Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0029-C0001
Номер на проект: 07-23-123/20.11.2007.
Наименование: Партньорство – успех – устойчивост”
Бенефициент: Сдружение "Евромодел"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 06.02.2008
Дата на приключване: 06.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да повиши капацитета на структурите на гражданското общество от средни и малки общини за идентифициране и решаване на ключови проблеми и нужди на местните общности и ефективно партньорство с администрацията
Дейности: Дейност 1. Проучване организационното развитие на НПО в малки и средни общини от целевите региони.
Дейност 2. Информация и публичност: Информационна кампания за повишаване на осведомеността сред целевите групи бенефициентите по проекта.
Дейност 3. Провеждане на специализирани обучителни семинари в 5 тематични области.
Дейност 4. Провеждане на Регионални кръгли маси - Ден на диалога.
Дейност 5. Създаване и развитие на мрежа за сътрудничество между структурите на гражданското общество за стимулиране на местни инициативи.
Дейност 6. Разработване на специализиран софтуер за обслужване потребностите на мрежата.
Дейност 7. Разработване на информационен наръчник: "Ресурси в мрежата - Заедно сме по-силни и ефективни"
Дейност 8. Създаване на уеб портал - информационна платформа за обучение, консултации, обмен на добри практики.
Дейност 9. Провеждане на заключителна национална конференция.
Дейност 10. Организация и управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 275 BGN
Общ бюджет: 264 995 BGN
БФП: 264 995 BGN
Общо изплатени средства: 264 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 264 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 94 103 BGN
2009 95 506 BGN
2010 78 203 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 818 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
264 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 225 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 79 987 BGN
2009 81 180 BGN
2010 66 473 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 395 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
225 245 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 115 BGN
2009 14 326 BGN
2010 11 731 BGN
2011 0 BGN
2012 - 423 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 749 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучени НПО
Индикатор 2 Брой участници в национална мрежа
Индикатор 3 Брой проектни предложения
Индикатор 4 Брой инициативи на НПО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз