Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0005-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0018
Наименование: "По-добро бъдеще за децата от ДДЛРГ, гр.Попово"
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на комплекс от услуги за децата от ДДЛРГ град Попово, насочени към създаване на условия за удовлетворяване на техните ежедневни и образователни потребности, както и за развиване на социални и трудови умения за бъдещ преход към самостоятелен живот -седмична грижа.
Дейности: 1. Публичност и информиране Провеждане на информационна кампания за запознаване с проекта, в т.ч.: 1. Излъчване на 10 броя съобщения в местния радио възел и местната кабелна телевизия. 2. Отпечатване и разпространение на 200 броя информационни брошури. 3. Публикуване на 4 броя обяви в местната преса. 4. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Попово.
2. Организация и управление на планираните по проекта услуги Изграждане на управленска структура, съответстваща на обема на дейностите с ясно разпределение на отговорностите. Използване на доказали ефективността си счетоводни и финансови процедури и практики. Разработване на ефективна система за осигуряване качество на услугите. Определяне на ясни правила и процедури за подбор и назначаване на наетия по проекта персонал. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за персонала. Мониторинг на дейностите. След приключване на дейностите по проекта ще бъде извършен финансов одит от лицензиран одитор за проверка на правилното изразходване на средствата.
3. Разкриване на група “Седмична грижа” В групата ще бъдат включени 15 деца, които поддържат контакт със семействата си. Групата ще работи 5 дни в седмицата. Децата ще се извозват в петък следобяд по домовете им и ще се връщат обратно в Дома в неделя следобяд. За целта в бюджета се планират средства за необходимия транспорт. През седмицата децата ще ходят на училище и занималня. Ще бъдат подпомагани да усвояват учебни, трудови и социални навици. За работа с децата от групата ще бъде ангажиран психолог и социални работници.
5. Работа с деца в среда близка до семейната Децата ще бъдат разделени на 6 групи по 5 деца. За работа с групите ще бъде ангажиран психолог, логопед и социални работници. Заниманията ще се провеждат веднъж седмично съгласно изготвен график. Предвиждат се дейности свързани с приготвяне на традиционна българска кухня, дребни битови ремонти, предаване на български традиции, домакински умения – шиене, плетиво и др. За целта по проекта ще бъдат назначени 10 социални работници, тъй като персонала на ДДЛРГ е недостатъчен да обхване всички планирани дейности. Тези социални работници ще работят на пълен работен ден и ще дават редовни дежурства – дневни, нощни, съботни и неделни. Това ще подобри качеството на предоставяните услуги и ще позволи да се отдели повече време за работа с децата, за обсъждане на техните проблеми и как те биха могли да бъдат разрешени.
4. Пълноценно осмисляне на свободното време Формиране на групи с децата от 7 до 12-годишна възраст: - група за танци: 15 деца - група с художествена насоченост – рисуване, моделиране: 15 деца Заниманията по танци ще се провеждат в Дом на културата – град Попово срещу заплащане на месечна такса. Заниманията на групата по рисуване и моделиране ще се провеждат в ДДЛРГ. За целта в бюджета се залагат разходи за необходимите за заниманията материали.
6. Работа с деца в риск Децата в риск се изолират в отделна стая и с тях се работи интензивно за изясняване на причините довели до извършване на противообществени прояви или до системно нарушаване на дисциплината в Дома, на улицата и/ или в посещаваното училище. Работата се води от психолог и социален работник. Набелязват се мерки, които трябва да се предприемат за да се предотвратят по-нататъшни такива провинения и се изготвя план за системна работа със съответното дете.
7. Работа с родителите на децата Ще се сформира група от психолог и социален работник, които ще посещават родителите на децата и ще провеждат разговори с тях. Ще се изготвя оценка на всяко семейство и ще се дават препоръки какво трябва да се предприеме, за да може съответното дете да се върне обратно в семейството си и да бъде изведено от институцията. След реинтегрирането на детето специалистите ще продължат да му оказват подкрепа и консултиране.
8. Провеждане на квалификационни курсове за децата от ДДЛРГ град Попово Предвижда се провеждането на 3 курса, в които ще бъдат включени децата навършили 16 години, както следва: - по готварство: 10 деца - по фризьорство: 9 деца - по шофьорска правоспособност (категории В и С): 4 деца Курсовете по готварство и фризьорство включват по 660 часа обучение. Курса по шофьорска правоспособност е с продължителност 2 месеца за категория В и 2 месеца за категория С. Курсовете ще бъдат проведени от външни фирми, притежаващи необходимите за това лицензи, след провеждане на процедурите за избор на изпълнител по НВМОП или ЗОП.
9. Провеждане на курсове за персонала на ДДЛРГ град Попово за работа с деца в неравностойно положение Предвижда се провеждането на 4 курса (по 1 на всяко тримесечие), които да повишат квалификацията на персонала, който пряко работи с децата, и да се представят добри практики и нови алтернативни социални услуги и методи за работа с деца в неравностойно положение. Курсовете ще бъдат проведени от външна фирма, притежаваща необходимия за това лиценз, след провеждане на процедурите за избор на изпълнител по НВМОП или ЗОП.
10. Ремонт и оборудване на кухнята на ДДЛРГ град Попово Община Попово е кандидатствала с проект по ОП “Регионално развитие” за извършване на основен ремонт и закупуване на оборудване за сградата, в която се намират спалните помещения на децата. Тъй като кухнята е в другата сграда на ДДЛРГ, това не позволи тя да бъде включена в този проект. Състоянието на кухнята е много лошо, не е ремонтирана от много години, оборудването е остаряло, много енергоемко и недостатъчно. Предвижда се със средства по настоящия проект (в размер до 20 % от стойността на проекта) да се извърши ремонт на кухнята и да се закупи най-необходимото ново оборудване. Това ще позволи курса по готварство да се проведе при нормални условия и да бъде наистина ефективен. Освен това ще се намалят разходите на ДДЛРГ за електричество и отопление вследствие на предприетите енергоефективни мерки и ще се подобри качеството на приготвяната храна. За избора на изпълнител на ремонтните работи и доставчик на оборудването ще се прилагат изискванията на българското законодателство в тази област – НВМОП, ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 227 488 BGN
Общ бюджет: 198 221 BGN
БФП: 198 221 BGN
Общо изплатени средства: 193 487 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 198 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 498 BGN
2010 121 551 BGN
2011 26 438 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 487 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 38 673 BGN
2010 103 319 BGN
2011 22 473 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 464 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 825 BGN
2010 18 233 BGN
2011 3 966 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 023 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз