Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0028-C0001
Номер на проект: 07-23-88/20.11.2007
Наименование: Иновационни практики за изграждане на капацитет на структурите на гражданското общество и насърчаване на партньорството с местните власти и бизнеса
Бенефициент: Асоциация на българските черноморски общини - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 14.02.2008
Дата на приключване: 14.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на институционална и финансова стабилност на структурите на гражданското общество, за да изпълняват ролята си на ефективен партньор на местните власти и бизнеса и надежден представител и защитник на интересите на гражданите.
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта.
2. Работни срещи на екипа и партньорите на проекта.
3. Популяризиране на проекта
4. Визуализация на проекта.
5. Информационен лист на проекта
6. Идентифициране на активните СГО и създаване на база данни.
7.Изграждане на интерактивен Интернет портал
8. Популяризиране на Интернет портала.
9. Разработване на интерактивна обучителна програма.
10. Електронна платформа за дистанционно обучение на СГО.
11. Обучение на ръководителите на модулите за работа с електронната платформа за дистанционно обучение.
12. Популяризиране на електронната платформа сред СГО
13. Организиране и провеждане на дистанционен курс на обучение
14. Оценка и анализ на проведеното електронно дистанционно обучение.
15. Проучване на европейския опит и практики за партньорство и постигане на устойчивост.
16. Подготовка и отпечатване на Наръчник "Ефективно партньорство между СГО - бизнес - власти."
17. Регионални изложения на СГО.
18. Подготовка и отпечатване на Лист с резултатите на проекта.
19. Организиране и провеждане на национален форум.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 038 BGN
Общ бюджет: 130 170 BGN
БФП: 129 337 BGN
Общо изплатени средства: 129 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 117 732 BGN
2009 5 481 BGN
2010 6 124 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 100 072 BGN
2009 4 659 BGN
2010 5 205 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 936 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 660 BGN
2009 822 BGN
2010 919 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 401 BGN
Финансиране от бенефициента 1 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 - Бр. назначени външни експерти
Индикатор 2 Д2 - Бр. проведени работни срещи на екипа
Индикатор 3 Д2 - Бр. проведени срещи на партьорите по проекта
Индикатор 4 Д3 - Бр. проведени пресконференции
Индикатор 5 Д3 - Бр. подготвени и изпратени прессъобщения
Индикатор 6 Д3 - Бр. публикации в местни и регионални медии
Индикатор 7 Д4 - Бр. изготвени лога и банери
Индикатор 8 Д4 - Бр. изработени и отпечатани транспаранти и стикери по проекта
Индикатор 9 Д5 - Бр. отпечатани и разпространени Инвормационни листа но проекта
Индикатор 10 Д6 - Бр. анкетни проучвания
Индикатор 11 Д6 - Бр. създадени електронни каталози
Индикатор 12 Д6 - Бр. подготвени и отпечатани ресурсни каталози
Индикатор 13 Д7 - Бр. изготвени интернет портали
Индикатор 14 Д8 - Бр. проведени информационни срещи
Индикатор 15 Д9 - Бр. разработени обучителни програми
Индикатор 16 Д10- Бр. създадени електронни платформи за дистанционно обучение
Индикатор 17 Д11 - Бр. проведени обучения
Индикатор 18 Д12- Бр. изготвени и изпратени презентации
Индикатор 19 Д13- Бр. обучени служители на СГО
Индикатор 20 Д14- Бр. разпространени въпросници
Индикатор 21 Д15- Бр. бази данни за проучени добри практики
Индикатор 22 Д15- Бр. реализирани при български условия добри практики
Индикатор 23 Д16 - Бр. подготвени и отпечатани Наръчници
Индикатор 24 Д17 - Бр. проведени регионални изложения
Индикатор 25 Д17 - Бр. проведени дискусионни форума
Индикатор 26 Д18 - Бр. подготвени и отпечатани листа с резултатите от проекта
Индикатор 27 Д19 - Бр. проведени национални форуми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз