участника, ще се организира съвместна с участието на всички партньори и ще се проведе в Пловдив, в сградата на ДДЛРГ «Рада Киркович» след изграждането на ЦСРИ и Наблюдаваното жилище. На нея ще бъде представен проекта, целите и очакваните резултати. - еднодневен информационен семинар за бъдещи ползватели на модела – тази дейност ще отбележи края на проекта. Екипа за управление и експерти от ИГА, ЦОУ и ДДЛРГ ще представят постигнатите резултати на специален семинар, на който ще бъдат поканени освен всички релевантни институции, и представители на други ДДЛРГ, които биха могли да внедрят същия модел или в случай на необходимост да насочат клиенти към вече съществуващите услуги. Предвижда се в събитието да се включат около 60 участника. - информационни табели – на входа на ДДЛРГ „Рада Киркович”, на ЦСРИ и на Наблюдаваното жилище ще се поставят информационни табели, указващи източника на финансиране на проекта. - дипляни и постери – 500 дипляни популяризиращи модела и включените в него услуги ще бъдат разпространени. Ще се отпечатат и 50 постера, които ще бъдат поставени на подходящи места с цел осигуряване визуализацията на помощта на ЕС и ОП „РЧР” - прессъобщения – медиите в Пловдив ще бъдат своевременно информирани за всички предстоящи събития по проекта, за новини, свързани с неговата реализация и за по-важните постигани резултати. ПиАр на ИГА ще подготвя и изпраща прессъобщенията до предварително изготвен списък от електронни и печатни медии. - 2 телевизионни дискусии ще бъдат организирани в местната обществена телевизия с цел да се провокира обществен дебат за развитието на социалните услуги за деца, лишени от родителски грижи. Поканени за участие ще бъдат представители на ОЗД, Община Пловдив, доставчици на социални услуги и представители на ДДЛРГ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 447 BGN
Общ бюджет: 176 976 BGN
БФП: 176 976 BGN
Общо изплатени средства: 175 462 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 689 BGN
2010 85 743 BGN
2011 52 030 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 462 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 036 BGN
2010 72 882 BGN
2011 44 225 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 653 BGN
2010 12 861 BGN
2011 7 804 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 319 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз