Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0033-C0001
Номер на проект: 08-23-3/16.04.08
Наименование: МРЕЖА – Мотивация, ресурси, ефективност, желание и алтернатива
Бенефициент: Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Създаване на предпоставки за изграждане и развитие на ефективни партньорства между СГО и държавната и местната власт в област Кърджали за реализиране на ефективни местни политики в различни сфери
Дейности: Дейност 1: Работни срещи на партньорите по проекта за осъществяване на мониторинг за изпълнението му.
Дейност2: Провеждане на анкетно проучване сред СГО, регистрирани на територията на област Кърджали и създаване на база данни за техния капацитет и нужди.
Дейност 3: Създаване на специализиран софтуер за работа с базата данни на СГО, регистрирани в Област Кърджали.
Дейност 5: Организиране и провеждане на 3 специализирани модулни обучения за представителите на целевата група.
Дейност 4: Създаване на уеб-портал на СГО от Област Кърджали.
Дейност 6: Разработване на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали.
Дейност 7: Организиране и провеждане на конференция на тема "Капацитет и отговорности на СГО за работа в социалната сфера"
дейност 8: Дейности за информация и публичност. Популяризиране на целите и резултатите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 258 239 BGN
Общ бюджет: 239 383 BGN
БФП: 239 383 BGN
Общо изплатени средства: 174 023 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 239 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 51 648 BGN
2009 154 943 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 33 282 BGN
2013 714 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 023 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 43 901 BGN
2009 131 702 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 28 290 BGN
2013 607 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 920 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 747 BGN
2009 23 242 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 4 992 BGN
2013 107 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 104 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - приет план за действие и мониторинг; проведени 4 работни срещи
Индикатор 2 По Д2 - проведено анкетно проучване и създаване на база данни - 7 работни срещи; 150 анкетирани СГО
Индикатор 3 Пио Д3 - създаден специализиран софтуер за работа с базата данни
Индикатор 4 По Д4 - създаден функциониращ уеб портал
Индикатор 5 По Д5 - проведени 3 модулни обучения
Индикатор 6 По Д6 - създаден екип, разработена концепция
Индикатор 7 По Д7 - проведена конференция - 80 представители
Индикатор 8 По Д8 - 2 пресконференции; 10 прессъобщения; 1000 брошури; 2 радиопредавания; 5 бубликации в местни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз