Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0481-C0001
Номер на проект: 08-23-152/27.08.2008
Наименование: Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация
Бенефициент: Фондация "Модерно образование и наука"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на младежките НПО, като активен участник и партньор при формирането и реализирането на политиките на държавната администрация на местно ниво и регионално ниво
Дейности: РП 0: Планиране и управлние
РП 1: 1-3 Създаване на партньорска мрежа на младежки НПО „Добруджански младежки алианс”, обединяваща младежки структури от регион Добрич” продължителност 9 месеца 1.Разработване на анкетна карта 2. Провеждане на интервюта 3. Анализ на нуждите от обучения и капацитета на НПО,заснемане на 7 клипа с анкети и създаване на електронна база данни
РП 1: 3 Изработване - монтаж, техническа помощ на видеофилми с клипове на анкетираните
РП1 - 4. Организиране и провеждане на организационна конференция на НПО за създаване на партньорска мрежа -Добруджански младежки алианс (ДМА)
РП1 5. Работна среща с местни власти и ДМА
РП1 -6. Специализиран уеб-портал (създаване и поддръжка)
РП1 - 7. Създаване на технологична платформа за дистанционно обучение и електронна библиотека
РП1 -8. Разработване на управленска стратегия на ДМА
РП1 - 9. Тестване на платформата за дистанционно обучение
Работен пакет 2 Интегрирана програма за изграждане на управленски капацитет и умения чрез модулно и дистанционно обучение : “УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ - ЛЯТНА АКАДЕМИЯ “. 1. Разработване на интегрирана Програма Управленски умения с 3 образователни панела
РП2 - 2. Стартиране на Лятна Академия Провеждане на три обучителни курса за 90 души
РП2 - 3. Разработване и публикуване на 3 Наръчника
РП 4: Популяризация и информационни дейности - 1 Разработване на медийна стратегия и презентационен медиен пакет
РП4 - 2. Разработване на обща концепция за визуализация
РП4 - 3. Организиране на пресконференции
РП4 - 4. Месечни публикации /статии/ карета / ТВ репортажи,младежко предаване
РП3 - 1. Проучване законодателството на 10 страни от ЕС по младежките въпроси и публикуване на Доклад Сформиране на работна група и организиране на три посещения в 3 страни от ЕС
РП3 - 2.2. Създаване на Младежки форум Фар
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 967 BGN
Общ бюджет: 229 085 BGN
БФП: 229 085 BGN
Общо изплатени средства: 193 949 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 77 793 BGN
2009 187 412 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 71 257 BGN
2015 0 BGN
193 949 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 66 124 BGN
2009 159 301 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 60 569 BGN
2015 0 BGN
164 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 669 BGN
2009 28 112 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 10 689 BGN
2015 0 BGN
29 092 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По РП1 - Брой проучени действащи НПО (поне 100)
Индикатор 2 По РП1 - Брой проведени работни срещи и конфренции (1 конфернция и 1 работна среща)
Индикатор 3 По РП1 - Брой и вид организации, участвали в събитията (поне 30 НПО)
Индикатор 4 По РП1 - - Електронна база данни за действащите НПО по младежките въпроси - Електронна платформа; - Действаща Интернет-страница
Индикатор 5 По РП2 - Провеждане на лятна академия с 3 присъствени панела
Индикатор 6 По РП2 - Брой и структура на участниците в обученията по пол и възраст (90 участници и поне 60% жени и 3% хора с увреждания)
Индикатор 7 По РП2 - Разработване и издаване на 3 наръчника в електронен и хартиен носител по 300 екземпляра /
Индикатор 8 По РП3 - Посетени 3 европейски държави и проучени добри практики на партньорство в 12 европейски НПО
Индикатор 9 По РП3 - Проучен опит по стартиране на младежки форум; Изготвен доклад – преглед на Европейското законодателство за младежта;
Индикатор 10 По РП3 - Издадена брошура “Добри национални и европейски практики на ефективно партньорство” и филм за работните посещения.; Стартиране на младежки форум “Фар”;
Индикатор 11 По РП4 - проведена пресконференция
Индикатор 12 По РП4 - месечни публикации; репортажи; младежко предаване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз