Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0477-C0001
Номер на проект: 08-23-283/25.04.2008
Наименование: Общини-бизнес-партньори-устойчивост
Бенефициент: Сдружение "Регионален младежки парламент"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: Да повиши капацитета на структурите на гражданското общество в общините на област Кърджали за идентифициране и решаване на ключови проблеми и нужди на местните общности и ефективно партньорство с администрацията
Дейности: Дейност 1 Проучване организационното развитие на НПО с членове от производствения сектор и други НПО в общините от област Кърджали
Дейност 2 Информация и публичност: Информационна кампания за повишаване на осведомеността сред целевите групи и бенефициентите по проекта
Дейност 2.1 Изготвяне и печат на информационни материали
Дейност 2.2 Провеждане на информационни срещи за стартиране на проекта
Дейност 3 Провеждане на специализирани обучителни семинари в 5 тематични области: “Комуникативни умения и работа в екип”, ”Управление на човешките ресурси”, “Модерен мениджмънт на НПО”, “Социалните мрежи -възможности и перспективи за сътрудничество”
Дейност 4 Общински кръгли маси – „ Диалог за устойчивост”;
Дейност 5 Създаване и развитие на офис и мрежа за сътрудничество между структурите на гражданското общество за стимулиране на местни инициативи
Дейност 5.1. Доставка на оборудване за нуждите на НПО-мрежата и обучението: 2 броя настолни компютри, 1 брой сървър, 3 броя непрекъсваеми захранвания, 1 брой мултимедия, 1 брой флипчарт, 1 брой преносим компютър, създаване на локална компютърна мреж
Дейност 6 Разработване на специализиран софтуер за обслужване потребностите на мрежата
Дейност 7 Разработване на информационно ръководство: „Ефективни и ефикасни чрез диалог ”
Дейност 8 Създаване на уеб портал – информационна платформа за обучение, консултации, обмен на добри практики
Дейност 9 Провеждане на Заключителна областна конференция
Дейност 10 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 259 082 BGN
Общ бюджет: 160 776 BGN
БФП: 160 776 BGN
Общо изплатени средства: 133 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 51 816 BGN
2009 87 223 BGN
2010 0 BGN
2011 - 5 123 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 44 044 BGN
2009 74 140 BGN
2010 0 BGN
2011 - 4 354 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 772 BGN
2009 13 084 BGN
2010 0 BGN
2011 - 768 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Изготвен и публикуван аналитичен доклад след проведено проучване
Индикатор 2 По Д2 - Брой проведени информационни срещи; Брой участници в информационните срещи; Брой изготвени информационни материали;
Индикатор 3 По Д3 - Проведени специализирани обучителни семинари в 5 тематични области
Индикатор 4 По Д4 - Брой проведени кръгли маси - във всеки район на планиране; Брой доклади, изказвания и презентации
Индикатор 5 По Д5 - Изградена партньорска мрежа Доставено оборудване за нуждите на НПО-мрежата и обучението
Индикатор 6 По Д6 - Разработен и тестван специализиран информационен софтуер
Индикатор 7 По Д7 - Издадено печатно издание на наръчника; Издадено CD издание на наръчника
Индикатор 8 По Д8 - Създаден уеб портал - информационна платформа за обучение, консултации, обмен на добри практики
Индикатор 9 По Д9 - Проведена еднодневна регионална конференци
Индикатор 10 По Д10 - Създаден Управителен Комитет на проекта; Създадено звено за оперативно управление на проекта
Индикатор 11 По Д1 - Брой НПО обхванати в изследването
Индикатор 12 По Д2 - Брой проведени информационни срещи
Индикатор 13 По Д2 - Брой участници в информационните срещи
Индикатор 14 Брой изготвени информационни материали
Индикатор 15 По Д10 - Брой проведени заседания на УК; Брой сключени договори по управлението на проетка; Брой проведени работни срещи на екипа на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз