Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0024-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0008
Наименование: "Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги"
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: "Подобряване качеството на живот на деца и младежи, настанени ДДЛРГ „Юрий Гагарин” чрез създаване на условия за качествени промени в дейността на дома чрез неговото реформиране - Арт-ателие: музика, рисуване, театър, фотография, танци. Ателие на тема „Де е България”. ЛФК и спортни дейности. "
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. Това е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проекта и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта, Екип на проекта и ще включва създаване и поддържане на система за постоянна отчетност, мониторинг и контрол, включително проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. Основно дейността включва следните поддейности: 1.1. Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта. Екипът ще се състои от административен и от технически персонал. Техническият персонал ще включва подбрани специалисти със силна лична мотивация за работа с деца лишени от родителски грижи. Тези специалисти ще бъдат назначени след провеждане на конкурс. Екипът ще премине няколко обучителни тренинга за работа в екип, разработване на методика и ръководство за работа, пряка социална работа, работа в мрежа. 1.2. Подготовка на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Техническа и финансова отчетност по проекта. Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнаграж¬де¬нията, изплащане възна¬граж¬денията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта.
2.Ремонт и оборудване на три помещения за предоставяне на новите социални услуги. Строително-ремонтните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие с актуализирания календарен график и веднага след избора на изпълнител и подписване на договор. В частта от сградата, в която се намират занималните на децата понастоящем съществува огромно свободно пространство представляващо коридор. Двете стаи, обособени като занимални не могат да предоставят възможности за активни занимания. Дейността предвижда преграждане на коридорното пространство и обособяване на две арт-ателиета и един салон за ЛФК и лечебен масаж. В Дома липсва физкултурен салон и дори зала за спортни занимания, а социалният статус на децата не позволява допълнителни занимания със спортове. Голяма част от възпитаниците на дома страдат от различни заболявания на опорно-двигателния арпарат и нервната система, които биха могли да бъдат излекувани чрз редовни занимания с лечебна физкултура и целенасочени лечебни масажи от рехабилитатор. В специално изградените и оборудвани арт-ателиета чрез изкуство децата ще могат да изразят себе си и усещането си за околния свят. Ще се развият техните дарби, а възпитателите им ще могат да общуват пълноценно с тях в уютна и приятна обстановка.
3.Обучение на персонала на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” Обучението ще се извърши в 9 обучителни модула от по 6 часа. Ще бъдат обучени 20 човека по следните теми: 1. Работа в екип. 2. Изработване на индивидуален план за грижи. 3. Запознаване с особеностите на различните психични структури: невротична, психотична, аутистична. Начини за работа с представители на различните групи. 4. Ателиета - структура и работа в тях. 5. Индивидуална работа. 6. Работа в група. 7. Агресията - корени и природа и начини да се справяме с нея. 8. Какви проекти да развиваме с децата от дома. 9. Как да разговаряме с юношите - особености и закономерности на пубертета. Обучението допринася за повишаване на професионалните умения и квалификацията на всяка една от категориите служители, от двата обекта: психолози, възпитатели, социални работници, логопеди, помощен персонал. Също до повишаване на качеството на тяхната работа, преоценка на досега използваните методи и средства, усвояване на нови авангардни като на първо място е усвояване на умението за работа в екип и методи за работа в група.
4. Ежемесечни супервизии на екипа на ДДЛРГ“Юрий Гагарин. Провеждане на срещи на заетите в ДДЛРГ “Юрий Гагарин„ и ЦОПДСР “Усмивка“ със 2-ма специалисти -супервайзори от Сдружение “Дете и пространство“ веднъж месечно по 6 часа, където ще се обсъждат теми и случаи по избор и заявка от представителите на двата екипа. Целта е членовете на екипите да получат информация за новостите в използваните методи и средства при работа с деца, настанени в институция, изработване на индивидуални планове максимално адаптирани към индивидуалните потребности на всяко от децата в институцията.
5.Арт- ателие: музика, рисуване, театър, фотография, танци. Ще се сформират 6 групи по интереси. Броят на участниците в група ще е от 10 до 15. Заниманията ще се водят от външни специалисти, могат да се включат и доброволци. Всяка от групите ще има занимания 1 път седмично по 2 часа всяко занимание. В дейностите на всяка от групите децата ще имат възможност да се запознаят с изразните средства на изкуството, да разширят своята езикова и обща култура, да развият способността си да мислят и изразяват себе си. Ще усвоят определени поведенчески модели, ще могат да изберат модел за подражание и конструиране на собствена личностна идентификация. На базата на съпреживяване да опознаят и да разбират собствените си емоции и преживявания.
6.Ателие на тема „Де е България”. еднодневни екскурзии на културно-исторически обекти в България на група от 36 деца от ДДЛРГ „Юрий Гагарин” на възраст от 15 до 18 години. Посещенията ще бъдат не повече от един път месечно в рамките на една година като всяко от тях ще бъде предхождано от изнасяне на лекция от външен специалист пред групата, разделена на 2 подгрупи от 17 деца по 2 часа с всяка от групите, съдържащи информация за културно историческия паметник, както и за събитията с които е свързан. След всяко посещение ще се провежда среща с продължителност 2 часа от външен специалист с всяка от подгрупите на която децата под формата на колажи, съчинения или други предпочитани от тях форми ще изразят впечатленията си и наученото от посещението. Ще бъдат посетени следните културно-исторически обекти: 1. Габрово – Трявна - „Шипка”; 2. София;
7.ЛФК и спортни дейности Предоставяне на оздравителни процедури на децата с физически увреждания, след преглед от лекуващия лекар – специалист и актуална епикриза ще бъдат включени в индивидуални рехабилитационни програми процедури с цел подобряване на здравното състояние, чрез различни двигателни упражнения да се постигне формиране на правилен стоеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите и равновесие, развитие на пъргавина, ориентация и гъвкавост. Ще бъде ремонтирана зала, която ще бъде обзаведена с необходимите уреди и пособия за рехабилитация и спорт. Ежедневно специалист рехабилитатор ще организира и провежда индивидуални оздравителни програми на децата. Ще бъдат закупени и спортни уреди за останалите деца в дома. Дейностите са предвидени да стартират още в началото на проекта, като до приключване на ремонтните дейности в дома рехабилитаторът ще извършва лечебен масаж и оздравителна гимнастика индивидуално с децата в медицинския кабинет към дома.
8. Повишаване капацитета и информираността на специалисти, имащи отношение към работата с деца от институции. Тази дейност включва: 7.1. Изнесено обучение на специалисти, които работят в сферата на пряката работа с деца от институции. 7.2. Национална конференция Изнесеното обучение ще бъде с лектори от партньорската от Сдружение „Дете и пространство”. Детска педагогическа стая, класни ръководители и директори на училища, в които учат децата от дома. Тематиката ще обхваща съвременните методи на работа и възпитание на „проблемни” деца, разпознаване на „деца риск” и превенция от изоставяне на деца в инститциите. Лекторите ще споделят най-новия международе опит и правни рамки в тази област. Националната конференция ще бъде с представители както от региона, така и от централните звена на държавната администрация, представители на други Домове за деца лишени от родителски грижи. Ще бъдат споделени добрите практики от реализирани през годината проекти в областта на защита правата на децата и превенция от изаставяне на деца, както по проекти финансирани по ОП РЧР, така и по други донорски програми. Ръководителят на проекта ще сподели своя опит и постигнати резултати по настоящия проект. Ще бъдат формулирани и подписаи препоръки към централната държавна администрация.
9.Дейности по визуализация и отчитане на проекта. Тази дейност включва: 9.1. Пресконференции - начална пресконференция и заключителна. Освен тези две отразени в бюджета на проекта пресконференции се предвиждат и събитийни – свързани с откриване на ремонтираните посещения и след други дейности по преценка на екипа по проекта. 9.2. публикации в пресата – поне 4. 9.3. поставяне на информационна табела пред ДДЛРГ „Юрий Гагарин” 9.4. брошури, плакати и флаери популяризиращи дейностите по проекта, и превантивни мерки срещу изоставяне на деца за отглеждане в институции 9.5. издаден Наръчник с нови добри практики от ДДЛРГ „Юрий Гагарин”. 9.6. Телевизионно предаване за проекта и мерките за превенция срещу изоставяне на деца в институциите 9.7. Видеоклип – разработване и излъчване 3 месеца в местните телевизии – тематика - превенция срещу изоставяне на деца в институциите 9.8. интернет страница – мерки, добри практики и превенция срещу изоставяне на деца; резултати от проекта и други местни инициативи по тематиката.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Дете и пространство"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 017 BGN
Общ бюджет: 186 405 BGN
БФП: 186 405 BGN
Общо изплатени средства: 182 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 003 BGN
2010 109 725 BGN
2011 29 477 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 553 BGN
2010 93 266 BGN
2011 25 056 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 875 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 451 BGN
2010 16 459 BGN
2011 4 422 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 331 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз