Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0105-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/010
Наименование: Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел
Бенефициент: Община Крушари
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Крушари
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да насърчи и улесни развитието на туризма на местно ниво в общините Крушари и Тервел от Североизточна България, чрез междурегионално сътрудничество с гръцкия партньор Община Ефкарпия
Дейности: дейност 1 Управление и отчитане на проекта
дейност 2 Подготовка и извършване на тръжни процедури
дейност 3 Дейности по осигуряване на публичност и информираност дейността ще се изпълнява през м.2-12 и м.17
дейност 4. Анализ на потенциала на българските общини за развитие на туризъм.
дейност 5. Анализ на добрите практики на европейско ниво и проучване на опита на община Ефтарпия за обмен на ноу хау в сферата на алтернативния туризъм.
дейност 6. Изработване на дългосрочна стратегия за адаптиране на най-добри практики в сферата на туризма в трите общини от България и Гърция
дейност 7. Обучение на общинските служители и социално-икономическите им партньори
дейност 8. Провеждане на ПР и рекламна кампания
дейност 9. Провеждане в гр.Тервел на Международна конференция на тема "Алтернативният туризъм – възможност за регионално развитие”
дейност 10. Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 360 BGN
Общ бюджет: 151 986 BGN
БФП: 151 986 BGN
Общо изплатени средства: 134 519 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 908 BGN
2011 0 BGN
2012 78 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 519 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 47 522 BGN
2011 0 BGN
2012 66 819 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 341 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 386 BGN
2011 0 BGN
2012 11 792 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 178 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество .
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта -
Индикатор 3 Извършени анализи
Индикатор 4 Подготвени местни общински и социално-икономически партньори за прилагане на добри практики
Индикатор 5 Изготвена електронна база данни за добри практики в туризма
Индикатор 6 проекти за междурегионално сътрудничество -
Индикатор 7 участници в междурегионални събития-
Индикатор 8 междурегионални събития, организирани за обмяна на опит -
Индикатор 9 Печатни материали – брошури, дипляни, плакати
Индикатор 10 Видеоклип на проекта
Индикатор 11 Електронни материали - мултимедийни дискове
Индикатор 12 Електронни материали - мултимедийни дискове-


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз