Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/002-01
Наименование: Укрепване на свлачище в село Елешница, община Разлог
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: • Предотвратяване и ограничаване на риска и щетите за живота и имуществото на хората, живеещи в кв.41 на село Елешница, община Разлог чрез изпълнение на инвестиционен проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на дребномащбни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищни процеси и осигуряване на последващ мониторинг на обекта.
Дейности: 1 Организация и управление на проекта
2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за възлагане на строителството, строителен и авторски надзор и други консултантски/експертни услуги
3. Осигуряване на информация и публичност по проекта
4. Разходи за СМР
7. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
8. Строителен надзор. Въвеждане на обекта в експлоатация.
Дейност 9. Възлагане и извършване на независим външен одит
Дейност 5. Договор за строителство: Изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностни води
Дейност 6. Договор за строителство: Изграждане на автоматизирана контролно – измервателна система (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 338 141 BGN
Общ бюджет: 270 385 BGN
БФП: 254 805 BGN
Общо изплатени средства: 254 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 101 442 BGN
2012 153 362 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 86 226 BGN
2012 130 358 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
216 584 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 216 BGN
2012 23 004 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 221 BGN
Финансиране от бенефициента 28 149 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Изчисляване Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището по отношение на опазване на собствеността от разрушителни процеси
Индикатор 2 Индикатор: Изясняване Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището по отношение на възможност за използване на укрепен и възстановен важен път
Индикатор 3 Индикатор: Фактор Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 4 Индикатор: Определяне създаването на работни места, постоянни и временни
Индикатор 5 @Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз