Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.10.01-0002-C0001
Номер на проект: 0132-НСОРБ-1.10
Наименование: Е-ПОДЕМ+
Бенефициент: Национално сдружение на общините в Република България
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 04.05.2015
Начална дата: 05.05.2015
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на общините за стартиране на програмен период 2014-2020
Дейности: Техническо осигуряване на общинските дейности по подготовка и изпълнение на европейски проекти Предвижда се закупуване на техника, както следва: допълнително оборудване за 251 общини, получили техника в рамките на проект Е-ПОДЕМ; 11 общини, неучаствали в проект Е-ПОДЕМ (вкл. новата община Сърница); 3 общини с районно деление (София, Пловдив и Варна), вкл. техните 35 районни администрации На база предварителни заявки от общините, се предвижда закупуване на 14 широкоформатни скенера; 47 сървъра; 311 компютърни конфигурации; 63 принтера; 47 киоск-терминала; 48 видеоекрана; 305 високоскоростни документни скенери. Посочените количества могат да претърпят промяна в зависимост от постъпилите допълнително заявки от общини. Предвидени са средства за техническа поддръжка на разработената в рамките на Е-ПОДЕМ електронна система за управление на проекти и за осигуряване на облачна инфраструктура за нейното функциониране.
Подготовка на общините за програмен период 2014-2020 Предвижда се изпълнението на следните конкретни задачи: подготовка на практическо ръководство за програмен период 2014-2020 (целево за общините); провеждане на 2 национални форума - на експертно ниво (около 300 участника) и на ръководно ниво (около 500 участника, кметове и председатели на общински съвети); засилване на подкрепата от ОРКЦ за успешно стартиране на общински проекти през програмен период 2014-2020 (осигуряване на възнаграждения за екипа на ОРКС, административни разходи, разходи за ел.енергия, отопление, поддръжка на МПС, гориво, командировъчни разходи, възнаграждения за външни експерти и други); оборудване на компютърна зала в ОРКЦ за провеждане на обучения (осигуряване на 20 преносими компютъра и 2 многофункционални устройства).
Дейности по информация и публичност Предвижда се отпечатване и разпространение на практическо ръководство, както и на други рекламни материали (чанти, USB памет, чаши, тениски и др.)
Управление на проекта Включва разходи за възнаграждения на екипа по проекта, административни разходи, разходи за ел.енергия, отопление, консумативи, гориво, командировъчни разходи, възнаграждения за участие в комисии за процедури по ЗОП и т.н.)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 795 534 BGN
БФП: 1 795 534 BGN
Общо изплатени средства: 741 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 795 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 741 891 BGN
741 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 526 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 630 608 BGN
630 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 269 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 111 284 BGN
111 284 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) брой общини технически осигурени
Индикатор 2 (е-ПП) практически наръчник за програмен период 2014-2020 (тематично издание за общините)
Индикатор 3 (е-ПП) проведени два национални форума
Индикатор 4 (е-ПП) изградена компютърна зала за обучения на общински представители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз