Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0049-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0022
Наименование: "Изграждане на център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск"
Бенефициент: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Реформиране на грижата за децата в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Ботев” /ДДЛРГ/, развитие на алтернативни услуги в общността, насочени към намаляване и предотвратяване на рисковете в юношеска възраст чрез изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши.
Дейности: 1. Управление на Проекта 1. Управлението се осъществява от Ръководител проект, Координатор, счетоводител. 2. Сформиране на Звено за Управление на проекта /ЗУП/, чиято основна функция е координиране и контрол на дейностите, логистика и вземане на решения, свързани с промените в средата, с участие на представители на екипа по проекта, на Дома, Столична Община, ДАЗД и АСП. ЗУП ще се събира ежемесечно с цел стратегическо планиране на дейностите. 3. Дейности спрямо изисквания на Оперативната програма: 1. Откриване на банкова сметка 2. Техническа и финансова отчетност 3. Одит извършен от външен специалист – дипломиран експерт-счетоводител
2. Набиране на подизпълнители Процедура по набиране на подизпълнители, съгласно ЗОП – обява; набиране на кандидати; определяне на следните подизпълнители: подизпълнител за промотиране на дейността – публикации, издания, изработка и поддръжка на интернет страница; подизпълнител за ремонт и оборудване на Центъра; подизпълнител за хотелско настаняване и превоз; подизпълнител за професионално обучение – готварство. Сключване на договори и възлагане за изпълнение
3. Промотиране дейността на Центъра 1. Възлагане на подизпълнител за промотироне на Центъра - интернет-страница, издаване на дипляни, брошури, флаери, визитки. 2. Наемане на външен специалист мениджър-промотиране на 4 часов работен ден, за период от 13 месеца. Той ще бъде ангажиран с ежемесечена поддръжка на интернет-страницата, организиране на откриването на Центъра, информационни срещи и пресконференции. Подготовка и организиране на издаването на дипляните, брошурите и флаерите, организирането на медийни изяви и техническа отчетност по промотирането на Центъра. 3. Откриване на ЦОП – Ден на отворени врати с коктейл. 4. Провеждане на информационна среща в Центъра. 5. Провеждане на две кръгли маси. Първа на тема „Как да посрещаме предизвикателствата на юношите”, прожектиране на френския филм „Моят клас, който обичам”. Втората ще представи резултатите от проекта. На събитията по т. 2, 3 и 4 ще бъдат поканени представители на: дирекция „Социални дейности” на Столична община, Местните комисии за борба със противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Отделите „Закрила на детето”, представители на столични гимназии и училища на територията на общините „Красно село”, „Красна поляна” и „Овча купел”, неправителствени организации. с представители на домовете за деца, лишени от родителска грижа: „Петко Рачев Славейков”, „Асен Златаров”. 6. Провеждане на 2 пресконференции - начална с цел представяне и популяризиране на целите на проекта и предстоящото развитие, привличане на медиии. Заключителна с цел представяне на резултатите от работата по проекта при неговото приключване и възможностите за продължаване на дейността.
4. Ремонт и оборудване 1. Ремонт на помещенията, според техническата спесификация. 2. Оборудване на помещенията според дейностите на Центъра. 3. Структурно окабеляване - Интернет, телефонен пост, мобилна мрежа.
5. Подбор и функции на eкипа 1. Подборна процедура за следните позиции: специалисти - социален работник, психолог; помощен персонал – хигиенист. 2. Ще се извърши специализация на целия екип по услуги. 3. Специалистите ще предоставят: 3.1. Психологично консултиране и социална работа по случай - по заявка на юношите от ДДЛРГ „Христо Ботев”, техните семейства, професионалистите, работещи с тях. Работа по поддържане на връзката между детето или юношата със семейството и проучване на възможността за реинтеграция. 3.2. Психологично консултиране и социална работа на деца и юноши, настанени в приемни и осиновителски семейства и на приемни родители и осиновители; 3.3. Психологично консултиране и социална работа с деца и юноши в риск, деца и юноши с емоционално-поведенчески проблеми от общността и техните семейства, насочени с направления от отделите „Закрила на детето”. 3.4. Организиране на клуб „Тинейджър” предназначен за родители от общността. Програмата за срещите в клуба и дискусиите ще бъде съобразена със специфичните заявки от страна на членовете на клуба – нова информация, нови познания, умения и пр. 3.5. Дискусионен клуб “Общо събрание” – специфично пространство за изява, въпроси, решаване на проблеми пред децата и персонала на Дома. 4. Специалистите ще участват и в обученията на младежите, терапевтичните ателиета и дискусионните клубове. 5. Ще се извършва юридическо консултиране от външен специалист – 4 пъти месечно по два часа за 8 месеца. 6. Предоставяне на супервизии към екипа за периода на предоставяне на услугата /11 месеца/: 5.1. Индивидуални - 2 пъти в месеца за всеки един от екипа /5 човека/ по 1 час; 5.2.Екипни супервизии веднъж месечно.
6. Развиване на професионалния капацитет на екипите на Центъра и на персонала на ДДЛРГ „Христо Ботев” 1. Планиране и изготвяне график за модулите, подготовка и предоставяне на помагало – 50 бр. 2. Провеждане на базисно и специализирано обучение за екипите на Центъра за юноши и на ДДЛРГ „Христо Ботев” за задълбочаване познанията и разбиране за юношеството като преходен период от детството към зрялата възраст и неговите основни задачи; отражението на проблемите в семейството, домашното насилие и неглижиране, раздялата с близките, груповия начин на живот в институция; себевъзприемането и мотивацията, социалната интеграция и жизнената реализация на юношата. С оглед сработването и повишаването на мотивацията на професионалистите от екипа на Центъра за юноши и от Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Ботев” във всички модули ще участват и двата екипа. Обученията ще се провеждат от 2-ма специалисти от по три модула като всеки един е с продължителност два дни по 4 часа на ден. 2.1. Базисното обучение ще разглежда следните теми: 1. Формиране на умения за работа в екип - групов тренинг – изнесен извън Центъра с цел сработване на екипите, повишаване на мотивацията, преодоляване на съпротивата за промяна. 2. Юношеството – най-деликатният преход в жизнения път на човека; 3. Въведение в социалната работа с деца и юноши в риск и техните семейства. 2.2. Специализираното обучение ще разглежда следните теми: 1. Разработване и изготване на индивидуални планове за грижа на юношите в институцията; 2. Психологично консултиране; 3. Насърчаване на автономността на юношите и желанието им за самостоятелен живот. 4. Предоставяне на групова супервизия – 9 месеца, веднъж месечно.
7. Обучения на юношите от Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Ботев” 1. Обучения за самостоятелен живот – ще се проведе в три модула с две групи, всяка група ще се води от 2-ма специалисти, като всеки един модул е с продължителност 2 дни по 4 часа на ден. Темите са заимствани от Наръчник за обучители „Формиране на умения за независим живот”, основан на подхода „Умения за живот”, изпълняван от МОН: І. Всекидневни умения за живот; ІІ. Умения за живот, свързани с жилището и местните услуги; ІІІ. Управление на свободното време; 2. Обучение в сексуално здраве и родителски умения – ще се проведе в три модула от 2- ма специалисти и 2-ма възпитатели от персонала на ДДЛРГ „Хр. Ботев”, с продължителност 2 дни по 8 часа на ден. Ще се проведе с помощта на и ще бъде проведено извън Дома. Целта на изнесеното обучение е децата да придобият умения за самостоятелен живот извън пределите на институцията. Създаване на приятелски контакти в неформална обстановка. Ще се проведе в два модула: І Сексуално и репродуктивно здраве, със следните теми: Тема 1: Промените в моето тяло. Репродуктивна система на човека. Тема 2: Забременяване и бременност. Тема 3: Човешката сексуалност. Тема 4: Контрацептивни методи. Тема 5: Превенция на полово предавани инфекции. Тема 6: Превенция на ХИВ/СПИН. Тема 7: Превенция на психоактивни вещества. ІІ Родителски умения, със следните теми: Тема 1: Появата на детето в живота на жената и на мъжа. Какво означава да бъдеш майка, какво означава да бъдеш баща. Послеродовата депресия при жената. Тема 2: Основни поведения на кърмачето и малкото дете. Тема 3: Ролята на родителите в различните периоди от живота и развитието на детето. Тема 4: Услуги в подкрепа на родителите на малки деца.
8. Ателиета Темата на всяко ателие се избира от самите юноши. Ателиетата ще се провеждат с по двама водещи – външни специалисти и специалисти от екипите, веднъж месечно с две групи до 15 деца и/или юноши, по три часа на група. 1. Ателие “Фотодрама”– чрез специфичните методи на визуалните и сценичните изкуства съчетани с елементи на психодрама терапевтичните ателиета ще насърчат желанието на участващите с групата да използват по-ефективно своя личен потенциал, за да се справят със затрудненията в живота си, за да общуват и творят. Заедно с това ще помогнат на процесите на идентификация на юношите, да отговорят по-добре на въпроса “Кой съм аз”. Ателиетата ще подкрепят тяхната самостоятелност и социализация, умения за себеразбиране и изява; съобразяване с другите; креативност. 2. Ателие “Трайни следи” – юношите ще имат възможност да придобият нагласи и умения за поставяне и постигане на жизнени цели, стратегии за реализация, екипна работа, здравословен начин на живот. Проблемът на съвременните деца е, че са далече от природата, което ги лишава от нейното благотворно въздействие. С цел приближаване до нея ще се проведе поход до връх Мусала с организиран превоз до гр. Самоков. Походът ще се осъществи в рамките на два дни за всяка група с двама водещи и двама възпитатели и трима доброволци. За осъществяване на похода ще се закупи и съответната екипировка за 30 деца – планиски обувки, анорак и раници. Целта на похода е децата и юношите да придобият опит, знания и нагласи за справяне с трудни ситуации. Поставяне и постигане на житейски цели. Децата и юношите ще придобият умения за справяне с чувствата и емоциите си в среда различна от Дома, ще преживеят удоволствие от постигнатите успехи, ще търсят и намират решение на проблеми при екстремални условия, сформирайки се като екип. Във всички ателиета и обучения ща участва най-малко един специалист от Центъра, който да продобие умения за воденето на съответното обучение и/или ателие, което след приключване на проекта ще осигури продължаване на дейностите в Центъра. В дейностите ще се включат и други професионалисти, работещи с юношите, които ще обменят опит и съвместно ще работят по случай.
9. Професионално обучение ГОТВАРСТВО. Професионално обучение Готварство ще се осъществи в професонално оборудвана кухня извън Дома от лицензиран доставчик на услугата, избран съгласно изискванията на обществените поръчки. Децата ще придобият професионални умения с помощта на майстор-готвач. Обучението по готварство ще се поведе два пъти седмично (петък и понеделник - с цел да не се нарушава учебната подготовка) всеки месец за период от 8 месеца: 1. Теория – 60 часа. 2. Практика – 200 часа. След приключване на обучението децата ще получат диплома за готвач, с която ще могат да се реализират на пазара на труда след напусканаето на специализираната институция.
10. Ателие Клуб „Кариера”. Часовете по кариера и личностно развитие ще се провеждат от двама водещи веднъж седмично по два часа с обща продължителност три месеца за всеки учебен срок за група от 15 юноши и ще преминават под формата на интерактивни занимания (обсъждания, упражнения, ролеви игри, симулации и др.), фасилитирани от кариерен консултант. Някои от основните теми, които ще бъдат разглеждани в тези часове са: Кой съм аз? - идентифициране на силни страни и области за развитие, интереси, мотивация, таланти и предпочитания; умения за успех; Търсене на работа - писане на CV и мотивационно писмо; какво представлява интервюто; подготовка за интервю; интервю за работа – разиграване. Етапи в професионалното развитие - мястото и значението на училището, защо ходим на училище, какво трябва да научим, какво се случва по-нататък; Взимане на решения в кариерата; Пазарът на труд – какво се крие зад това понятие; какво се случва, след завършване на училище - университет/ работа или собствен бизнес; какво е да си безработен; работа и стаж, докато учим (плюсове и минуси); уязвими групи на пазара на труда – хората в неравностойно положение; Бизнес и предприемачество. За учениците от основното училище темите ще бъдат адаптирани и съобразени с техните интереси, възможности и нужди. Запознаване с професиите В рамките на проекта, на два пъти ще бъде организирана и проведена инициатива «Запознаване с професиите», имаща за цел представяне по достъпен и атрактивен начин на максимално широк спектър от професии и трудови дейности. Инициативата ще бъде организирана и реализирана чрез привличане на представители от различни компании. Тази дейност ще спомогне юношите на различна възраст да придобият по-всеобхватна представа за света на професиите и пазара на труд; да се запознаят и насочат вниманието си към сфери, които представляват интерес за тях за по-нататъшно и по-задълбочено проучване и да вземат информирано решение за бъдещото си развитие.
11. Обучение и консултиране на кандидати за приемни родители, кандидат-осиновители. 1. Обученията на кандидати за приемни родители, кандидат-осиновители, насочени от отделите за закрила на детето. Обучението ще се провежда съгласно изискванията на ЗЗД, ППЗЗД и Наредба, приета с ПМС №162/24.07.2003 г. На семействата ще им бъде предоставено пространство, в което да споделят страховете, очакванията си, представите си спрямо децата, израснали извън семейна среда. Изследване и работа със собствените си нагласи да приемат едно „чуждо” дете в дома си и как това ще се отрази на техния семеен живот. Семействата ще бъдат запознати с потребностите на децата от специализираните институции и съответно как да бъдат посрещнати по адекватен начин. Обучението ще се проведе в 4 модула от по 3 часа от 2-ма специалисти. 2. Ще се извършва консултиране на приемни семейства, осиновители и деца настанети в приемни семейства и осиновени. Много често децата имат проблем с адаптацията на ново място и с нови хора, което поражда необходимостта от специалисти в областта, които да ги консултират. Консултирането ще се извършва от външен специалист – веднъж месечно по четири часа за 8 месеца. 3. Ще се издаде наръчник за приемни семейства и осиновители – 50 бр.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Дете и пространство"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 253 374 BGN
Общ бюджет: 114 426 BGN
БФП: 114 426 BGN
Общо изплатени средства: 98 605 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 675 BGN
2010 43 966 BGN
2011 3 965 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 605 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 074 BGN
2010 37 371 BGN
2011 3 370 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 814 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 601 BGN
2010 6 595 BGN
2011 595 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 791 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз