Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0086-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/058
Наименование: Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 "Камен-Драганово" от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2015
Начална дата: 09.09.2015
Дата на приключване: 09.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Дейностите по настоящия проект свързани с подобряване на инфраструктурата на разглежданите участъци от път път III-514 ще имат важна роля за икономическото развитие на региона. Подобряването на конфигурацията на инфраструктурата и степента на изграденост имат решаващо значение за подобряване на регионалната достъпност, чрез изграждане на елементите на инф¬раструктурата в отделните общини, съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни дефицити.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СМР
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА АВТОРСКИ НАДЗОР
Дейност 5: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 6: ИЗПЪЛНЕНИЕ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 631 440 BGN
Общ бюджет: 9 688 594 BGN
БФП: 9 688 594 BGN
Общо изплатени средства: 7 884 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 688 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 884 566 BGN
7 884 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 235 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 701 881 BGN
6 701 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 453 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 182 685 BGN
1 182 685 BGN
Финансиране от бенефициента 1 043 605 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз