Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.2.01-0001-C0001
Номер на проект: 0023-ЦКЗ-2.2
Наименование: „Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 30.04.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: За периода 2007-2013 година България ще използва Унифицирана информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС (ИСУН). Основната функционалност на ИСУН е въведена в експлоатация за всички институции, участващи в управлението и реализацията на Структурните инструменти на ЕС в България – Централно координационно звено (ЦКЗ), Одитиращ орган (ОО), Сертифициращ орган (СО), Управляващи органи на ОП (УО на ОП), междинни звена (МЗ) и др. Основната функционалност на ИСУН обхваща следните модули: Системна информация, Параметри, Регистрация, Оценка, Договори, Управление на проекти, Финансов модул, Проверки на място, Управление на нередности, Наблюдение, Интерфейс ИСУН-SAP R/3 и Административен. В системата има регистрирани над 750 потребителя от всички институции. За да се осигури надеждното функциониране на ИСУН и навременното и качествено въвеждане на информацията в системата е необходимо да бъде разработен учебен курс за регулярно обучение на
Дейности: Изготвяне на учебен курс за регулярно провеждане на обучение на потребителите на ИСУН след въвеждането на основната конфигурация на системата в експлоатация и провеждане на обучения за обучители Дейността предвижда използването на външен изпълнител за разработване на учебен курс за регулярно обучение на потребителите на ИСУН след въвеждането на основната конфигурация на системата в експлоатация. Поради спецификата на ИСУН съществува разделение на потребителските права за всеки един модул на системата. Тъй като различните експерти имат права за достъп само до отделни модули, то най-добрият подход за провеждане на обученията е те да бъдат организирани по модули, следващи функционалността на системата. В тази връзка се предвижда изпълнителят да разработи отделни учебни модули за всеки от въведените в експлоатация модули на системата. Въз основа разработените учебни модули и наличната информация за потребителските профили ще се изготви и план-график за провеждане на обучения за работа с ИСУН по дейност 2. Изпълнителят ще осигури обучението за обучители на 30 служители от ЦКЗ, УО, МЗ, и външни консултанти натрупали опит в работата с ИСУН. Тези експерти ще са запознати, както със самата информационна система, така и с бизнес процесите, протичащи в работата на отделните структури. Това ще улесни максимално провеждането на обученията за потребителите за системата, тъй като използването на лектори, незапознати с бизнес процесите, рязко намалява ефекта от обученията.
Провеждане на специализирани обучения за потребителите на ИСУН На база разработените в дейност 1 учебни модули ще бъдат разработени пакет лекции за всеки модул, съдържащ следните части: • теоретична презентация на модула и неговото предназначение и функции - powerpoint презентация, която да се използва от лектора при всяко представяне на модула и теоретично описание, което да бъде включено в учебните материали; • практическа част - представяне на практически казус от бизнес средата като въвеждане на данни по определен договор и често срещани грешки, правени при работа с модула; • тестова част - съдържа готови разработени казуси и техните решения, които да проверяват доколко потребителят е готов за работа със системата; Така разработените лекции за всеки от учебните модули ще бъдат използвани за провеждане на обученията. Използването на единен пакет от материали за провеждането на всяко обучение ще гарантира единен подход за обучение и сходни умения от страна на всички потребители на системата, което ще гарантира устойчивост и мобилност на придобитите умения. За изработването на всеки един от пакетите лекции се предвижда да се поканят експерти с опит в работата с изградените вече модули на системата, които са участвали в разработване на изискванията към ИСУН и са придобили умения за работа с функциониращите модули. Дейността цели провеждане на специализирани обучения за работа с ИСУН на потребителите на системата въз основа на разработения курс, като за целите на ефективност на обученията, се планира броят обучавани да не надвишава 10. Ще се обучат около 700 служители на структурите на централно ниво, УО и МЗ, като всеки потребител следва да бъде обучен за работа със средно пет модула. Предвижда се през това обучение да преминат служители на институциите, работещи с информационната система. Участниците в едно обучение ще бъдат потребители със сходни права за достъп до системата, за да се постигне максимална ефективност на обучения. Предвижда се всяко от обученията да започва с въвеждащия за системата модул и след това да се представят отделните модули. Предвижда се всеки един от потребителите на системата да премине задължително обучение за работа включващо модулите: въвеждащ, мониторинг/ наблюдение и договори- тъй като познаването на тези модули е задължително условие за ефективна работа със системата, независимо от длъжността и специфичния потребителски профил на обучавания. След преминаване обучение за работа с горните модули потребителите ще преминат обучения за работа и със специфичните модули, с които те работят. Към момента потребителите на ИСУН се очаква да работят със средно 2 специфични модула. Обученията ще бъдат водени от експертите преминали обучението за обучители в дейност 1. Обучителите ще проведат първоначално интензивни обучения на всички потребители на ИСУН, а впоследствие – ще осигуряват регулярни обучения на новопостъпили служители и обучения на служителите по нови функционалности на разработените модули. Предвижда се обученията да се провеждат в базата на Министерство на финансите, под наблюдението на служители на бенефициента, което ще гарантира качеството на провежданите обучения. Част от обученията, на които ще бъдат обучавани междинни звена и други структури, работещи с ИСУН, но разположени извън София, се предвижда да бъдат проведени в страната. За всеки един от участниците ще бъдат осигурени учебни материали.
Разходи свързани с дейностите по осигуряване на информираност и публичност Разходи свързани с дейностите по осигуряване на информираност и публичност
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Информационно обслужване АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 394 130 BGN
Общ бюджет: 137 460 BGN
БФП: 137 460 BGN
Общо изплатени средства: 137 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 78 826 BGN
2010 61 658 BGN
2011 - 2 700 BGN
2012 - 325 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 002 BGN
2010 52 410 BGN
2011 - 2 295 BGN
2012 - 276 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 841 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 824 BGN
2010 9 249 BGN
2011 - 405 BGN
2012 - 49 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой организирани обучения
Индикатор 2 Брой обучени служители
Индикатор 3 Ефективност на обучението на базата на оценката на участниците


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз