Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0051-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0027
Наименование: "Предизвикателството да бъдеш родител"-развитие на капацитета на ДМСГД-Русе за предоставяне на услуги и дейности, насочени към ранна интервенция в подкрепа на родители на новородени деца с увреждания с ниско тегло
Бенефициент: Сдружение "Дете и пространство"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: "Развитие на капацитет в ДМСГД за предоставяне на услуги и дейности, свързани с ранна интервенция в подкрепа на родители на новородени деца с увреждания и/или хронични заболявания. Изграждане на Център за ранна интервенция, краткосрочно настаняване на майката и бебето и предоставяне на психологически, социални и рехабилитационни услуги"
Дейности: 1. Управление на Проекта Управлението на проекта е ситуирано в Центъра за ранна интервенция. Управлението се осъществява от Ръководител проект, Координатор, счетоводител. 1. Сформиране на Звено за Управление на проекта /ЗУП/, чиято основна функция е координиране и контрол на дейностите, логистика и вземане на решения, свързани с промените в средата, с участие на представители на екипа по проекта, на ДМСГД Русе, РЦЗ, ДАЗД и АСП. ЗУП ще се събира ежемесечно с цел стратегическо планиране на дейностите. Дейности спрямо изисквания на Оперативната програма: 1. Откриване на банкова сметка 2. Техническа и финансова отчетност 3. Одит извършен от външен специалист – дипломиран експерт-счетоводител
2. Набиране на подизпълнители Процедура по набиране на подизпълнители, съгласно ЗОП – обява; набиране на кандидати; определяне на следните подизпълнители: подизпълнител за промотиране на дейността; подизпълнител за ремонт и оборудване на Центъра. Сключване на договори и възлагане за изпълнение
3. Ремонт и обородуване 1. Ремонт и оборудване на следните помещения, според техническата спесификация: 2. Структурно окабеляване - Интернет, телефонен пост, . мобилна мрежа.
4. Промотиране дейността на Центъра 1. Възлагане на подизпълнител за промотироне на Центъра - издаване на дипляни, брошури, флаери и плакати. 2. Провеждане на информационна среща в Центъра с представители на Родилните отделения на територията на Община Русе и екипа на ДМСГД Русе; 3. Провеждане на три кръгли маси. Първа на тема „Как се съобщава на родителите увреждането на новороденото” прожектиране на филм „Психостимулация на бебета с тризомия 21”; втора тема: „Преживяванията на родителите, когато се роди дете с увреждане”; третата кръгла маса ще представи резултатите от проекта. На тях ще бъдат поканени представители на Родилните отделения на територията на Община Русе, екипа на ДМСГД Русе , представители на АСП, РЦЗ и ДАЗД 4. Провеждане на пресконференция, с цел представяне и популяризиране на целите на проекта и предстоящото развитие, привличане на медиии на регионално ниво.
5. Подбор и функции на eкипа 1. Подборна процедура за следните позиции: специалисти – клиничен социален работник, социален работник, психолог; медицинска сестра, кинезитерапевт, ерготерапевт, консултанти - лекар-педиатър на 10 часа седмично и методичен консултант на 16 часа месечно; помощен персонал – хигиенист. 2. Ще се извърши специализация на целия екип по услуги. 3. Специалистите ще предоставят: 3.1. Психологична подкрепа и консултиране на майката и новороденото с ниско тегло или увреждане. Работа по изграждането на емоционалната връзка и привързаността с новороденото, даване на насоки в обгрижването на детето, развитие на родителския капацитет; 3.2. Психологично консултиране и социална работа с деца, настанени в ДМСГД и техните родители - подпомагане в изграждането на връзка, развитие на родителския капацитет, работа по реинтеграция в биологичното семейство; 3.3. Рехабилитационни услуги с цел подобряване състоянието на детето и обучение на родителите за работа и грижи в домашна среда; 3.4. Психомоторно стимулиране на деца с увреждане 3.5 Домашни консултации /Ерготерапия в домашна среда/- Подготовка на домашната обстановка, създаване на терапевтична околна среда 3.6. Психологическо и социално консултиране на родители, които са преминали през Центъра за Ранна Интервенция 3.7. Сформиране на група за взаимопомощ с цел споделяне и подкрепа за родителите от Центъра. Групата ще се събира ежемесечно и ще се води от психолог и клиничен социален работник. 4. Предоставяне на супервизии към екипа / 11 месеца/ за периода на предоставяне на услугата 4.1. Индивидуални - 2 пъти в месеца за всеки един от екипа / човека/ по 1 час; 4.2.Екипни супервизии веднъж месечно по 2 часа.
6. Развиване на професионалния капацитет на екипите на Центъра за Ранна Интервенция и на персонала на ДМСГД Русе 1. Планиране и изготвяне график за модулите, подготовка и предоставяне на помагало – 50 бр. 2. Провеждане на базисно и специализирано обучение за екипите на Центъра за Ранна Интервенция и ДМСГД Русе за задълбочаване на познанията в работата с родители и в изграждането на връзката майка-бебе; отражението на заболяването/увреждането върху първоначалните взаимоотношения на майката и новороденото, последствията от раздялата поради хоспитализацията на детето в неонатологично отделение; проблемите в семейството, необходимостта от подкрепяща среда за семейството и формиране на умения за полагане на специфични грижи за детето. С оглед сработването и повишаването на мотивацията на професионалистите от екипа на Центъра и от ДМСГД, във всички модули ще участват и двата екипа. Обученията ще се провеждат от 2-ма специалисти в шест модула като всеки един е с продължителност два дни по 4 часа на ден. 2.1. Базисното обучение ще разглежда следните теми: 1/ Формиране на умения за работа в екип и усвояване на методи за повишаване на ефективността на екипа, повишаване на мотивацията, преодоляване на съпротивата за промяна. 2/ Какво означава да си родител и как се “задейства” родителския капацитет; каква е ролята на новороденото в развитието на взаимоотношенията майка-бебе; необходимостта от индивидуализирана грижа. Раждането на дете с увреждане/проблем и промените, настъпващи в живота на майката и на бащата: преживяване на траурна реакция у родителите по загубата на очакваното здраво дете, посрещане на детето с увреждане, изграждане на първоначалната връзка майка-бебе 2.2. Специализираното обучение ще разглежда следните теми: 1/Запознаване с методиката на Сабин Тилеманс и Мари-Клер Хелевик „КАК ДА СЪОБЩИМ НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ИМ Е С УВРЕЖДАНЕ”; Психологично консултиране и подкрепа на родителите; 2/ Ефектите от раздалята след настаняването на детето в специализирано отделение на ДМСГД; Как да работим с родителите - методи за придружаване на родителите в посрещането на новороденото с увреждане/ хронично заболяване и полагане на първите грижи за него, както и за насърчаване на първите контакти между тях. Прожектиране на учебни филми, разработени от Институт „Пиклер-Локци” в Будапеща за обучение на кадри, които обгижват деца от 0 до 3 г. 3/ Психомоторно стимулиране на деца с увреждания и/или висока степен на недоносеност; 4/ Рехабилитация на деца с увреждане и/или висока степен на недоносеност; 3. Предоставяне на групова супервизия – 9 месеца, ежемесечно по 2 часа.
7. Ранна интервенция за новородени с увреждания, хронични заболявания или ниско тегло и техните семейства 1. Съобщаване на увреждането на майката (родителите) в Родилно Отделение чрез специална методика, използвана в ЕС и разработена от Сабин Тилеманс и Мари-Клер Хелевик. Съобщаването ще се извършва от лекар-педиатър и психолог. Методът на съобщаване се разделя на три фази: подготвяне на екипа, известяване и следващи действия. Принцип: недъгът или проблемът се съобщават при раждането или в последващите дни (по време на престоя в болницата) като лекарят уговаря среща с родителите в стаята на родилката или в специална стая за консултиране, където може да се проведе индивидуален разговор. Известяването се извършва без детето, за да не присъства на емоционалния шок на родителите. След известно време, медицинската сестра довежда новороденото, за да може да започне изграждането на привързаност и емоционална връзка. Насрочва се следващата среща и родителите се оставят за известно време насаме с детето. Като съдържание известяването включва: описание на настоящото състояние на детето, медицинска информация за аномалията и прогнозата за лечението; информация за психологическа и социална подкрепа и за възможностите, които Центъра за Ранна Интервенция предлага; 2. Посещение на екипа за ранна интервенция в РО – психолог и кинезитерапевт ще посетят родилката на следващия ден или след два дни с цел психологическа и емоционална подкрепа. Кинезитерапевтът ще предостави програма за грижи в зависимост от заболяването или проблема на новоредоното. Родителят/ите ще получат първи насоки за грижа, информация относно последващите действия и възможностите за социална подкрепа и ползаване на услугите на Центъра за Ранна Интервенция; 3. Извършване на социална анкета от социален работник и предоставяне на информация относно социалния статус и ресурсите на обкръжаващата среда; 4. Изготвяне на регистър, в сътрудничество с РО, на родените деца с ниско тегло, на които ще се предостави възможност за проследяване на развитието, с цел откриване на евентуално заболяване, социална и емоционална подкрепа след изписване от РО/ДМСГД.
8. Настаняване на майката и новоредоното с увреждане или ниско тегло в Центъра за Ранна Интервенция. Настаняването ще се извърши в срок от една седмица, по време на която специалисти от различни области ще оказват интензивна подкрепа на майката и бебето. Родителите ще имат възможност да бъдат консултирани от лекар-педиатър, медицинската сестра ще ги обучава в грижи за детето. С детето и майката ще работят кинезитерапевт, ерготерапевт, психолог и социален работник. Майката и бебето ще бъдат настанени в специално оборудвани за целта помещения в Центъра.. Майката ще има възможност да наблюдава и участва както в полагането на грижи за детето, така и в рехабилитационните сесиите, които ще я обучат за работа с детето в домашни условия. Родителите ще бъдат насочени към групата за взаимопощ.
9. Ерготерапия при недоносени деца и новородени деца с увреждане – ранна интервенция Ерготерапевтът в Центъра ще обучава младата майка в терапевтично позициониране, стимулиране на сученето и визуална стимулация на бебето. След изписване на майката и детето от центъра, той ще продължи да работи с тях в семейна среда като ще консултира семейството как да приспособи домашната обстановка за новия член на тяхното семейство, ще оказва подкрепа и обучение в реални условия и ще спомага за изграждането на терапевтична околна среда. Дейността на ерготерапевта ще подпомага семейството да се адаптира по- лесно към промените във вече установения начин и ритъм на живот да посрещне адекватно детето и неговите специални потребности.
10. Дневни грижи за майката и недоносеното бебе в Центъра за ранна интервенция една седмица преди изписване от ДМСГД В настоящия момент, по време на престоя на бебето с ниско тегло в неонатологично отделение на ДМСГД, майката има възможност да го посещава всеки ден в определено приемно време, за да получава сведения за неговото здравословно състояние и, ако бебето не е в кувьоз, тя има възможност да присъства на храненето и тоалета му. По време на тези посещения, обаче, майката не получава психологическа подкрепа, а само наблюдава манипулациите, които се извършват с детето. Ако бебето е в кувьоз, тя няма възможност да му говори и да развие жив контакт с него. Това поражда у майката (и бащата) силна тревожност и съмнения в способността й/му да родителства. Срещите на майката /бащата/ с различните специалисти от мултидисциплинарния екип на Центъра ще отворят пространство, в което тя /той/ ще могат да осмислят своите тревоги и страхове, да ги споделят и да ги преработят. Родителите ще могат без притеснение да задават всички въпроси, които ги вълнуват и да получават своевременни и адекватни отговори и информация. Една седмица преди изписване от интензивното отделение за недоносени деца, майките ще имат възможност ежедневно да посещават Центъра за Ранна интервенция, където ще бъдат обучавани в полагането на грижи за детето и ще имат възможност да придобият увереност в родителските си умения. Ще бъдат насочени към групата за взаимопощ.
11. Работа с родители на деца с увреждания, настанени в ДМСГД със заповед на Д”СП”. Всички услуги, предвидени за деца, които са в ДМСГД с настанителна заповед, ще бъдат определени при изготвяне или при прегледа на плана за грижа съвместно с О”ЗД”. Тези услуги допълват услугите, които се предоставят на същите семейства при настаняване на детето им в ДМСГД. Услугите по реинтеграция на деца с увреждания, които ще предлага Центърът са: 1. Майката наблюдава и/или участва в рехабилитационните процедури на детето, настанено от О”ЗД"- така се предоставя възможност на майката да наблюдава взаимодействието между кинезитерапевта и бебето, да се сенсибилизира към особеностите и реакциите на детето си, да влезе във взаимодействие с бебето си в условия на подкрепа и насърчаване от страна на специалиста. Този вид дейност се явява естествен преход за майката от позицията на наблюдател към една по-активна позиция на даване на грижи, без чувство на вина и напрежение. 2. Настаняване на майката за 5 дни - /част от плана за връщане на детето в семейна среда на О”ЗД” и ще предхожда самото изписване на детето/. През този период майката ще има възможност да се срещне с всички специалисти от мултидисциплинарния екип, да разговаря с тях и да получи подкрепата им. В същото време тя ще има интензивен контакт с бебето си в една сигурна и подкрепяща среда, за да развие не само умения за обгрижване на детето, но и увереност, че би могла да справя сама с периодичната подкрепа на Центъра. Изграждането на връзки на доверие и сътрудничество с между майката и екипа на Центъра е предпоставка за реинтеграцията на детето и по-нататъшното ползване на услугите по ранна интервенция от майката.
12. Консултативна работа след изписване от ОДЛНД на недоносени деца Консултациите ще следват изискванията, регламентирани с Наредба за профилактични прегледи и проследяват нервно-психичното развитие на детето – веднъж месечно през първата година от живота на детето, веднъж на 3 месеца през втората година от живота на детето и веднъж на 6 месеца през третата година на детето. По време на консултациите освен оценка за физическото и психомоторното развитие на детето, родителят ще получава насоки и информация за грижите, които са необходими за детето през следващия период на развитие. Необходимостта от тази услуга се налага поради факта, че недоносените деца са рискова група, при която както родителите, така и общо практикуващите лекари не откриват своевременно неврологичната симптоматика, което забавя терапевтичната намеса и намалява възстановителните възможности на детето .
13. Възстановително-рехабилитационна програма за деца с висока степен на недоносеност след изписване от отделението Продължителността и схемата на възстановително-рехабилитационната програма ще се определя от оценката на потребностите на детето, направена от екип – лекар, кинезитерапевт и психолог/психомоторен терапевт. Услугата ще е дългосрочна и предвижда интензивен 5 дневен курс месечно или почасови психомоторно стимулиране и рехабилитация ежеседмично в зависимост от нуждите на детето. По време на психомоторното стимулиране и рехабилитационните процедури родителят активно ще присъства , ще наблюдава работата на специалистите, ще се обучава за полагане на специализирани грижи за детето в семейна среда. Сеансите ще се записват с видеокамера, което ще позволи на родителя повторно да наблюдава работата от центъра и в къщи, а специалистите ще могат внимателно и задълбочено да проследят развитието на детето във времето и да анализират неговите ресурси и ограничения. Така се създава реална основа за екипно обсъждане на случаите в процеса на осъществяване на възстановително-рехабилитационната порграма.
14. Консултатиции веднъж месечно с външен специалист Всеки месец на територията на центъра ще идва външен специалист, който ще извършва безплатни консултации с деца и родители. Това ще позволи на повече семейства да се ползват от качествена здравна грижа. Тази дейност ще допринесе за утвърждаване на принципа на равните възможности на потребителите, които до този момент не са могли да си позволяват да пътуват и да заплащат прегледи при специалисти. Проведени високо специализирани медицински консултации. Изяснени и актуализирани медицински терапии и намален риск от институционализиране на бебета, поради нерешени здравословни проблеми и липса на достъп до адекватни медицински грижи. Центърът ще бъде посетен от консултант-лекари с различна специализация – 8 дни.
Партньори
Партньори:
Дом за медико-социални грижи за деца - Русе
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 207 184 BGN
Общ бюджет: 146 397 BGN
БФП: 146 397 BGN
Общо изплатени средства: 140 230 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 000 BGN
2010 104 273 BGN
2011 15 957 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 230 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 000 BGN
2010 88 632 BGN
2011 13 563 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 195 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 000 BGN
2010 15 641 BGN
2011 2 394 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 034 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз